nr. 8 Hønshøjvej

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel nr. 129 Gård nr. 6
Denne gård har ligeledes fra gammel tid været et fæsteboel. Den blev ved udskiftningen flyttet ud af byen nedad imod skoven.  Tidligere lå det på den modsatte side af gaden, lige overfor den foregående på hjørnet hvor, vejen drejer om efter Sjellerup. På dets byggeplads i byen boede senere Nikolaj Jørgensen, skomager. Det anførtes gerne som nr. 6 i rækken.

Af bekendte mænd siden 1590.kunne mærkes:

1 Matz Christensen 1590
1590 findes Matz Christensen her. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre.

2 Peder Hansen 1590 – 1650
I den nærmest følgende tid findes Peter Hansen, altså i tiden mellem 1590 og 1650.

3 Thomas Pedersen 1650 – 1673.
Fra 1650 – 73 findes Thammes Pedersen her på dette boel ifølge listerne over kvægtienden.1667 ydede Thomas Pedersen i tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre, og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10 skj. havre. Men ligesom de andre mænd har præstetienden i virkeligheden været større, da han har ydet en del af tienden for det øde boel. 1667 leverede han sin præstetiende til købmand Niels Matzen i Sønderborg og ydede da 6 3/4 skj. og 11 skj. havre. 1671 skulle han levere den til Samuel Brandt, men står blank, grunden kendes ikke. 1669 anføres Thomas Pedersen som nr. 5 i den fortegnelse over alle boel og kåd, som præsten hr. Johannes Brandt indsendte til den Kongelige Rentekammer i København. Han har vistnok været en søn af den foregående mand.

Børn
1) Jørgen Thomsen, fik boelet.
2) Mathias Thomsen, staldkarl på Østerholm. var der 1695, en broder til boelsmand Jørgen Thomsen. 1716 døde Matz Thomsen i Elstrup, givet et offer 9 mf. 6.
3) Rasmus Thomsen, rideknægt, bor i Elstrup 1694.

Jørgen Thomsen 1694 – 1721
1694 nævnes Jørgen Thomsen som boelsmand her ifølge en liste over stolestaderne i kirken. 1702 udgør Jørgen Thomsens tiende 5½ skj. byg og 9 skj. havre. Han findes her fra 1709 til 1721, findes han i en indmeldelse til Amtshuset, han har da 1 rytter i indkvartering af Oberst Schifterdeckers kyrasserer. Han er død før 1734, 1734 døde Karen, salig Jørgen Thomsens enke i Elstrup 77 år gl.

5 Christen Jørgensen Thomsen 1732 – 1738
Christen Jørgensen Thomsen, var søn af den foregående mand. 1719 er Christen Jørgensen blevet trolovet og tillige gift 7. marts. 1732 nævnes Christen Jørgensen Thomsen i en indmeldelse til amtshuset angående udsæden i byen Elstrup. Han kunne ligesom de andre så i sit areal 2 ½ t. rug, 4 ½ t. byg 8 t. havre, 1 t. ærter, 3 skj. boghvede. 1738 den 16. 5. indgik han med flere andre af byens boelsmænd, et andragende til amtmand Holger v. Scheel, om at få udvist noget egetømmer af deres skov til bygning og reparation af deres huse og boliger, ligesom de var ganske ringe og brøstfældige. Christen Thomsen må ikke længe efter være gået fra boelet. 1752 den 25. juli indgav han en klage til amtshuset over, at hans eftermand på boelet, Peter Petersen Leimand, handlede aldeles uforsvarligt med ham og hans kone, da han ikke blot havde slået vinduer og døre ind i deres aftægtshus, men også lod deres lille kålhave ruinere af sine svin, og desuden truede dem begge med at slå arme og ben itu. 1754 døde Jørgen Thomsen, Jørgen Thomsens søn, fordum boelsmand i Elstrup, 60 år gl

