Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Generalforsamlingen den 4. Marts 2012

 

28 deltager incl. Bestyrelsen / Referent Jette Andersen, Elstrupskov

 

 1. Velkomst

Gretel byder velkommen til 3. generalforsamling i landsbylauget.

 

 1. Valg af dirigent

Dirigent: Bjarne Petersen foreslået og valgt

Generalforsamlingen var varslet rettidigt.

Stemmetællere:  Vita og Rene

Referent: Jette

Oplæsning af dagsorden – som vedtages

 1. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen fremlægger beretningen.

Gretel:

Opgave fordeling bibeholdt fra forrige år. Vi arbejder på tværs med opgaverne.

Beretningen deles ud mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Juli: Ældretur til Ejderkanalen. God og velgennemført tur. Gennemført med tilskud fra 3 sponsorgrupper.

Efterår: Skilte med legende børn

December: Julekalender i hele byen, næste år rundtur i byen i mellemdagene

Markedspladsen: Forum på hjemmesiden til køb, salg og bytte

Kommunalt: Udviklingsplanen ligger hos dem nu og de synes godt om den. De vil støtte op om vores tiltag.

Ide-udviklings-seminar for alle landsbylaug.

Søgt støtte til badebroen til skiltning

Affalds-indsamlings-dag 22/4

Vindmøller: Bestyrelsen vil ikke involvere os, det er en privat sag. Vi er behjælpelige med den info vi har og får.

Tak til bestyrelsen og web-master

Bente:

Træer: Søgt fonden fra Bitten Clausen. December 2011: 10 træer + 4 buske. Placering: Damtoften, cykelstien ved bænken, Lammehaven i trekanten ved Tandsletvej.

Ejner:

Mølle:

Møde med tidl. udviklingsminister Charlotte Sahl,

Møde med Bent Jensen, Linak som også vil støtte

Møde med Real Danica

Etablering af forening ”Møllens Venner” skal gerne i stiftende generalforsamling. Frivillige må gerne melde sig til foreningen, som Carsten Andersen og Ejner Andersen allerede er godt i gang med.

Fibernet:

God etableret allerede. 72 husstande er med ud af 107 = 67%

Ildsjæle tilskud fra SE på kr. 18.800

Jette: Badebro og 1. hjælpskursus

Broen:

Lykkes at få det gamle skrog fra kommunen af. 14 dage så var den helt krøllet sammen.

Ved hjælp af diverse hjælpere var den hurtigt sat op igen. Tusind tak for al hjælp og sponsorater.

Der arbejdes fortsat på udvidelse og forbedring af broen.

Støttesedler bliver opsat ved broen og vi håber fortsat på støtte til støtteforeningen for broen.

Første hjælp:

På tide at vi får 1. hjælp kursus. Hvem kan hjælpe sin nabo, hvis uheldet er ude?

Det bliver afholdt den 14. April 2012 hos Vita og Torben. Pris kr. 200,- for et 4 timers kursus.

Indkøb af en hjertestarter.

Vita:

Tur for mellemgruppen:

Udflugt til Sønderborg Kraftvarmeværk.  aldersgruppe: 18 år og op. Gangbesværede og kørestolsbrugere er det ikke velegnet til. Afslutter med et lille arrangement på Gretels firma.

Damefrokost: Udvalg: Birthe, Conny og Vita.  Lørdag den 19.5.2012 til middag

Blomsterbinding: 31-3-2012 hos Vita

 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Bente fremlægger regnskabet

Beholdning: kr. 26.629,82 pr. 31.12.2011  

Badebro: Indtægter fra støtteforening, firmasponsorater mm kontra udgifter gav et lille underskud på ca. 500.

Men hensættelse fra bylaugskassen på kr. 5000 = kr. 4474,15 til 2012

Grill: skulle være indtjent til næste år. Har været godt lejet ud i løbet af året.

Ældre arrangement gav et lille overskud, men det er givet videre til Børnedisko i forbindelse med ringridningen.

