Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen den 10. Marts 2013

1. Velkomst:

Gretel byder velkommen til 33 personer

2. Valg af dirigent:

Bjarne Petersen blivervalgt og gennemgår dagsordenen

Stemmetællere: Sten og Ruth

Referent:Jette Andersen

3. Bestyrelsens beretning:

Takker for fremmøde

Året der gik

April 2012

–        1. Hjælpskursus 14 deltagere, godt kursus hvor vi lærte om hjælp og hjertestarter

–        Affaldsindsamling 118 kg

Maj 2012

–        Broen sættes i vandet. Trappen blev hurtigt ødelagt og ny lavet. En storm tog broen i september og den blev fanget ca. 400 m henne af stranden. Skaderne er begrænsede.

–        Indslag i vor egen avis for at fortælle om arbejdet i landsbylauget.

Juli 2012

–        Udflugt til Rømø og Sild. Linak og Egen Forsamlingshus’ Kulturfond gav bidrag.

Oktober 2012

–        Foredrag med Lars Jensen. 36 deltager.

December 2012

–        Julekalender i området. Virkelige flotte og kreative kalender låger. Motions tur med 45 personer den 29.12.12, hvor vi gik gennem byen for at se lågerne. Sluttes med kaffe på møllen

–        Skulpturen er hentet og bragt til Nybøl

Fremtiden

Hvilke tanker gør områdets beboere sig om vores landsbys fremtid?

Der er blevet lavet en markeds undersøgelse og sendt ud til samtlige husstande i området. 2 besvarelser kom retur med input til bestyrelsen. Det er gode og konstruktive ideer, som bestyrelsen vil arbejde med de næste år.

I forhold til kommunens informationer til borgerne, som blev diskuteret sidste år på generalforsamlingen, samt i hele taget samarbejdet med kommunen, er dette taget op i landsbyforum. Torsdag den 14.3.2013 deltager Gretel, Vita og Carsten i et fælles møde, hvor repræsentanter fra landsby laugene deltager i et fællesmøde med kommunen.

Tak til alle aktive grupper der har taget initiativ til gode tiltag og stor tak til bestyrelsen

4. Forelæggelse af revideret regnskab:

Vita gennemgik det reviderede regnskab.

Diskussion om beretningen samt regnskabet

Skulpturen: hvad kan vi få op i stedet for? Kommunen sætter mange projekter i søen, men det holder ikke vand. Forslag fra Ejner om at vi selv kunne investere i en skulptur

Udflugt: Populær blandt deltagerne. Næste tur til sommer er i støbeskeen og går måske til Ærø. Vi har allerede et tilskud fra Danfoss’ fond på kr. 5.000

Beplantning ved bænken: de bliver klippet ned af kommunen, men vi må få kontakt til kommunen og bede dem passe bedre på

Søges der fonde hele tiden?: hvis vi får så mange penge, skal vi jo også bruge dem til gode fælles ting, det er ingen spareklub

Forslag om at få en tømmerflåde ved Flædbæk igen, hvor vi måske kunne bruge nogle af penge fra broen. Det tages der stilling til.

Hvad med legepladsen: det er dyrt og mange restriktioner fra kommunerne. Bylauget har foreslået en alternativ legeplads. Carsten I. og Mette I arbejder med at hente tilbud hjem fra store fonde. Hvad med en natur-legeplads som i Nørreskoven? Eller skal legepladsen helt fjernes? Carsten I. tilbyder at rydde lidt op og reparere pladsen, så det er forsvarligt igen.

Hjertestarter: enten skal man beslutte ja eller nej. Der er ikke tid til at køre langt efter den når uheldet er ude. Vedr. den ved kirken, så står den i Sognehuset og der står en skraldespand som må bruges til at kaste gennem ruden for adgang. Hans fremlægger det han har undersøgt ang. hjertestartere.  Vi arbejder videre på sagen.

Beretning og regnskab godkendt

5. Behandling af indkomne forslag:

Paragraf 8, tekst ændres til:

–        Ved opløsning af Lauget, skal alt skriftligt materiale overlades til Egen Sogns Lokalhistoriske forening. Evt. Formue fordeles efter sidste generalformsamlings beslutning.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

6. Elstrup Mølles venner

23.10.2012 blev møllens venner stiftet

Best. medlemmer Carsten, Ejner, Sten, Anders, Ernst

Supp./revisor René, Gretel og Bianca

Der er 84 medlemmer af møllens venner på nuværende tidspunkt

Bevilling på kr. 120.000 til renovering af stalden til samlingssted bevilliget fra Real Dania.

For at afklare ejerforholdet arbejdes der på at få lavet en fond, så pengene ubeskåret går til et fælles mødested samt til møllens restaurering. Det var også en betingelse får at få pengene til stalden.

Er ved at planlægge renovation af Danmarks 2. ældste B&W dieselmotor, men det er kun lige under opstart.

Arrangement til påske med søgning efter påskeæg i møllen for børn, indbydelse er sendt ud.

Masterplan for møllens fremtidige projekter er fremlagt.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Best. Medlemmer: René, Bente og Vita        genvalg

8. Valg af suppleanter:

Suppleanter : Carsten, Bjarne               Genvalg

9. Valg af 2 bilags kontrollanter og 1 bilags kontrollant suppleant:

Bilagskontrollanter: Hans, Per. Genvalg

Bilagskontrollantsuppleant: Ejner. Genvalg

10. Eventuelt:

Helligtrekonger: skal vi lave Helligtrekongers-aften om til Helligkongers-fest, som ligges på en lørdag i nærhed af den rigtige dato? Det lyder til at der er stemning for forslaget

Nyheder til kasserne må også gerne sendes til Web-Master = Ejner, så slipper han for at taste selv

A.P. Møller skolen i Sydslesvig for det danske mindretal i Sydslesvig er et besøg værd. Godt forslag til en tur.

Materiale til Skt. Hans bål Gert vil gerne modtage haveaffald en månedstid før, så det er noget godt at brænde af.

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffebord og lottospil med mange gode gevinster. Koncentrationen var stor under spillet og hyggeligt.

 

10.3.2013

Jette M. Andersen/Referent

Del på Facebook