Forfatterarkiv: admin

Generalforsamlingen for 2020 i Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug

Hej alle sammen

Generalforsamlingen for 2020 i Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug bliver først afholdt i februar 2021 pga. coronaen.

Denne beslutning er truffet af en enig bestyrelse og bliver betragtet som “Force majeure”

Hvis der er nogen spørgsmål / indvendinger til dette, så kontakt formanden.

PBV

16. Juni 2020 Gretel Denker Jørgensen

Anerkendelse for Smuk Bygningskultur 2020

Kære Landsbylaug i Sønderborg Kommune,

Som I måske er bekendt med afholder kommunen hver år eventen, Anerkendelsen for Smuk Bygningskultur, og jeg henvender mig til jer, da vi netop har igangsat indstillingsperioden for 2020, der forløber frem til og med den 9. august 2020.

Med prisuddelingen ønsker vi at sætte fokus på den gode bygnings- og landskabskultur, som gør kommunen til et smukkere og bedre sted at opholde sig. Samtidig er det en anledning til at hylde de særlige, lokale initiativer, der med arkitektur eller byrum som omdrejningspunkt, tilfører lokalområderne kvalitet, sammenhængskraft og merværdi. Endelig har eventen til formål at påskønne de lokale drivkræfter, bygherrer og arkitekter for deres arbejde og prioritering af arkitekturen, bygningsarven samt det liv, der foregår mellem husene.

Jeg håber, at I har mulighed for og lyst til at hjælpe os med at udbrede budskabet lokalt, så vi forhåbentlig kan få en masse gode og spændende projekter i betragtning inden for de fire kategorier: Smuk vedligehold og istandsættelseSmukt nybyggeriSmukt uderum og Godt lokalt initiativ.

Prisoverrækkelsen finder sted ved en festlig begivenhed i forbindelse med Arkitekturens Dag d. 5. oktober 2020. I kan læse mere om begivenheden og indstille kandidater her: https://sonderborg.dk/arkitekturens-dag/

På forhånd tak for jeres assistance, og tøv ikke med at kontakte mig med eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
By & Landskab

Line Stephansen

Bevaringsarkitekt MAA/ Byplanlægger
88 72 55 82 /M: 27 90 55 82
list@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

Fra: Line Stephansen <list@sonderborg.dk>
Sendt: 26. februar 2020 13:10
Emne: Orientering om nedrivningsanmeldelse for bevaringsværdig bebyggelse på Elstrup Overby 1, Nordborg

Sønderborg Kommune sender følgende nedrivningsanmeldelse til Elstrup/ Elstrupskov Landsbylaugs orientering:

 Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på hhv. 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Det nedrivningsanmeldte stuehus (bygning nr. 1) er opført i år 1800 og har en bevaringsværdi på 3. Østgavl og nordfacade fremstår i egnstypisk, alsisk bindingsværk opført på syldstensfundament. Hovedfacaden mod syd er blevet ombygget i 1975 og er fuldmuret og pudset med taktfast vinduesrytme og en karakteristisk, to-fløjet hoveddør mod gårdspladsen. Bygningen er tækket med strå og fremstår med høj tagrejsning og halvvalmet gavl mod øst. Vinduerne er af træ, opsprosset og udført med ét-lagsruder. I østgavlen ses et bevaret, blyindfattet vindue, der sandsynligvis er oprindeligt.

Sammenbygget med stuehuset ses staldbygningen (bygning nr. 3), som har en bevaringsværdi på 4. Mod gårdsiden er bygningen hvidpudset som stuehuset. Den fremstår ikke så stringent i fagdeling og facaderytme, som følge af senere ombygning samt tilføjelse af de store gulstensdriftsbygninger i midten af 1970’erne.
Nordfacaden er ombygget ad flere omgange og fremstår sammenstykket. Den nordvestlige ende er udført i en blødstrøgen mursten og har bevarede staldvinduer i støbejern, hvor det midterste bygningsfag, der er sammenbygget med stuehuset er opført i maskinsten. Taget har lavere rejsning end selve stuehuset og er delvis stråtækket og delvis beklædt med bølgeeternitplader.

Umiddelbart bag stuehuset ligger et mindre udhus (bygning nr. 4). Denne bygning indgår i nedrivningsansøgningen men er ikke registreret som bevaringsværdig.

Ejendommen ligger umiddelbart vest for Elstrup Mølle og markerer sig ud til Fynshavvej ved ankomst til Elstrup.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 25. marts 2020 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Link til nedrivningsanmeldelse på kommunens hjemmeside:  https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/nedrivningsanmeldelse-elstrup-overby-1-elstrup-nordborg

Venlig hilsen
Sønderborg Kommune

By & Landskab
Line Stephansen

Bevaringsarkitekt MAA/ Planlægger
88 72 55 82
list@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Åben brev til Sønderborg kommune angående vejforhold i Elstrup

Til orientering er nedenstående skrivelse er sendt til Sønderborg kommune:

Hej Jens-Kristian og Connie

Med udgangspunkt i den tidligere kommunikation har Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug under det seneste bestyrelsesmøde haft vejforholdsændringen for Lammehaven oppe til diskussion. Bestyrelsen besluttede at sende en skrivelse til kommunen, hvor der gøres opmærksom på, at vi i landsbylauget virkelig ærgrer os over at kommunen ikke pr. automatik har inddraget vores landsbylaug i sådan en sag eller som minimum havde givet landsbylauget mulighed for at kommentere sagen, inden en sådan afgørelse blev truffet. Havde vi haft muligheden, havde vi som landsbylaug helt klart indkaldt landsbyen til et orienterende møde.

Som bestyrelse kunne vi dog godt tænke os at sagen kommer op til diskussion igen, når den skal evalueres om ca. et år. Vi håber derfor på at I vil inddrage os når den tid kommer. Ligeledes vil vi meget gerne opfordre til, at I i fremtiden inddrager lauget i lignende sager.

Som vi har forstået det, er et af formålene med kommunens mange landsbylaug, at de fungere som bindeled imellem kommunen og landdistrikterne. Er der noget vi har misforstået her?

På vegne af Bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
Gretel Denker Jørgensen

Hellig tre Konger i Elstrup

Hvert år, på Hellig Tre Kongers aften, støver vi gamle masker og udklædninger af i Elstrup, klæder os ud til det ukendelige, og går fra hus til hus, for at ønske hinanden godt nytår. Det gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen. Gættes dette ikke, beholdes masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved hoveddøren. så man kan se, at man er velkommen i deres hjem.

Hellig Tre Konger er LØRDAG den 4. Januar 2020

Har du lyst til at være med; find nogen at gå sammen med, find nogle gode forklædninger, spis tidligt og tag på besøg hos venner og naboer.

Hvis du mangler ideer til udklædning og evt. “følgesvende”, kan du/I kontakte Herdis på mobil 40839808

Vi slutter i år, hos Kirsten og Claus Hansen, Elstrup Overby

Dørene åbnes 22.30 og alle er velkomne, både udklædte og ikke udklædte.

Maskerne falder kl 23:30, præcis. Entré: 25.- kr. (Dækker øl, vand og håndmadder)

Der er præmie til bedste udklædning.

Bak op om Hellig tre konger, og lad os få en festlig aften.

Venlig hilsen de “ukendelige