Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Generalforsamlingen den 21. Februar 2010

35 deltager incl. Bestyrelsen / Referent Jette Andersen, Elstrupskov

1: Velkomst

Gretel byder velkommen

2: Valg af dirigent

Bjarne Petersen
Generalforsamlingen var varslet rettidigt.
Stemmetællere: Vita og Gine
Referent: Jette
Oplæsning af dagsorden – som vedtages

3: Bestyrelsens beretning. Gretel fremlægger beretningen –

Som formand skal jeg hermed aflægge beretning om det første år som er gået i Elstrup / Elstrupskov Landsbylaug.
På det konstituerende møde efter stiftende generalforsamling den 18. Januar 2009 blev opgaverne fordelt blandt os. I hovedtræk så laver Bente Thomsen regnskabet i samarbejde med Vita. Skrivning af referater til vores møder, foregår på den måde, at den som holder mødet, skal skrive referat næste gang. Jeg påtog mig at være formand. Ejner Andersen er vores webmaster på hjemmesiden og han har fået lavet en rigtig flot hjemmeside til os. Hvis I har nogle ting eller nogle informationer i gerne vil have bekendt gjort, så skal I bare henvende til Ejner. Efter beretningen kommer Ejner og giver en lille demo på hjemmesiden.
Vi lægger vægt på at alle i bestyrelsen skal arbejde på tværs af hinanden, så man ikke følger at det bliver en sur pligt at være i bestyrelsen.
Det første arbejdsår i bestyrelsen er i overordnede overskrifter gået med flg.: 

1. Hvordan hænger det lige sammen med kommunen:

Vi har hos kommunen en primær kontakt person som hedder Sille Marcussen og hun har den fine titel af Landdistrikskoordinator. Hun kan være behjælpeligt med kontakten indadtil i kommunen samt viderebringer vores ansøgninger til Landdistriksudvalget.

 • Der findes et landdistriksudvalg, som er kommunal politisk. Det er et a`hoc udvalg som kan slettes af byrådet.
  For at få penge bevilliget herigennem er det meget vigtigt at vi får færdig gjort vores Udviklingsplan. Det er projekter som er oprettet på hjemmesiden, som der kan søges og bevilliges penge til. Udviklingsgruppen, er rigtig godt i gang og har indtil nu lavet et flot stykke arbejde. Under pkt. 6 i dagordnen – Laugets fremtidige arbejde, vil Anders Sørensen orientere om deres arbejde. 
 • Landbyforum, ej kommunal politisk, men et frivilligt udvalg, bestående af 1 rep. fra hvert landbylaug i kommunen. Vi deltager i møderne her.
 • Nordalsisk Landsbyforum, et frivilligt udvalg med rep. fra landsbylaugene i tidligere Nordborg Kommune.

Vi har erkendt at vi er “novicer” på området med at have et landsbylaug. De andre landsbyer omkring os har været med i mange år, så vi må suge til os af al den lærdom som de har opsamlet. Det har dog forandret sig en del, da det blev slået sammen til en Sønderborg Kommune.
Derudover har Bestyrelsen  deltaget i forskellige arrangementer og møder sammen med andre landsbylaug i kommunen. 

2. Igangværende sager

 • a. Udviklingplanen, som før nævnt
 • b. At få plantet æbletræer ved indkørslen til Elstrup
 • c. Fladbæk strand, gøre den mere attraktiv, badebro – tømmerflåde
 • d. Udsigtbænk
 • e. Skilte med legende børn / trafikspejle (Penge er bevilliget)
 • f. Infostandere (Penge er bevilliget)
 • g. Logo for området
 • h. Der arbejdes på at få lavet en velkomstfolder til ny tilflytter
 • i. Skulpturen
 • j. Udflugts tur for de ældre i Elstrup / Elstrupskov
 • k. Sti tur

3. Afsluttede sager

 • Der er indkøbt en stor grill kul. Grillen kan lejes af folk fra Elstrup/Elstrupskov, så den er til glæde for alle. Grillen vil opholde sig på adressen Elstrup Overby 16 og grillen kan lejes efter aftale med Claus Hansen, tlf. 20148665. Der betales et depositum på 200,- kr., når man henter grillen og ved tilbagelevering får man 100,- tilbage igen. Den lejes normal for 1 døgn,men andet kan aftales.

Der er gang i en del ting, men i en travl hverdag, kan ting godt tage tid. Lige p.t. er det ikke så mange håndgribelige ting at kigge på, men vi arbejder med sagerne. 
Nogle af de sager som vi så småt er i gang med kunne vi godt ønske os at der blev nedsat nogle arbejdsgrupper til, f.eks. projektet omkring Fladbæk strand. Ligesom vi har udviklingsgruppen til at lave et stykke arbejde. Så meld jer endelig på banen.
Lysfesten, som blev afholdt og delvist sponseret at Kommunen, blev en rigtig hyggelig aften. Det er vores intention at afholde flere af disse aftener.
Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne opfordre alle til at deltage aktivt i arbejdet og bruge foreningen som sparringspartner i den kommende tid. Så mange som muligt, skal gerne inddrages i arbejdet for, at området Elstrup / Elstrupskov vedbliver med at være et attraktivt og levende sted at bo og for, at området udvikler sig positivt med muligheder på lige fod med resten af kommunen. Ja flere vi er, jo flere gode ideer kommer på banen.

Enkeltvis kan vi udrette meget, men sammen kan vi udrette endnu mere.

