Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen, 18. Marts 2018

Startede med indvielsen af hjertestarter og derefter tog vi ud til morgenkaffe hos Vita og Torben

 1. Velkomst
  Gretel byder velkommen
 1. Valg af dirigent
  Bjarne Petersen blev foreslået og valgt.
  Indbydelsen var varslet rettidigt. Skal afholdes inden udgangen af marts.
  Jette sekretær
  Claus og Torben er stemmetællere
 1. Bestyrelsens beretning
  Ja, så gik atter et år i vores lille område og jeg vil nu fortælle hvad lauget har lavet i tiden der gik. Det er sådan ca. en 20 siders beretning
  Vores ide med at flytte generalforsamlingen til en formiddag, startede vi med sidste år, og det fik vi opfattelsen af, at det var en succes. Derfor gør vi det så igen i år.
  Konstituering: Der skete ikke forandringer i sammensætningen af bestyrelsen, så der er ikke noget nyt under solen der.
  Alle beholdt de poster som de tidligere havde haft.
  Opdatering af LUP (Udviklings plan for området)
  Vores udviklingsplan er blevet opdateret og materialet er blevet sendt / godkendt af kommunen.
  Tina Thomsens historiske materiale er stadigvæk grundlaget, men Svend Andersens materiale er nu også en del af vores LUP. Den opdaterede version ligger på vores hjemmeside og der kan I læse den. Hvis nogen ønsker den på papir, så er I velkommen til at kontakte mig, så skal jeg nok få den udskrevet til jer.
  Affald indsamling: Den 28. April 17 var der 52 personer som deltog i affaldsindsamlingen i området. I Elstrupskov samledes de hos Vita og Torben og i Elstrup hos Heidi og Klaus. Der blev udleveres affaldssække og opsamlertænger og så samlede vi affald i ca. 1 – 1 ½ time. Derefter var der gratis fællesspisning på møllen.
  Igen i år samler vi affald. Det bliver den 2. April 18 og der kommer snarest en indbydelse til dette.
  Asfaltering: En del skriverier frem og tilbage med Jette Borg ang. forskellige problemer. Alt skulle nu være løst ellers kan man kontakte Jette Borg.
  Blomsterløg: 1500 blomsterløg er der yderligere plantet. Vi kunne bestille løg hos kommunen. De er på vej op, og titter flere steder op af jorden. Et af stederne er ved vores træskulptur, hvor man kan ane de lilla krokusser. Ikke kun vores laug der har fået løg, så inden længe vil mange af landsbyerne på Als få ekstra farver.
  Musical: En hel bus fuld forventnings fulde mennesker drog afsted til Horsens for at se ”Tommy Sebach” musical. En dejlig, fornøjelig, underholdende og festlig dag. Tak for alle som bidrog til at gøre dagen så skøn.
  Sense: Den 27. Januar 2018 blev der igen afholdt foredrag af Eva fra Sense. Det var igen, lige som tidligere år, utroligt spændende og lærerigt. Der var 41 deltager.
  Badebroen: Vores badebro kom i vandet i 2017 og det var noget af et projekt. Ikke selve broen, men tømmerflåden. Den dag broen blev sat i vandet, måtte man opgiv at få tømmerflåden i. Det var en hyggelig dag med en del tilskuer og der blev serveret kaffe, kage og måske en øl. I løbet af sæsonen 2017 er der kun brugt udgifter til et skilt.
  Hjertestarter: Den har vi jo lige indviet og efter generalforsamlingen kommer Lars L. og fortæller om den. Den er registreret i ”Vor Egen Avis” og hos Trygfonden. Vi har arbejdet på at få et 1. hjælps kursus etableret, men det faldt ikke lige i hak. Der arbejdes dog videre med dette nu her i det nye år.
  Tilflytterfolder: Tilflytterservice, har i samarbejde med alle landsbylaug, udviklet materialet til en folder, der skal sikre, at vores nye borgere falder godt til i kommunen. Samtidig fortæller foldere om den brede vifte af muligheder for at skabe et godt liv for alle i hele kommunen. Man kan finde folderen på Sønderborg Kommune Infoland, hvor der er et link til folderen. Jeg har udskrevet et eksemplar som bliver sendt rund.
  Mail adresser: Vi har været rundt hos samtlige husstande i området for at få deres mail adresser, så vi kan sende materialet til dem elektronisk. Dette sparer os for at udskrive indbydelser og des lignende. Materialet kommer stadigvæk ud på vores hjemmeside også, men bliver ikke husstandsomdelt.
  Landdistriksudvalgets udviklingspulje: Vi søgte, i efteråret, udviklingspuljen om midler til AV-udstyr, inventar og småanskaffelser (duge-kaffemaskiner – kaffekander). Puljen gir 60% og 40% skal vi selv finansiere. Møllens Venner havde også brug for nye stole, så de var med i projektet. Der var tale om en investering på ialt ca.61.550,- Vi fik fra puljen af 36.930,- kr. / Møllens venner kom med 10.450,- kr. og Linak med 10.000,- og resten var så laugets egen finansiering. Det kan kun glæde os, at man støtter op om vores område.
  Tak: Tak til jer alle som er med til at støtte op om laugets arbejdet. Det være sig unge som gamle. Der sker en masse spændende ting i området. Det er jo herigennem man kan få indflydelse på hvordan området skal udvikle sig eller om vi skal blive en landsby der dør hen. Vi håber i bestyrelsen, at vi lægger nogle kim, som senere vil blive fulgt op af de unge. Vi skal fortsat arbejde på, at det er attraktivt at bo her og det bliver et efterspurgt område at flytte til.
  Tusind tak til alle jer frivillige som har været med til at fremme sammenholdet i vores område, tak til bestyrelsesmedlemmerne og vores WEB-master.
  Og så igen i 2017 var det en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

  Kommentarer ingen

 1. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette
  Bente gennemgik regnskab og det blev godkendt
  4.a Regnskabet for “Kultur i Elstrup/Elstrupskov
  godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 1. Laugets fremtidige arbejde
  Cykelsti fra Elstrup til Fynshav. Borgermøde først i april.
  Håber på opbakning til mødet.
  Forslag om at cykelstien skulle starte ved den nye rundkørsel
  Lys på cykelsti til Guderup. Vi bliver ved med at være i kommunikation med kommunen. Men de vil ikke sætte op i landzone. Men det drejer sig om 3 lysstandere. Men Gretel holder gang i sagen og skal vise den frem Guderup by er jo næsten vokset til Elstrup nu, så derfor er det kun en lille ekstra omkostning
  Affaldsindsamling 2 april 2018
  Udflugt til Linak 17 maj 2018
  Førstehjælp kursus arbejdes der videre med
  Udflugt november 2018 til Ecco med efterfølgende juletur til Tønder
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg Jette, Klaus, Carsten og Gretel
  Jette genvalgt
  Klaus genvalgt
  Carsten genvalgt
  Gretel genvalgt
 1. Valg af 2 suppleanter
  Suppleant Herdis: Herdis genvalgt
  Suppleant Bjarne P: Bjarne P genvalgt
 1. Valg af to bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant Bilagskontrollant Trine og Per: Trine og Per genvalgt
  Bilagskontrollantsuppleant Ejner: Ejner genvalgt
 1. Eventuelt: Intet

Efter generalforsamlingen fortalte Lars L. om hvordan hjertestarteren virker og viste en film som illustration. Meget godt fortalt og gennemgået og lærerigt for os alle.

Pbv
Gretel D. Jørgensen / Jette Mai Andersen

Del på Facebook