Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Vedtægter for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

§1
Navn
Foreningens navn er Elstrup / Elstrupskov Landsbylaug, stiftet den 18. januar 2009.
Foreningens hjemsted er identisk med den til enhver tid værende formands adresse.
Foreningens område omfatter Elstrup og Elstrupskov.

§2
Formål

Landsbylaugets formål er at være et forum

– hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet

– som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer

– som kan være talerør for alle i lokalområdet i forhold til offentligheden ( kommune, region, stat).

Landsbylauget vil samarbejde med andre landsbylaug.

§3
Medlemmer

Alle borgere, interessegrupper, foreninger og virksomheder med adresse i lokalområdet er ”fødte” medlemmer af Landsbylauget.

§4
Kontingent

Der er ikke kontingent for medlemskab. Landsbylauget modtager tilskud fra Sønderborg Kommune. Der kan modtages tilskud fra fonde, støttepersoner m.v.

§5
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 til 7 personer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen.
Ved næstkommende ordinære generalforsamling afgår 3 medlemmer. Ved næste generalforsamling 2 – 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens møder er i princippet åbne for medlemmerne. Alle har ret til at fremføre deres sag, med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen har ret til i ro at behandle en sag og kan derfor lukke mødet under behandlingen af et punkt.
Beslutninger i bestyrelsen tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme den afgørende. Afstemningen er gyldig ved 50% fremmøde af bestyrelsens medlemmer

§6
Generalforsamlingen
Alle borgere over 15 år bosiddende i Elstrup / Elstrupskov er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen, som er Landsbylaugets øverste myndighed. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling, der skal finde sted inden udgangen af marts, sker med 14 dages varsel og indeholder dagsorden. Indkaldelse udsendes via laugets facebook side, husstandsomdeling eller email til beboere i Elstrup og Elstrupskov.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udlevering af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 15 medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst ⅔ af de fremmødte.

§7
Tegning og hæftelse
Landsbylauget forpligtes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelses medlemmer.
Landsbylaugets medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Landsbylaugets indgåede forpligtelser.
Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

§8
Opløsning

Landsbylauget kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med ⅔ flertal og anden gang ved simpelt flertal. Ved opløsning af Lauget, skal alt skriftligt materiale overlades til Egen Sogns Lokalhistoriske forening. Evt. formue fordeles efter sidste generalforsamlings beslutning.

*****

Således vedtaget på stiftende generalforsamling søndag den 18. januar 2009. §5 ændret og vedtaget på generalforsamlingen søndag den. 21 februar 2010.
§8 ændret og vedtaget på generalforsamlingen søndag den. 10 marts 2013.
§6 ændret og vedtaget på generalforsamlingen søndag den. 1 marts 2015.
§5 og §6 ændret og vedtaget på generalforsamlingen søndag den. 5 marts 2017.
§6 ændret og vedtaget på generalforsamlingen søndag den. 19 marts 2019.