Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Generalforsamlingen i Elstruplaug den 2. Marts 2014

Dags orden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning og laugets fremtidige arbejde
4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt 

Referat:

Deltagere: 37 voksne og 11 børn

1. Velkomst: Rene byder velkommen

2. Valg af dirigent: Bjarne Petersen blev enstemmigt valgt

Rettidigt varslet, selv om en enkelt ikke havde modtaget indbydelsen

3. Bestyrelsens beretning og laugets fremtidige arbejde

Gretel takker for fremmøde.

Starter med at vende blikket tilbage på da bylauget startede, og hvad luppen skulle føre til. Bylauget er en almen nyttig forening uden bemyndigelse af nogen art.

Nyt i år er at der kun bliver holdt møde den 1. tirsdag i hvert kvartal og det fungere virkeligt godt.

Til vores møde i okt. Måned, var dem som arrangere byfesten med til vores møde, da vi havde fået opfattelsen af at der ikke var nogen til at afholde byfest til næste år, men det er der. De ville gerne bede om hjælp, men de skulle nok arrangere.

Vi skal blive bedre til at informere/ sælge hjemmesiden.

Bylauget skal nok være økonomisk behjælpelige med arrangementer, men gejsten skal stadig ligge i udvalgene.

Skitse over alle udvalgt fremlagt på bordene. der er gang i meget forskelligt. Super godt.

Ildsjælene takkes for deres indsats.

Kommunale ting:
Faldefærdige huse i kommunen. Lauget har kontaktet kommunen og bedt dem om at tage kontakt til ejeren af Elstrup Overby 1. Vi håber at kommunen får ejeren til at vedligeholde huset bedre.

Fremtidige arbejde i lauget:
Vores LUP skal opdateres. Udarbejdes politikker bl.a. for hvad vores hjemme side må/kan bruges til. Opdatere hjemmesiden med aktivitetskalenderen og oversigt over hvilke ting der sker i området samt hvem der er tovholder på aktiviteterne.

Takker bestyrelsen og andre ildsjæle

Kommentar: Carsten fremhævede at det var Jørgen Torres hus der var ment.

Beretning godkendt

4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse

Bente har omdelt revideret regnskab.

Kommentar: Slynge spurgte om byfestens penge var med i regnskabet. Det er de ikke.

Regnskab godkendt

5. Behandling af indkomne forslag

Et indkommet forslag fra en advokat ved skelproblemer.
Afslået af et enigt bylaug minus en inhabil. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Gretel genvalgt
Sandra genvalgt
Claus H genvalgt
Jette genvalgt 

7. Valg af 2 suppleanter.

Carsten A genvalgt
Bjarne P genvalgt 

8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant

Hans genvalgt
Per genvalgt
Ejner genvalgt

9. Eventuelt

Rikke:
Er der en der vil overtage fastelavn?

Carsten S. Andersen:
Møllens Venner har været ved en advokat og der arbejdes på at få dannet en fond der kan overtage møllen.
Når dette er på plads skal der arbejdes på at købe møllen af Ernst Linow.
Dette gør det nemmere at søge finansielle fonde om hjælp.

Reklamerede for påske-udstilling i møllen den 12-13 april.

Juleudstilling gav overskud på over 17 t.kr.

Generalforsamling i foreningen finder sted den 23.3.2014 i møllen

Badebro ved Klaus Iskov:
Har været til møde hos vej og park. 16 badebroer kan søge om et engangsbeløb på kr 600.000 og derefter driftstilskud på kr 500.000 4 år fremover.

Vores brolagt har fået penge til tæppe, badetrappe , borde/bænk-sæt samt skraldespands-stativ.

Der er blevet forespurgt, hos kommunen, om en Tømmerflåde.

Brolauget skal oplyse om tømmerflåden størrelse til kommunen. Der holdes møde desangående og derefter skal der søges kommunalt.

Gretel:
Børn der gerne vil dele papirer rundt, kan melde sig og komme med i en turnus-ordning. 

2. Marts 2014 / PBV Jette Mai Andersen

Del på Facebook