nr. 4 Hønshøjvej

Af Christian Knudsens optegnelser                                                                                                            

Fæsteboel nr. 133 Gård Nr. 10
Dette boel har ligeledes fra gammel tid af været et fæsteboel. Det blev ved udskiftningen udflyttet og lå tidligere overfor byens gamle smedje på venstre hånd. Deraf fik manden på det boel navnet Smedemand, “som manden ved smedjen”. Det var gerne nr. 10 i rækken. Af bekendte mænd på dette boel i siden 1590 kunne mærkes følgende:

1 Klaus Jørgensen 1590 – 1649
1590 findes her Klaus Jørgensen. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre.

2 Jørgen Nielsen 1649 – 1688
1650 – 73 findes Jørgen Nielsen iflg. listen over kvægtienden. 1649 den 1. 8. på 10. søndag efter trin. var Jørgen Nielsen af Elstrup med 7 andre mænd af sognet tilstede i Egen Kirke og valgte i forening med den fyrstelige provst på Nordborg, Slotsprovst Albert Dietrish Topp, hr. Johannes Brandt til sognepræst for Egen menighed.  

Jørgen Nielsen hørte således til sognets bedste mænd. Derfor blev han også 1665 valgt til at være kirkeværge, og som sådan bestemt til at udgøre et timands eller tolvmandskollegium, thi i virkelighed bestod det af 12 mænd, da herredsfogeden Jens Lassen i Dyndved, og fogeden Jørgen Christensen på Østerholm også havde sæde i dette kollegium for Egen Sogn. Dette kollegium skulle have med alle sognets kirkelige anliggender at gøre, også våget over sædeligheden. Husfoged Christen Jørgensen i Guderup og Jørgen Nielsen, Elstrup var tillige kirkeværge. Dette kollegium valgte 1667 den 14. april efter påske hr. Johannes Petersen af Oksbøl til residerende kapellan for Egen Sogn. Han havde også at gøre med de årlige kirkeregnskaber, der skiftevis holdtes i deres huse, hvor man beværtede med et lille gilde, gav kirken årlig 6 mf. og td. øl til fortæringsomkostninger. 1670 samledes man til regnskab i hans hus. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ td. byg og 9 skj. havre, og til præsten 2 skj. rug og 6 skj. byg og 10 skj. havre. 1667 leverede han sin præstetiende til Niels Matzen, Sønderborg, og 1671 til Samuel Brandt i Sønderborg 6 skj. byg og 11 skj. havre. Forskellen i angivelsen heri og ovenfor ligger deri, at han har fået part i det øde boel. Hans byg er ikke forandret, men til gengæld er vist hans korn til kirken også blevet en smule forhøjet. 1669 nævnes Jørgen Nielsen som nr. 10 i den fortegnelse, præsten hr. Johannes Brandt udsendte over alle boel og kåd i Egen Sogn til det Kongelige Rentekammer. Som medlem af tolvmandskollegiet havde han også en plads i kirken, på det såkaldte tolvmandsloft. Jørgen Nielsen hører således på sin tid til sognets dygtigste, bedste og mest agtværdige mænd. Hans boelsmærke så således ud — der måske skal forestille et hjerte. 1688 er Jørgen Nielsen endnu tilstede som vurderingsmand ved et skifte i Elstrup.

3 Christen Christensen 1694 – 1740
1694 nævnes Christen Christensen som boelsmand her, ifølge en fortegnelse over stolestaderne i Egen kirke. Han har det samme mandsstade som han har haft indtil den nyeste tid. Han er måske blevet gift med formandens datter. 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg, 9 skj havre. Han findes som boelsmand her fra 1709 – 21. 1712 døde Christen Christensens barn i Elstrup. 1713 havde unge Christen Christensen 1 rytter i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer. 1732 indgik Christen Christensen Smidemand, tillige med flere andre mænd i Elstrup, med et andragende til etatsråd og amtmand Holger v. Scheel om at få noget egetømmer udvist og stemplet i deres skov til hjælp til bygning og reparation af deres huse, der var i en brøstfældig og dårlig stand. Han kaldes Smidemand til forskel fra flere mænd af samme navn og til samme tid i byen. 1745 døde Birthe, Christen Smidemand boelsmands hustru i Elstrup 83 år gl. 1746 døde Christen Christensen, fordums boelsmand i Elstrup 81 år gl.

