Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Lokalplan for Elstrup

Orientering om landsbylaugets tiltag i fbm. udkastet til lokalplanen for Elstrup.

Landsbylauget har lavet en invitation til en byvandring. Den er sendt til Forvaltningen Teknik og Miljø, samt Teknik og Miljøudvalget. Landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer vil deltage i byvandringen sammen med de

inviterede fra Teknik og Miljø. Der vil desværre ikke være mulighed for andre at deltage pga. restriktionerne omkring Covid-19.

Derfor vil vi meget gerne i bestyrelsen stå til rådighed mht. spørgsmål og input til byvandringen, så I også kan få en mulighed for at komme med ideer til de ting vi skal ”slå” på for at få lokalplanen ændret, så vi kan acceptere indholdet, ”hvis vi skal have en lokalplan for byen”.

Der er i invitationen allerede lavet nogle generelle indsigelser, som vi fandt meget vigtige for at få forvaltningen og udvalget i tale.

Et meget vigtigt punkt er, at det digitale borgermøde den 8. april 2021, gerne skal erstattes med et fysisk borgermøde – dette arbejder vi på. I hører nærmere om det lykkes.

Det er meget vigtigt for byen, at vi gør opmærksom på vores holdning til lokalplanen – vi har kun denne ene chance for at kæmpe imod.

Efter byvandringen vil landsbylauget lave en fælles opdateret generel indsigelse for byen.

Denne kommer vi rundt med til jer alle, så I hermed får mulighed for at sætte jeres underskrift som accept på jeres opbakning til indsigelserne fra byen.

Samtidig vil vi rigtig gerne opfordre jer til selv at sende jeres egne indsigelser ind inden den 6. maj 2021 som er deadline for høringssvar.

Herunder kan I se den invitation der er sendt til forvaltningen og udvalget:

”Invitation til afvikling eller udvikling af vores Elstrup?

Byvandring i Elstrup ifm. med udkastet til lokalplanen. Landsbylauget vil gerne benytte denne lejlighed til at invitere jer til en gåtur ned igennem byen, som vi faktisk er meget stolte af.

Inviterede: Aase Nygaard, Tage Petersen, Stefan Lydal, Kristian Beuschau, Dieter Jessen, Rikke Lock Harvig, Ganswaran Shanmugarat, Bjarke Eriksen, Sille Markussen Dall, Line Stephansen, Elstrup Landsbylaugs bestyrelse

Vedr. lokalplan for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg
Mange borgere i Elstrup har med stor skepsis læst forslaget til en ny lokalplan for området, der indbefatter deres bygninger og grundarealer.

Det fremgår af side 12 i udkastet til Lokalplanen, at det ikke er planens hensigt at sætte udviklingen i byen i stå. Dette må dog siges, efter vores vurdering, at være en uundgåelig konsekvens, idet den foreslåede lokalplan søger at fastholde Elstrup i både udformning og udtryk ned til sidste centimeter. Hvis formålet med planen er at hjælpe os, sikre os eller på anden vis tilgodese borgerne i byen, så rammer den ikke plet. Tværtimod.

Vi frygter, at planen vil afholde potentielle nye tilflyttere fra at købe et hus i byen, ligesom vi er overbeviste om, at viljen til at renovere og vedligeholde de eksisterende bygninger ikke vil være den samme med de givne restriktioner. Planen udarbejdes for at bevare det bevaringsværdige, men i stedet frygter vi at vedtagelsen af lokalplanen vil starte en negativ spiral, hvor bygningerne i højere grad forgår.

Værst er det dog, at planen overhovedet ikke er nødvendig. For mange af Elstrups indbyggere er byen et generationsstykke, der går i arv fra forældre til børn. De mennesker der bor her og køber hus her, har typisk boet her hele livet – og deres forældre bor her nok endnu. De værner om det gamle i relation til det nye og med en hengivenhed til det byrum de tidligere generationer har skabt. Og netop relationen til det nye er centralt for borgerne i Elstrup. Vi ser os selv i sammenhæng med det øvrige samfund, hvor vi vil kunne tilpasse vores hjem og by i takt med samfundsudviklingen og med respekt for vores naboer samt tidligere og fremtidige generationer. Det er byens sammenhold og interne relationer, der skaber det særlige – ikke hvorvidt vinduerne er af træ eller plastik.

Mens vi har et ønske om at værne om vores landsby, og det der gør den unik, har vi intet ønske om at blive fastholdt i en forestillet 1800-tals idyl til gavn for de få turister der årligt kører ned ad vejen. Vi ser ikke Elstrup som en bevaringsværdig museumsby midt på Als, men som et sted hvor vi bor og agerer i sammenhæng med det øvrige, udviklende samfund. Vi ser absolut ingen grund til, at fredningen af én bygning skal medføre fredningslignende restriktioner på hele den øvrige nuværende by og kommende bebyggelser, der anlægger rammer for farver, materialer og synlighed fra vej. I stedet anser vi de allerede etablerede rammer for ansøgninger i forbindelse med om- og nybyg for mere end tilstrækkelige og vi værdsætter den gode dialog, vi har med kommunen løbende i de ansøgte sager.

Vi stiller os i øvrigt uforstående overfor at en nedrivningssag kan udvikle sig til en lokalplan der fastlåser et landbysamfunds udviklingsmuligheder

Foreløbige generelle indsigelser til det allerede fremsendte oplæg til lokalplanen:

  1. Borgermødet kræves at kunne foregå fysisk, da mange ellers ikke har mulighed for at deltage pga for lidt kendskab til de digitale møder. Bestyrelsen er bange for at beboerne derfor dropper at deltage. Derfor beder vi om at mødet flyttes til senere når restriktioner tillader at vi kan samles.
  2. Det giver for os ingen mening, at der lægges op til at huse ligger så tæt på vejen, dette med begrundelse i at der foregår en del tung og bred trafik.
  3. Vi ønsker at vise mangfoldigheden i byggestilen igennem tiderne, som de forefindes i dag, og som vi er stolte af.
  4. Generelt kan vi godt forstå, at der forefindes nogle strammere restriktioner for fredede og bevaringsværdige bygninger. Dette betyder dog ikke at hele byrummet rammes med en meget restriktiv lokalplan for det samlede byrum.
  5. Lokalplanoplægget med de stramme restriktioner angående f.eks. opsætning af solceller strider direkte imod kommunens plan om at blive CO2 neutral frem imod 2029.
  6. Råderummet over vores egne ejendomme formindskes væsentligt, hvilket også frygtes at resultere i at ejendomssalg bliver væsentlig vanskeliggjort. ”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Elstrup- Elstrupskov Landsbylaug

Del på Facebook