Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 5. Marts 2017 kl.10 til kaffe og rundstykker.
Hvor: Vita & Torben Kock, Fladbækvej 34, Elstrupskov

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4A Regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Revideret udviklings plan. Udkast til denne kan bestilles inden generalforsamling hos Gretel. (Tlf. 61668055 eller mail gretelhjj@gmail.com)
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 20. Februar 2017

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
* Vita Kock, Elstrupskov
* Bente Thomsen, Elstrup
* Solvej Christensen, Elstrup (modtager ikke genvalg)

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til kaffe og rundstykker. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055)  senest den 20. Februar 2017

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt
Bestyrelsen

Fastelavn i Elstrup

Kom til en hyggelig eftermiddag hvor børnene ”Slår Katten af tønden”

Inviter’ dine børn, børnebørn og/eller oldebørn med. Bedsteforældre er selvfølgelig også meget velkomne. Eller har du bare lyst til at se børnene i deres fine udklædning og nyde en hyggelig eftermiddag, er du mere end velkommen.

Alle udklædte børn inddeles grupper…

Vi mødes i gildesalen hos Kirsten og Claus, Elstrup Overby, lørdag d. 25. februar 2017 kl. 14.30. Børnene starter med at slå katten af tønden, herefter er der overrækkelse til Katte- Konge og Dronning.

Efterfølgende vil der være kaffe med fastelavnsboller og hvad dertil hører. Pris for dette arrangement er 20 kr. pr. barn/voksen.

Da vi skal vide hvor meget kaffe der skal brygges og hvor mange fastelavnsboller der skal laves, skal vi have en tilmelding senest d. 22. februar 2017 tlf.: 27 58 05 38

Håber at se rigtig mange børn, sammen med deres forældre og bedsteforældre.

Heidi og Klaus – Byfesten

Referat bestyrelsesmøde Elstruplaug den 17. Januar 2017

Referat af mødet den 17. Januar 2017, afholdt hos Klaus Iskov Afbud: Ejner Andersen

 1. Kommentarer til sidste referat
  Ingen kommentarer til sidste referat. Vi vil spørge Ejner om han vil være os behjælpelig med drop box, så vi fremadrettet kan bruge dette redskab til at lægge vores referater i.
  Hvis der er nogen som ønsker at læse referatet kan de få en kopi tilsendt.
 2. Regnskab
  Godkendt uden kommentarer.
 3. +4. Opfølgning på igangværende – + nye sager
  1. Generalforsamlingen den 5. Marts 2017
   Afholdes hos Vita og Torben i Elstrupskov. Vi starter kl. 10 og der serveres kaffe og rundstykker til deltagerne. Vi var kort omkring vores vedtægter.
  2. Foredrag ”Kaffe med Kurt”. Er det noget vi vil ? Vi blev enige om at droppe dette foredrag.
  3. Sense ? Forespørgsel sendt til Eva Kastrup Jensen om hun vil komme igen. Afventer hendes tilbagemelding. Hvis positiv, så går vi i gang.
  4. Lys på cykelstien fra Elstrup – Guderup. Vi har gjort kommunen opmærksom på vores ønske, både skriftligt og via revision af kommunenplanen. Det er også nævnt i vores LUP
  5. Udviklings planen. Vita og undertegnede havde et udkast klar, som blev gennemgået. Der afventes noget input til pkt. ”Nyere historie” fra bestyrelsen samt noget fra Møllens Venner. Planen er at udkastet skal fremlægges på generalforsamlingen, hvor deltagerne kan komme med yderligere forslag. Udkastet kan bestilles inden generalforsamlingen, så man kan informere sig inden denne afholdes. Derudover vil der ligge kopier af den under selve generalforamlingen.
 4. Evt
  Bordet rundt. Carsten Andersen kom med forslag til nogle ture der kunne arrangeres i 2017. Småture her i området. F.eks. ”Æ Kleinbahn”, Musses museum, Jollmanns gård, Danfoss Historiske Arkiv. Dette arkiv blev også nævnt af Vita Kock, da hun har kontakt til dette via jobbet. Der bliver arbejdet videre på et besøg på Danfoss Historiske Arkiv.
  Klaus Iskov kunne fortælle at de arbejde på en rundbold dag igen. I lighed med sidste år. De er også i gang med en fastelavns fest.
 5. Landsbyforum. Vi gennemgik mails udsendt af Connie Skovbjerg. De er sendt videre til bestyrelsen. Gennemgik ansøgnings skemaet ”Pulje til borger initiatver”. Måske noget ”Møllens Venner” kunne have glæde af.

Ny mødedato. Næste møde skal efter listen afholdes hos Vita. Den 21. Februar 17, kl. 19

Dagsorden: Planlægning af generalforsamlingen som afholdes den 5. Marts 17.

PBV / Gretel D. Jørgensen

Plantning af forårsløg. Husk også årets julekalender

forårsløgSønderborg kommune har foræret Elstruplaug ca. 1500 forårsløg til udsmykning af vores område. Plantning af alle disse løg sker søndag den 13 november 2016. Alle der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd mødes kl 9:00 hos Gretel og Hans Jørgen på Skadebjergvej. På forhånd tak fra bestyrelsen for Elstruplaug.

Vi mangler fortsat deltagere til året julekalender. Husk tilmelding til Solvej 20268886 Bente 27528201

Referat Elstruplaug Bestyrelsesmøde 04.10.2016

Fremmøde: Gretel, Jette, Vita, Klaus, Ejner, Solvej, Bente, Carsten
Afbud: Sandra

 1. Ingen kommentarer til sidste referat.
 2. Regnskab godkendt.
 3. A. Suppleant Carsten Andersen er foreløbig substitut for Sandra indtil 2018. Solvej ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling.
  B. Igen i år julekalender. Bente og Solvej står for udsendelse af materiale.
  C. Aktivitetskalender:
  28.10.16         Lanternefest & Pyntning af Mølle
  26.11.16         Juletræstænding
  26+27.11.16  Julemarked
  27.12.16         Julemotionstur kl.1400
  07.01.17         Helligtrekonger
  D. Legepladsen er der ikke yderligere planer for lige nu.
  E. Pallehaven droppes.
  F. Foreningsudvikling udgået.
  G. Der er bestilt 1500 løg hos kommunen, men der vides ikke hvornår disse bliver leveret.
  H. Der er enighed om, at der kun skal lægges laugets aktiviteter ud på hjemmesiden.
  Ingen enkeltmands sager. Drop boks blev nævnt.
  I. Ikke noget nyt EDB kursus.
  J. Vedr. ”Kaffe med Kurt” Gretel undersøger forventninger og hvis det bliver til noget, skal andre laug også inviteres, da det må forventes, at der ikke er nok tilslutning i Elstrup. Foredraget holdes evt. januar eller februar.
  K. Fjordens dag var ikke den helt store succes. Den var ikke ordentlig organiseret og der var ikke mange besøgende.
  L. Julefrokost 10.12.2016 kl. 19.00
  Generalforsamling 05.03.2017 kl. 14.00
  M. Udviklingsplan revideres evt. således:
  Fortidsbeskrivelse   : Bibeholdes som den er.
  Nutidsbeskrivelse    : Jagtforening, Mølle, Bro.
  Fremtidsbeskrivelse: Mølle, legeplads, byggeprojekter, lys på cykelsti.
  Gretel har udkast færdig primo 2017.
 4. evt.  
  A. Bordet rundt: Gretel fremlagde at det måske var en god idé med musik under spisningen til ringriderfesten. Klaus undersøger sagen. Gretel har fået penge til husleje for EDB kursus.
  B. Landsbyforum er lagt på is.
 5. Ny mødedato: 10 januar 2017 hos Klaus.