6 Peder Pedersen Leimand 1740 – 1764
Peder Pedersen Leimand f.1710, han var fra Hørup Sogn, muligvis fra Mintebjerg, hvor der har levet familier med dette navn. Familien har rimeligvis sit navn af, at de har boet ved et Led. Leimand er manden ved ledet eller ved “e lei”. Hvorledes han har fået boelet, om han har været gift med en slægtning af formanden, eller denne har måttet gå fra det, vides ikke. 1740 synes han allerede at være i besiddelse af boelet, thi dette år døde Synned Peders datter, som var hos sin bror Peder Pedersen Leimand i Elstrup, født i Hørup Sogn. Peder Pedersen. Leimand boede forresten i Elstrup ved det led, der lukkede for byen på vejen til Sjellerup, men heraf har han ikke navn, han må have ført navnet, førend han kom til byen. 1751 er Peder Pedersen som boelsmand, medlem af byens ligklæde-forening. Han nævnes som boelsmand fra 1750 – 50. Peder Pedersen må vist også på grund af dårlige omstændigheder være gået fra boelet, og have fået sin aftægt. 1764 findes en anden mand på boelet.1783 døde Peder Pedersen Leimand, boelsmand i Elstrup 73 år gl. 1792 døde enken, Maren Peders, 89 ½ år gl. det er uden tvivl hans enke.

7 Dominikus Jørgensen. 1762 – 1790
Dominikus Jørgensen f. 1737 i Svenstrup. Han var fra smedens sted i denne by, hans kone var fra Peter Nissens boel i Himmark. Han købte dette øde boel i Elstrup og fik fæste på det. 1762 findes Dominikus Jørgensen allerede som boelsmand i Elstrup, han mistede dette år alle køer på nær en kalv i kvægsygen. 1764 meddeles om ham, at han har taget et lille stykke land ind til sin abildgård, hvoraf han årlig skal give 1 tdr. øl til minde, og for det lille hus, som står ved gadeleddet, skal han årlig betale 4 mf. Da sygdommen atter indfandt sig 1770 – 1771 i byen, slap han godt fra det. 1772 foretoges udskiftningen i Elstrup. Dominikus Jørgensen fik ligesom de andre tillagt sit boel 29 tdr. 4/ 16 skj. land stort mål, ved Høgelmos, Gåland, Leerholmmaj, Igehave, Nallemos, Kragemai, Røgager, Hønshøj og Hanekiel. Han fik sin jord udlagt i Holmmarken ikke langt fra skoven og besluttede derfor at flytte ud af byen. 1773 den 25. februar begyndte han at bryde sit baghus ned, og havde tømmerfolk til at sammenhugge tømmeret til hans indhus, som den 4. marts blev udkørt og rejst ved Hængeledet. Den 21. 6. var der i den anledning gilde hos Dominicus Jørgensen. Byggepladsen med haven i byen blev siden solgt. Den ejes i en mange år af Nikolaj Jørgensen Skomager indtil omkring 1900. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre. 8 i kvægtiende. Den 29. december 1790 døde boelsmand, Dominikus Jørgensen i Elstrup 53 1/4 år gl. 1807 levede hans enke Ellen Minkus endnu på aftægtet. Hun døde den 14. 4. 1815, 77 år gl.

Børn
1) Jørgen Dominikussen fik boelet.
2) Anne Marie Dominikussen blev 1795 gift med ungkarl Jørgen Elnef af Hundslev, han var boelsmand i Hundslev. Familien kaldtes endnu både Elnef og Dominikus.
3) Anna Dominikussen blev 1799 den 2. 1. gift med ungkarl Jørgen Jørgensen af Elstrup, han var drejer og mere bekendt under navnet Skibbygger.
4) Kirstine Marie Dominikussen.1806 den 9. august blev ungkarl Niels Jørgensen af Dyndved gift med pigen Kirstine Marie Minkussen fra Elstrup 

8 Jørgen Dominikussen. 1790 – 1819
Jørgen Dominikussen eller Jørgen Minkus, var en søn af formanden. 1798 den 16. 11. blev ungkarl Jørgen Jørgensen af Elstrup gift med Anne Marie Jørgens. Det er måske ham ellers kan jeg ikke finde ham som gift. 1807 ydede boelsmand, Jørgen Dominikussen sit bidrag til de ved bombarde-mentet skadelidte københavnere. 1810 findes han atter. 1837 den 11. juli døde aftægtsmand Jørgen Dominikus i Elstrup 72 år gl.

