Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmødet 6/11-12 hos Jette

Afbud : ingen
Referent : Bente

1. Kommentarer til sidste referat: ingen
2. Regnskab : godkendt
3. opfølgning på igangværende sager:

a) Markedsundersøgelse Elstrup/Elstrupskov: Gretel udleverede udkast til gennemsyn / kommentarer – mail retur inden næste bestyrelsesmøde, hvor det færdiggøres.
b) Hjertestarter: Hans Jeppesen gav en orientering om de tiltag der indtil nu er foretaget.
-Trygfonden søgt – svar ultimo december 2012 på bevilling + kursus.
– Hvis bevilling godkendes skal vi have drøftet evt. varmeskab mv.
– Hvis Trygfonden giver afslag undersøger vi andre muligheder.
c) Julekalender: Vi har 24 deltagere og udvalget sender info ud til deltagerne i løbet af den næste uge.

4. Nye sager: Der kommer ingen aktivitetskalender, men flyers omdeles ved hver enkelt arrangement.

5. Evt.:
a) -Der er kommet et forslag om, at man Helligtrekongers aften kan samles efter turen rundt i byen. – Claus Hansen har givet ok for muligheden i deres gildesal.
– Foredrag med Bedemand Lars Jensen blev gennemført med ialt 36 deltagere, hvoraf en del var udefra. Overskud fra denne aften gives videre til Natteravnene på opfordring fra Lars Jensen, som ikke tager betaling for foredraget.
– Elstrup Mølle: Der var 22 deltagere til den stiftende generalforsamling og bestyrelsen holdt konstituerende møde 7/11-12.
>>>>>>>>>elstrupmolle.dk<<<<<<<<< for yderligere information herom. Vi håber på god opbakning fra byens borgere.
– Gretel har søgt økonomisk tilskud fra Ella & Helge Rasmussen´s fond – endnu intet svar.
– Ejner har søgt Tuborgfonden og fået afslag på støtte.
b) Landsbyforum: Claus gav en generel orientering fra sidste møde, som bl.a handlede om Landsbypedel
c) Kommunale ting v/Gretel:
– Skulptur: Uganda´s Eva er blevet hentet af Sønderborg kommune og placeret i Nybøl – vi afventer nærmere information fra Sille M. Dall omkring ny evt. skulptur.
– Gretel og Claus har været til møde hos Nete Jensen, Skelde omkring udvikling i Landdistrikterne og gav en kort orientering herom, bl. a hvor stramme reglerne er for ansøgning om LAG midler.
6. Ny mødedato: 8. januar 2013 hos Carsten

Pbv.
Bente

Del på Facebook