4 Klaus Christensen Smidemand 1740 – 1763
Klaus Christensen Smidemand, født 1700 og en søn af formanden, han er gift førend 1734. Han nævnes som boelsmand fra 1750 – 1760. 1762 mistede han alle sine køer på 2 kvier nær. 1763 døde Klaus Smidemand 63 år gl.

Børn
1) Jens Klausen, fik boelet f.1736
2) Christen Klausen, f. 1740, først kromand i Elstrup og siden i Nordborg. Han var morfader til Peter Fangel i Notmark.
3) Anne Klausdatter Smidemand, blev 1761 gift med boelsmand Peter Christensen, gårdejer Elstrup
4) Birthe Kathrine Klausdatter Smidemand, blev 1780 gift med boelsmand Hans Christensen i Elstrup.
5) Jørgen eller Georg Klausen “Missionær” i Labrodor og Ny Foundland fra 1790 – 1805, fra hvem, familien har flere breve. Han skrev ligeledes bestandig til Jacob Wrang i Stolbro. Jørgen Klausen f. 1748 i Elstrup “Missionær” i Labrodor fra 1781 – 1826. ( —— Tidende eller Søndags Blad )

5 Jens Klausen Smidemand 1763 – 1790
Jens Klausen Smidemand f. 1736 og en søn af formanden han fik boelet.1759 blev Jens Klausen af Elstrup, tilkommende boelsmand gift med Mette Pedersdatter samme sted. Hun var måske en datter af boelsmand, Peder Lauritzen i Elstrup og således en halvsøster til boelsmand Peter Christensen, der blev gift med Jens Klausens søster. 1766 solgte han en overliggersten til en kæmpegrav på Thinghøj til de andre mæn for 1 – – denne sten anvendtes til en bro i Lønmarken. 1770 i juli blev en af hans køer atter syg. Han fik den straks ud på Burøy, hvor den gik for sig selv og kom sig igen. Han slap ikke helt fri for tab i 1770 -1771. 1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 skj. i Holmmarken. Han fik intet ved huset og nødtes derfor til flytte ud af byen, hvad år det skete vides ikke, dog er det ikke sket ret længe efter udskiftningen. Han blev derved nabo til Dominicus Jørgensen. Byggegrunden med toft og have i byen solgtes siden til smeden. De enkelte dele af jord benævnes således Gostenholm, Høgelmos, lange og brede Okseager, Burøy, Kvægland, Ravager, Sølager og Hovkilde. 1780 – 88 er han endnu boelsmand i Elstrup. Hans tiende til præsten udgjorde 2 skj. rug, 6 skj. byg, 11 skj.havre 8 i kvægtiende.1801 den 7. februar døde Mette Jenses, Jens Klausens hustru af Elstrup 67 år gl. 1806 den 25. januar døde Jens Klausen Smidemand, aftægtsmand i Elstrup 70 år gl.

Børn
1) Peter Jensen Smidemand fik boelet.
2)  Jens Jensen Smidemand
3) Klaus Jensen Smidemand

6 Peter Jensen Smidemand 1790 – 1818
Peder Jensen Smidemand født 17–  og en søn af formanden, fik boelet. 1785 den 1. 4 blev Peder Jensen, tilkommende boelsmand ved Elstrup gift med Christine Marie Jørgens datter af Elstrup. Hun var en datter af kromand Jørgen Lauritzen Blytækker og en steddatter af kromand Christen Klausen i Elstrup. 1807 ydede han sit bidrag i korn ved indsamlingen til de skadelidte københavnere. 1810 er han endnu boelsmand, da han har det samme stolestade i kirken. 1818 den 27. 10 døde boelsmand Peter Jensen i Elstrup. Hans enke levede endnu 1845 i januar, som en meget gammel kone, hun døde 18 – –

Børn
1) Jens Pedersen Smidemand fik boelet

7 Jens Petersen Smidemand 1827 – 1862
Jens Pedersen Smidemand var en søn af formanden her på boelet. 1827 den 27. oktober blev ungkarl og boelsmand Jens Pedersen Smidemand af Elstrup gift med pigen Anna Elisabeth Moes, en datter af boelsmand Hans Hansen Moes (boelet bag Dammen) 1831 udgjorde hans boels areal 29 tdr. 2 8/16 skj. land, stort mål a. 320 kvadratr. 1846 udgjorde Jens Pedersens Smidemands præste-tiende 2 skj rug, 6 skj, byg, 11 skj. havre og 8 i kvægtiende. Jens Smidemand var en lille spinkel og klein mand, men en mand med et smukt og værdigt åsyn, han var også en grundhæderlig, brav og retskaffen mand, der ikke skyede at gå den lange vej for at søge op til Guds hus. 1879 den 9. juni døde aftægtsmand Jens Petersen Smidemand på Elstrupmark.

Børn
1) Peter Jensen Smidemand fik boelet
2) Hans Jensen Smidemand kådner på Mjanghøj
3) Jens Jensen Smideman kådner ved Fynshav,
4). Smidemand gift med snedker Chr. Lindgård på Østerholm.
5) Smidemand gift på Sundeved
6) Smidemand gift med boelparcellist Jens Bonde på Hønshøj.ved Elstrup

8 Peter Jensen Smidemand 1862 – 1883
Peder Jensen Smidemand var en søn af formanden her på boelet. Han blev gift med Anne Marie Moos, en datter af boelsmand Hans Hansen Moes (boelet bag dammen) Hun var altså hans søskende barn. De blev gift 1857. Peter J. Smidemand døde den 7. 8. 1883, 55 år gl. Anne Marie døde den 20. 5. 1923, 89 år gl.1883 – 1893 sad samme enke for gården. En søn Jens fulgte med gården og døde omkring 1900.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

9 Christian Bragh 1893 – 1907
Han blev gift med Dorothea Smidemand den 4. 5. 1893, og var en datter af forrige mand. Christian. Bragh byggede et nyt husmandsbrug i hans mark ned til Elstrupskovvejen. Flædbækvej 29. Stam-parcellen som yderligere solgte jord fra, købte Claus Jørgensen fra store Jøsses boel i Elstrup Nederby 3. Christian Bragh havde to døtre.

1) Anne Marie, gift med Jørgen Moldt. Gl. Guderup
2) Margrethe gift med Hans Thordsen, Pindesholm

10 Claus Jørgensen 1907 – 1932
Claus Jørgensen er f. 31. 3. 1870, en søn af Christen Jørgensen Elstrup Nederby 3, han blev gift med Christine Marie Christensen fra Holmskov. Hun er f. 17. 1. 1877.  De købte stamparcellen af Chr. Bragh, der var på 23 tdr. land. Claus Jørgensen var en morbroder til Mette Marie på Hønshøj, gift med Claus Jørgensen. Claus Jørgensen døde den 8.1. 1947. Christine Marie døde den 4. 10. 1929

Børn
1) Christen Jørgensen.
2) Kathrine Jørgensen
3) Dora Jørgensen
4) Christian Jørgensen
5) Christine Jørgensen

11 Christian Jørgensen 1932 – 1963
I 1932 blev ejendommen overdraget til sønnen, Christian Jørgensen. Han er f. 9. 9. 1906, og blev gift med Augusta Hansen f. 11. 9. 1910. Christian Jørgensen. døde ret pludseligt, han fik et ildebefindende i sin bil på vej til Sønderborg, og døde kort efter 29. 12. 1953. Han efterlader enken Augusta, hun drev i flere år ejendommen, og forpagtede den ud nogle år til Margrethe og Jørgen Hansen, og solgte gården i 1960 til Svend Erik Kjeldgaard. Auguste flyttede ind aftægtshuset. Der var ingen børn i ægteskabet.

