Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrrelsesmøde 10/8/2009 hos Annelene

Tilstede: Gretel, Bente, Gine, Jette, Vita, Claus, Annelene

Afbud: Ejner 

 1. Godkendelse af referat – Ok.
 2. Regnskab – Ingen poster, kassebeholdningen er på kr. 5.799,50
 3. Bordet rundt, herunder opfølgning på opgaver aftalt på mødet den 11. Maj 2009
  Broen ved Fladbæk strand: Der er generel utilfredshed med, at broen først kom op omkring Sankt Hans og hvad værre er – broen er i en meget dårlig stand.
  Kommunen er kontaktet pr. telefon uden resultat. Forslag om en ny bro i landsbylaugets regi. Kontrasynspunkt: det er en kommunal opgave, som vi skal være påpasselig med uden videre at tage på os.
  Derfor besluttes skriftligt inden sæsonslut at anmode kommunen om at gøre noget ved sagen og vil til gengæld tilbyde etablering af en tømmerflåde. Gretel forfatter brevet ud fra input fra mødedeltagerne.
  Bente lægger projekt tømmerflåde på udviklingsplanen.
  Jette fotograferer byen ved førstkomne lejlighed, hvor alle flag er hejst, dvs. den 29.8.
  Po-vejen, der er dejlig at gå tur ad, trænger til at blive kappet op. Claus tager kontakt til lodsejer.
  Ide om en sti-ekspeditions-aktivitet med kort varsel, når vejrudsigten står på smukt, opstod spontant. Jette påtager sig opgaven med at arrangere det.
  Flagallé ved særlige lejligheder droppes. I stedet arbejdes med en “flagbuket” ved indfaldsvejene. Claus undersøger mulighederne for at låne sådan én.
  Informationstavlerne vil Ejner rykke for.
  Claus oplyser, at belysning på cykelstien trods besparelser ikke er taget af bordet.
  Fartdæmpende foranstaltning: Der har været henvendelser om at forsøge at dæmpe farten gennem byen ved at opsætte skilte med legende børn. Kommunen uddeler ikke længere sådanne skilte.
  Derfor besluttes at lauget bekoster opsætning af 4 skilte evt. ad 2 omgange afhængig at prisen. Bente indhenter tilbud. Derefter fælles projekt med opsætning.
  Gretel påtaler overfor skovbørnehaven, at der køres med for høj fart gennem byen, når børnene hentes og bringes.
  Udviklingsplanen: Gruppen har stier på programmet. Næste møde i september.
  Ønske om en udsigtsbænk på toppen af cykelstien. Gine tilbyder træplanker og vil undersøge en mulig placering.
  Egen Forsamlingshus har ved salg stiftet en fond. Det er for sent at søge i år. Søger om tilskud næste år.
  Landdistriktsudvalget arrangerer bustur til alle landsbylaug den 17.8. Gretel deltager.
  Gretel orienterer fra møde i Landsbyforum:
  Dynt-Skelde-Gammelgab er udtaget til pilotprojekt vedr. landsbypedel-idéen.
  Egen har lavet udviklingsplan og projekt legeplads.
  Behov for samkørselskalender på Infoland? Nok ikke her i området i øjeblikket, men ok, at der åbnes for muligheden.
  Næste møde i Landsbyforum den 15. september.
  Frist for ansøgning vedr. uddeling fra udviklingspulje 1.10.
 4. Aktuelle emner
  1. Forretningsorden for Elstrup / Elstrupskov Landbylaug
   Ændringer vedr. udsendelse af referat og ændringer vedr. dagsorden til bestyrelsesmøder blev vedtaget. Annelene sørger for, at den reviderede forretningsorden kommer på hjemmesiden.
  2. Placering af skulpturen
   Enighed om at indstille til kommunen, at skulpturen placeres i græsstykket hos Bjarne Petersen, hvor der tidligere har været en branddam.
   Invitation til landsbylaugene til afsløring af skulpturerne engang i september på Gråsten Landbrugsskole.
 5. Evt. – ingen emner
 6. Ny mødedato –  mandag den 21. september kl. 19 hos Bente.

Refereret 11.8.09

Annelene Christensen

Del på Facebook