Børn
1) Ellen Dominikus blev gift med boelsmand Christen Jørgensen Moos af Egen.
2)  Anne Dominikus blev gift med drejer, Jørgen Jørgensen Skibbygger i Elstrup,  
3) Christine Dominikus hun blev gift med kådner Jørgen Jensen i Elstrup, han var fra Jacob Jensens boel. Han købte først Christen Wrangs sted i Elstrup. Peter Anholdts sted hvortil han lagde jorden, fra hint andet sted. I nogle år havde han sit fødeboel i forpagtning, solgte det og købte igen i Mastrup ved Haderslev

9 Christen Jørgensen Moos 1819 – 1860.
Christen Jørgensen Moos blev 1819 den 13. januar gift med pigen Ellen Dominikussen af Elstrup, formandens datter, og fik med hende dette boel. Han var en søn af boelsmand og tolvmand Jørgen Christensen Moos i Egen. 1831 havde han til sit boel 25 tdr. 7 skj. 2 `land stort mål. Hans formand eller ham selv havde solgt 3 tdr. land stort mål til Jacob Lausen, det er Jacob Jægers sted på Elstrupmark ved skoven. 1846 udgjorde han tiende til præsten 2 skj. 6 3/ 4 skj. byg 11 skj. havre 8 kvægtiende. Christen Moos eller Minkus som man almindeligt kaldtes, drev i sin tid megen handel med heste, men for at tjene og hjælpe andre, hvortil han ofte blev brugt, da han var en god heste-kender og en ærlig og brav mand, hvem folk kunne havde fuld tillid til. Han var også til enhver tid en tjenstvillig og hjæpsom mand. 1872 den 3. 4 døde aftægtsmand Christen Jørgensen Moos i Elstrup 81 år gl.

Børn
1) Kirsten Moos f. 1822. blev 1845 gift med boelsmand Jørgen Lindgård i Guderup.
2) Ellen Moos blev i 1849 gift med boelsmand Jørgen Wrang, Elstrup.
3) Christen Jørgensen Moos, boelsmand i Elstrup.
4) Anne Moos blev gift med boelsmand Christian Petersen, Lunden.
5) Christen Christensen Moos boelsmand i Elstrup, Lindegården.
6) Anne Marie Moos gift med boelsmand Christen Christensen, Egen.
7) Hans Christensen Moos, gift med Ellen Hansen Moos i Elstrup, han er født 14. 1. 1837.
8) Peter Christensen Moos, ugift

10 Jørgen Christensen Moos 1862 – 1883
Jørgen Christensen Moos eller Minkus fik boelet, og blev 1861 den 14. november gift med Anne Marie Møller en datter af boelsmand. Jes Nielsen Møller i Sjellerup. Anne Marie Møller er f. 31. 10. 1940 og døde den 31. 1. 1887. Hendes enke Jørgen Moos døde den 26. 11 1915. 89 år gl.

Der var to sønner.

1) Christen Moos fik boelet.
2) Jes Moos boelsmand i Stolbro, gift med Elisabeth Clausen.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

11 Christen Moos 1883 – 1922
Christen Moos var arving til boelet. Han er f. 19. 2. 1862. Den 27. 3. 1883 blev Christian Moos gift med Cecilie Asmussen af Snogbæk på Sundeved. Hun er født 27. 11. 1858 datter af Hans P. Asmussen. Christen Moos døde ret pludseligt af et slagtilfælde. Han fandtes på Nymands mark i Guderup, og lå bevidstløs da man fandt ham. Det var den 28. 5. og døde næste dag den 29. 5. 1922, 60 1/4 år gl. Enken sad et par år på ejendommen, medens hun lod bygge et nyt aftægtshus. I ægte-skabet var kun en søn. I 1924 overlod hun gården til ham. Cecillie Moos døde på vejen fra Elstrupmark til Sønderborg den 9. 8. 1936.

12 Jørgen Moos 1924 – 1936
Jørgen Moos er f. 27. 8. 1896. Han blev gift den 30. 5. 1924 med Anna Hansen fra Holmskov, datter af Hans Hansen, f. 27. 2. 1903. Jørgen Moos var svagelig, han blev som dreng opereret i halsen for en stemmelidelse. Han forblev hæs til sin død. Jørgen Mos døde i 40 års alderen den 6. 5. 1936, efterladende en enke og tre døtre.

