Månedsarkiv: marts 2014

Generalforsamlingen i Elstruplaug den 2. Marts 2014

Dags orden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning og laugets fremtidige arbejde
4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt 

Referat:

Deltagere: 37 voksne og 11 børn

1. Velkomst: Rene byder velkommen

2. Valg af dirigent: Bjarne Petersen blev enstemmigt valgt

Rettidigt varslet, selv om en enkelt ikke havde modtaget indbydelsen

3. Bestyrelsens beretning og laugets fremtidige arbejde

Gretel takker for fremmøde.

Læs resten

Referat fra bestyrelsesmødet 25/2-14

Afbud fra Ejner, Carsten & Sandra
Gæst: Rikke
Referent: Bente

Dagsorden: 

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen

2. Koordinering af praktiske forhold vedr. generalforsamling:

  • fastelavn ca. 14.30 – 2 børne tønder og 1 voksen tønde (Steen)
  • søgt huslejetilskud til Møllen
  • program : velkomst v/ René, valg af dirigent og beretning v/ Gretel, brolaug kommer med orientering…Lottospil og middag efter fastelavn. 

3. Stillingtagen til indkomne forslag: Claus Hansen deltager ikke i dette punkt, da han er inhabil og forslaget behandles for lukkede døre: Punktet er behandlet

4. Regnskab: Godkendt

5. Opfølgning på igangværende sager: 

a. Kulturel udflugt til Sønderborg Slot – forslag udarbejdet af Sandra & Hans: Forslag blev drøftet

6. Nye sager: 

a. Minirally den 10. maj 2014: Vi har drøftet det igennem i bestyrelsen og har konkluderet, at det er op til hver enkelt husstand om de vil underskrive godkendelse til gennemførelse af rallyet
b. Indflyttergave til nye beboere i Elstrup/Elstrupskov – Gretel køber gave til :Flædbækvej 3A og Skadebjergvej 6.

7. Evt.
a. Alt det som I har: Intet
b. Nordals Landsbylaug har holdt møde for nyligt – intet nyt.
Carsten deltager i møde d. 26/2-14
c. Ny vej i Elstrup : Langkinmosevej – markvej til Calus Hansen´s Gylletank

 

Næste møde : 1. april 2014 hos Sandra