Månedsarkiv: februar 2020

Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

Fra: Line Stephansen <list@sonderborg.dk>
Sendt: 26. februar 2020 13:10
Emne: Orientering om nedrivningsanmeldelse for bevaringsværdig bebyggelse på Elstrup Overby 1, Nordborg

Sønderborg Kommune sender følgende nedrivningsanmeldelse til Elstrup/ Elstrupskov Landsbylaugs orientering:

 Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på hhv. 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Det nedrivningsanmeldte stuehus (bygning nr. 1) er opført i år 1800 og har en bevaringsværdi på 3. Østgavl og nordfacade fremstår i egnstypisk, alsisk bindingsværk opført på syldstensfundament. Hovedfacaden mod syd er blevet ombygget i 1975 og er fuldmuret og pudset med taktfast vinduesrytme og en karakteristisk, to-fløjet hoveddør mod gårdspladsen. Bygningen er tækket med strå og fremstår med høj tagrejsning og halvvalmet gavl mod øst. Vinduerne er af træ, opsprosset og udført med ét-lagsruder. I østgavlen ses et bevaret, blyindfattet vindue, der sandsynligvis er oprindeligt.

Sammenbygget med stuehuset ses staldbygningen (bygning nr. 3), som har en bevaringsværdi på 4. Mod gårdsiden er bygningen hvidpudset som stuehuset. Den fremstår ikke så stringent i fagdeling og facaderytme, som følge af senere ombygning samt tilføjelse af de store gulstensdriftsbygninger i midten af 1970’erne.
Nordfacaden er ombygget ad flere omgange og fremstår sammenstykket. Den nordvestlige ende er udført i en blødstrøgen mursten og har bevarede staldvinduer i støbejern, hvor det midterste bygningsfag, der er sammenbygget med stuehuset er opført i maskinsten. Taget har lavere rejsning end selve stuehuset og er delvis stråtækket og delvis beklædt med bølgeeternitplader.

Umiddelbart bag stuehuset ligger et mindre udhus (bygning nr. 4). Denne bygning indgår i nedrivningsansøgningen men er ikke registreret som bevaringsværdig.

Ejendommen ligger umiddelbart vest for Elstrup Mølle og markerer sig ud til Fynshavvej ved ankomst til Elstrup.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 25. marts 2020 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Link til nedrivningsanmeldelse på kommunens hjemmeside:  https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/nedrivningsanmeldelse-elstrup-overby-1-elstrup-nordborg

Venlig hilsen
Sønderborg Kommune

By & Landskab
Line Stephansen

Bevaringsarkitekt MAA/ Planlægger
88 72 55 82
list@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Åben brev til Sønderborg kommune angående vejforhold i Elstrup

Til orientering er nedenstående skrivelse er sendt til Sønderborg kommune:

Hej Jens-Kristian og Connie

Med udgangspunkt i den tidligere kommunikation har Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug under det seneste bestyrelsesmøde haft vejforholdsændringen for Lammehaven oppe til diskussion. Bestyrelsen besluttede at sende en skrivelse til kommunen, hvor der gøres opmærksom på, at vi i landsbylauget virkelig ærgrer os over at kommunen ikke pr. automatik har inddraget vores landsbylaug i sådan en sag eller som minimum havde givet landsbylauget mulighed for at kommentere sagen, inden en sådan afgørelse blev truffet. Havde vi haft muligheden, havde vi som landsbylaug helt klart indkaldt landsbyen til et orienterende møde.

Som bestyrelse kunne vi dog godt tænke os at sagen kommer op til diskussion igen, når den skal evalueres om ca. et år. Vi håber derfor på at I vil inddrage os når den tid kommer. Ligeledes vil vi meget gerne opfordre til, at I i fremtiden inddrager lauget i lignende sager.

Som vi har forstået det, er et af formålene med kommunens mange landsbylaug, at de fungere som bindeled imellem kommunen og landdistrikterne. Er der noget vi har misforstået her?

På vegne af Bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug
Gretel Denker Jørgensen