Børn
1) Cecilie Moos, gift vest for Haderslev.
2) Kathrine Moos gift ved Ballum
3) Anne Moos gift ved Hjelsminde

13 Anna Moos 1936 – 1962
Anna Moos, enke efter Jørgen Moos, drev gården indtil børnene var konfirmeret, og i ca. 1950 forpagtede hun gården ud, og i 1962 blev den solgt Til Kaj Valentin Holmskov. Anna Moos giftede sig anden gang med Jørgen Andersen, Mjang og flyttede dertil. Hun er f. den 27. 2. 1903, og døde ca. 1995 i Mjang.

Forpagter
Christian Hansen omkring 1948
Christian Hansen, han er f. 15. 2. 1919, en søn af Anne Margrethe og Niels Hansen, Vesterled 56, han blev gift med Dora Nissen fra Skodsbøl, de var her i en pagtperiode, og forpagtede siden en gård på Sjellerup Markvej 4, her var de til 1959, derefter købte de Gademanns gård i Holm.

Forpagter
Herluf Petersen til 1962
Herluf Petersen f. 17. 12 1919 i Oksenvad, søn af gårdejer Petersen. Herluf Petersen blev gift med Anine Andersen, f. 27. 9. 1928, datter af gårdejer Peter Andersen. Kismushus, Flædbækvej 34. De købte Jørgen Jørgensens gård Elstrup Nederby 8 i 1961, og passede begge gårde indtil forpagtningen var udløbet 1962.   

13 Kaj Valentin 1962 – 1988
Kaj Valentin købte gården i 1962, han er f. 23. 10. 1934, en søn af Hans Valentin, Lysmose, Lysholmvej 7.  Kaj Valentin blev gift med Tove Kudsk f. 16. 1. 1944, datter af Kudsk fra Toftlund. Da stuehuset var gammelt, søgte Kaj Valentin om at få det nedlagt. Først fik han afslag, men det lykkedes alligevel at få tilladelse til at nedbryde det, og han flyttede ind i aftægtshuset. Det gamle stuehus blev nu ændret til svinestald Kaj solgte gården til sin søn, Hans Valentin i 1988, og købte sit første fødehjem på Holmskovvej 8. Han ejer også sit barndomshjem, Lysholmvej 7. Han tog arbejde på Danfoss i 5 år, før han gik på efterløn.

Børn
1) Lone Valentin født den 7. 4. 1963, er gift med Leo Bram, de bor Myrholm, Stenkobbel 5. Lone er sygeplejerske og er ansat ved Nordborg Kommune.
2) Hans Valentin født 1. 3. 1964 overtog gården
3) Hanne Valentin er født 10. 9. 1967, hun er gift Werner og bor i København, og er uddannet Dyrlæge

14 Hans Valentin 1988
Hans Valentin født den 1. 3. 1964, han blev gift med Sonja Marcussen, datter af Viggo Marcussen, Sundeved. Hans Valentin begyndte med at opføre bure til mink. Han har 22 tdr. land forpagtet ved Skadebjervej, ude ved skoven, af Christine og Peter Lorenzen, Gammelløkke 8, før tilhørte marken gårdejer Jørgen Nymand, Sjellerupvej 36. Hans Valentin er ansat på Dyndved Maskinfabrik, og driver landbrug samtidig. 2002 købte Hans Valentin de 22 td. land ved Skadebjergvej af Christine og Peter Lorenzen. Sonja er ansat på teknisk forvaltning i Augustenborg Kommune. I 2005 køber Hans Valentin en mark, beliggende ved Skadebjergvej, af Christian Lassen, Skadebjrgvej 46, Sjellerup. mose og vandsted.

Børn
1) Allan Kudsk Valentin, er konfirmeret i Egen Kirke den 7. 4. 2002
2) Benni Marcussen Valentin, konfirmeret i Egen kirke den 27. 4. 2003
3) Connie Valentin, døbt i Egen Kirke efterår 1998.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *