Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Elstruplaug 2016

IMG_0536Referat af generalforsamlingen den 6. Marts 2016

1. Velkomst: Gretel byder velkommen

33 voksne og 2 børn

2. Valg af dirigent: Bjarne Petersen valgt

Generalforsamlingen er varslet rettidigt
Per og Ejner er stemmetællere
Referent Jette

Gennemgang af dagsordenen

3. Bestyrelsens beretning:

April 2015, konstituering efter Solvej kom ind sidste år.

Var frustrerede over det lave deltagerantal til generalforsamling, men det er ens for alle laug i området Fortæller om turen til Hamburg – vores årlige tur Ringridning – lauget fik forslag til hvor turen kunne gå hen i år.  Vinder Klaus Iskov. Rigtig mange gode forslag til ture, som vi kan arbejde med fremover.

Julekalenderlåger og julemotionstur – den var efterspurgt. Edb-kursus i samarbejde med kommunen fra maj 2016. Årets udflugt 2016 – Bakken og Cirkusrevyen. Hans Skov Jeppesen søger løbende Tryg-fonden om hjertestarter. Legepladsen ved dammen. bylauget er en paraply-organisation med mange ildsjæle til at udføre arbejde. Vores LUP er sat i bero indtil der er nærmere omkring legepladsen, som drøftes senere i dag

Kommentarer: Ejnar – var glad for alt den aktivitet

Beretning godkendt.

4. Laugets regnskab: Bente fremlægger regnskabet for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug.

Hun orienterer om at Byfesten og Kultur i Elstrup/Elstrupskov, har fået deres egen bankkonti oprettet under Elstrup/Elstrupskovs Landsbylaug.

4.a Orientering om regnskabet for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”:

Jette orientering om regnskabet for “Kultur i Elstrup/Elstrupskov” og fortalte om gruppens arbejde og formålet hermed.

Materialet omkring regnskaberne blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

6. Laugets fremtidige arbejde:

Nabohjælp v. Ejner Andersen
Tryg Fonden administrerer det nu. Det er gratis at være med og man kommer i en gruppe med nogle naboer omkring ens eget hus. Det foregår ved at der sendes SMS til hinanden og man holder øje med hinandens huse. Tilmelding på nettet og en app på telefonen.

Foreslag om at sætte skiltene samme sted som dem med legende børn skiltene. Bestyrelse arbejder videre med dette forslag.

Hans foreslog Selecta hvor man får mærket sine ting med usynlig væske. Kan også virke forebyggende.

Lidt reklame for Møllens Venners koncerter i nær fremtid.

Udviklingsplanen / legeplads på Damtoften / Hvad gør vi ?

Legepladsen er ulovlig iflg. Kommunen. Legepladsen skal godkendes årligt af en legepladsinspektør. Intet må være over en meter højt uden specielt faldunderlag.  Så hvad gør vi nu?

Hørte at det måske ikke er populært med en shelter og sansehave eller legeplads.

Skal vi give pladsen tilbage til kommunen eller skal vi bruge pladsen kreativt til f.eks. Petanque eller krolf.

Christian Gregersen spurgte om vi havde set papirer fra kommunen om ejerforhold, fordi de andre havde hørt at det skulle være en karpedam der tilhørte kirken eller en mergelgrav. 

Hvem skal passe og vedligeholde det? Spurgte Sandra.  Kis foreslog fælles grillplads. Beboerne i området er bange for affald, larm og andre efterladenskaber.

Carsten spurgte til deadline for legepladsen, men der er ikke sat nogen dato på.

Bestyrelsen har fået noget at arbejde med, men dette skal ske i samarbejde med beboerne i området.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg: Gretel, Sandra, Jette og Claus

Genvalg til Gretel, Sandra, Jette

Claus ønsker ikke genvalg. Nye forslag: Klaus Iskov og Kirsten Hansen Valgt blev Klaus Iskov 18 stemmer, 10 stemmer til Kirsten, 1 blank, 1 ugyldig

8. Valg af 2 suppleanter: Carsten Og Bjarne blev valgt igen.

9. Valg af to bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant: Hans Og Per blev genvalgt som bilagskontrollanter og  Ejner blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.

10. Eventuelt: Klaus beretter om det nye fra byfesten og om deres kassebeholdning.

Mie Og Anil stopper, men Heidi Og Klaus bliver ved. Selve ringridningen står Maria, Dennis, Gustav, Janni og Martin for.

06-03-2016
PBV/Jette Mai Andersen

Del på Facebook