Tak til jer alle.

Ejner præsenterer hjemmesiden www.elstruplaug.dk og fortæller om hvad den kan bruges til.
Stor opfordring til at bruge den og lægge indslag ud.

4: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Vita fremlægger regnskabet.
Hun gennemgår regnskabet punkt for punkt.
Beholdning: kr. 1244,59. Regnskabet er kontrolleret og revideret

5: Behandling af indkomne forslag

Et forslag er indkommet fra bestyrelsen. I fremtiden vil de gerne have at der skiftevis afgår 3 eller 4 medlemmer hvert andet år. Begrundelsen er at man ellers kan man risikere at hele bestyrelsen afgår samtidig.
Debat:
Hvis bilagskontrollanter og bilags-kontrollantsuppleant vælges hvert år, så har vi altid nye at tage af. Ingen indsigelser – så forslaget er vedtaget med flg. tekst:

§ 5       Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilags-kontrollantsuppleant for 1 år ad gangen.
Ved næstkommende ordinære generalforsamling afgår 3 medlemmer. Ved næste generalforsamling 4 osv. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens møder er i princippet åbne for medlemmerne. Alle har ret til at fremføre deres sag, med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen har ret til i ro at behandle en sag og kan derfor lukke mødet under behandlingen af et punkt. 

6: Laugets fremtidige arbejde

Anders fremlægger udviklingsplanen
Stategi: Alle skal være aktive og bakke op omkring de ting der sker i lokalsamfundet. 

Projekter:
I gang: Møllen, infotavler, legende børn, lys på cykelsti.
Kortsigtede:      Renovere dammen i Overbyen, etablering af gl. stisystem, badebro ved Fladbæk
Langsigtede:      Møllen, møllen som fælleshus, lokalplan til evt. nye byggerier

7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

 • Bestyrelsen er på valg jf. §5 i vedtægterne, men alle modtager genvalg

Ingen ønsker at indtræde i bestyrelsen og alle nuværende er genvalgt.

8: Valg af 2 suppleanter

Suppleanter som afgår: Slynge og Helle
Nye suppleanter: Rene og Bjarne 

9: Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsupp.

Bilagskontrollanter:  Sandra, Per
Bilagskontrollantsuppleant: Ejner

10: Evt.

Logokonkurrence:
7 indkomne forslag som bliver præsenteret i mapper på bordene og som vi skal have skriftlig afstemning om.
Logo nr. 7 vandt og forslaget fra Anders Sørensen, Elstrup, fik flest stemmer.

Æbletræer:
Annelene forklarer hvad det handler om. Bitten Clausen fik foræret x antal frugttræer i forbindelse med en rund fødselsdag. Kommunen betaler træerne og beplantningen, men den daglige vedligeholdelse skal vi selv stå for. Annelene efterlyser forslag til placering.

Sandra foreslog at det evt. kunne være i forbindelse med de gamle stisystemer. Svend mente at det kunne være svært pga. gamle markopdelinger er ændret nu.

Legeplads ved dammen
Mette I. og Slynge vil gerne melde sig i gruppen om genetablering af en legeplads ved dammen.

Carsten I. vil gerne vide noget om hvor meget vi regner med at få ind af tilskud.
Vi nævnte at vi havde fået bevilliget penge til skilte med legende børn og infostandere.
Vi nævnte også noget omkring det telt vi har søgt kr. 125.000. Det var konkurrence forvridende mente kommunen. Men kommunen køber måske et telt, som alle landsbylaug kan låne.
Vi kan søge til alle projekter, de skal bare lægges inde på vores hjemmeside som projekt og der skal udarbejdes en projekt beskrivelse samt et budget. Hele skabelonen ligger på hjemmesiden til at gennemføre dette stk. arbejde.
Der blev fortalt  noget omkring legepladsinspektør og forsikringsforhold.

Forslag om grillaften ved Møllen
Der kom et forslag fra Bjarne P. om vi ikke kunne lave en grillaften til sommer ved møllen, hvor Ernst Linow kunne give en rundvisning og vise os mulighederne der. Og et arrangement der kunne måske også ændre folks holdning til møllen og skabe den opbakning der skal til.

Herefter kommer Ernst Linow og fortæller om Møllen.
Ernst lagde ud med det åbne spørgsmål om møllen: Ikke om der kommer vinger på, men hvornår der kommer vinger på!!
For et par år siden sendte Ernst Linow en projektansøgning ind til kulturarvstyrelsen. Der skulle en arkitekt med ind omkring – det blev John Kronborg Christensen fra Nordborg, som er ekspert i gamle ting, men der skete ikke noget, så sagen gik videre til arkitektfirma Jørgen Toft Jessen, Haderslev. Elstrup Mølle skal forblive som den var, da den stoppede. Prisen er ca. 13 mio. + moms.
Han er ved at søge penge gennem flere fonde bl.a. LAG, Mads Clausens fond, A.P. Møller Mærsk og flere lokale fond mm..
Hele møllens matrikel skal omdannes til en fond incl. Mølle, hus og omkring liggende jord, som evt. bruges til samlingssted. Svineladen og parkeringsforhold er det også tænkt på.
Møllens venner skal gerne holde sig på god fod med bylauget. Repræsentanter fra bylauget opfordres til at være en del af  “Møllens venner” samt i øvrigt involvere sig i mølle projektet.

Gretel afslutter og siger at den resterende tid kan bruges til en øl/sodavand og til snak.

Del på Facebook