Regnskabet er kontrolleret og revideret

Skilte: der blev spurgt til om de ikke var dyre, men det er til 4 stk.. Fundet ok

Legeplads: Byfesten kunne måske bidrage med nogle penge hvert år, men der henvises til undergruppen der står for legepladsen.

Udviklingsplan: Det er grundlaget for bylaugets arbejde. Den er sendt til kommunen, og de har godkendt den. Det er også det der giver tilgang til at kunne søge om støtte fra forskellige fonde og kommunale støttemuligheder

Regnskab blev omdelt til gennemsyn.

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Laugets fremtidige arbejde

Medtaget under pkt. 3 / Bestyrelsen beretning / Samtlige bestyrelses medlemmer har været oppe og fortælle om de projekter der er arbejdes med.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • På valg Gine Schmidt, Claus Hansen, Jette Andersen og Gretel Jørgensen De ønsker genvalg.

 

Alle 4 ønsker at genopstille og Sandra blev foreslået og vil også gerne stille op.

Gretel, Jette, Sandra og Claus er valgt.

Gine blev ikke genvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter

Nuværende Carsten og Bjarne. 1. suppleant Carsten og 2. suppleant Bjarne blev genvalgt

Begge ønsker at fortsætte.

 

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsupp.

Bilagskontrollanter:  Hans og Per

Bilagskontrollantsuppleant:  Ejner

 

 1. Evt.

Lauget blev opfordret til at gøre kommunen opmærksom på at der fortsat skal annonceres i ugeaviserne.

Det er kommet mange for øre, at der fremover kun skal annonceres på nettet.

Hvordan får vi flere med til generalforsamlingen?

En aktivitet for børnene samtidig, kunne måske få flere med. Der kunne måske laves fastelavn samtidig.

Svend mener at der skal være et lokalt indslag kunne være godt. Finde en weekend hvor der ikke er gymnastik opvisning. Forslag om lottospil, sponsorgaver og evt. egne pakker.

Gode forslag til fremtidige arrangementer: lottospil, fastelavnsfest, gadekampe, islænderridning mm.

Møllen skal vi gerne have op og stå som byens vartegn. Carsten vil gerne have flere til at komme med ind i arbejdet.

Arrangement for de ældre: kan det findes nogle der gerne vil være tovholdere, vi har opskriften og kan hjælpe med tidligere erfaringer

Ove tilbød at være behjælpelig med alt omkring skilte til badebroen.

Ejner slog et slag for at man kan melde sig til ugen nyhedsbrev fra vores hjemmeside. Det er en god ting at tilmelde sig til den og få de seneste nyheder.

 

Afslutning ved Gretel:

Vi skal være glade for at Ugandas Eva stadig står hos os. Glade for alle de gode sociale arrangementer vi har haft i det forgangne år.

 

Eftermiddagens indslag:

Skype indslag med Ole som har startet hjemmesiden www.naboor.dk

Han fortalte om, at man kan oprette en profil på hans hjemmeside, og så melde sig ind i en gruppe med de nærmeste naboer i op til en radius på 2 km. Her kan man så indgive at man tager på ferie, så får de nærmeste naboer besked om at de er væk rejst. Hvis naboen har tjekket hjemmet, melder han tilbage til systemet og alle skal ikke tjekke dobbelt. Samtidig får de bortrejste også besked om at alt er ok. Når man så er hjemme igen, bliver ordningen sat i bero igen. Hvis uheldet er ude, bliver alle i gruppen alarmeret samtidig.

Der findes også en overfaldsalarm i dette system, og det kunne jo også virke betryggende.

Sikkerheden er stor pga. password og lignende sendes direkte til adressen, så de ikke skulle kunne hackes på nettet.

Det er et gratis system og det er meget brugervenlig. Systemet er støttet 90% af staten, så det er en god måde at få noget godt for vores skattepenge.

PBV

Jette Andersen

Elstrupskov

Del på Facebook