Forpagter

Jørgen Hansen ca. 1955 – 1960
Jørgen Hansen forpagtede ejendommen, han var gift med Margrethe. De havde flere børn, og blev senere skilt, Jørgen Hansen døde kort tid efter.

12 Svend Erik Kjeldgaard 1960 – 1994
Svend Erik Kjeldgaard fik skøde på ejendommen den 17. 3. 1960. Han er f. 28. 10. 1931, og kom fra Nordjylland. Han blev gift med Helga Mortensen f. 25. 1. 1935, datter af gårdejer Mortensen i Sebbelev. Svend Erik Kjeldgaard var en rask og dygtig mand, og var ikke længe om at tage beslutninger. Han købte jord fra flere nedlagte ejendomme, fra Christen Højs, Elstrup Overby 27, fra Christen Clausens, Flædbækvej 11, fra Jens Jessens gård Flædbækvej 2. og Christen Jørgensen, Hønshøjvej 3.

Svend Erik Kjeldgaard fjernede alle de gamle bygninger, og opbyggede en hel ny og moderne gård efter tidens krav. Den gamle gårds bygninger, var der mange museumsfolk der var meget interesseret i, den var den sidste firlængede gård på Als, og den var bevaret som den var, siden den blev udflyttet fra Elstrup i 1770-erne.  Men det var urentabelt at holde de gamle bygninger i stand. Svend Erik Kjeldgaard blev kun 44 år gl. og døde på en rejse til Rusland, han blev begravet den 4. august 1976. Helga Kjeldgård sad ene tilbage med tre børn, den yngste var kun et år.

Det var efterhånden blevet til en ret stor ejendom, efter den tids forhold. Helga Kjeldgård fik flere gode bestyrere. Ved flid og sparsommelighed fik hun det hele til at glide. Den forriges ejers enke, boede i aftægtshuset. I 1994 da det viste sig at ingen af pigerne ville overtage ejendommen, solgte hun gården til Claus Andersen fra Mjang. Helga Kjeldgaard købte hus på Havretoften 1 i Guderup. Hun har en ven, gårdejer Jørgen Bruhn i Asserballe.

Augusta sad ene tilbage på aftægtet, og nogle år efter tog hun beslutningen, og flyttede til de beskyttede boliger ved Plejecentret på Parkvej i Guderup

Helga og Svend Erik Kjeldgårds børn.
1) Birthe Kjeldgård f. 21. 3. 1956, uddannet sygeplejerske bor i omegnen af Århus.
2) Herdis Kjeldgård f. 20. 12. 1960, gift og bor i Mjang
3) Anne Kjeldgård f. 8. 10 1975, blev konfirmeret i Egen Kirke den 9. 4. 1989.

13 Claus Andersen 1994
Claus Andersen er f.  2. 4. 1966, søn af gårdejer Grethe og Jørgen Andersen Mjang i Hørup Sogn. Han blev gift med Jette Thomsen f. 10. 4. 1967, en datter af Edith og Hans Jørgen Thomsen, Flædebækvej 31 Elstrupskov. De overtog ejendommen i 1994. De har bygget en ny silo ved gården. I året 2001 har de bygget til ved stuehuset, og udnyttet hele loftsetagen, og lægger nyt tag på. De har bygget nyt maskinhus. I 2003 købte Claus Andersen en gård beliggende, Frederiksgård 8 i Helved af Søren Madsen ejendomsværdi 4.550.000 kr. I år 2000 blev der lavet en undersøgelse af Peter Dragsbo, museumsleder på Sønderborg Slot, og han skriver: I 1950-erne begyndte aftægtshusene at gå af brug, men her på Hønshøjvej 4, mødte han et yngre gårdejerpar, som stadig ifølge kontrakten hver 14 dag skal aflevere 12 æg og 1 kg smør til enken, Augusta Jørgensen, egentlig skulle hun også have en halv gris og et læs “stikker” om året, men det var konverteret til 1000 kr. Hun bor på Plejecentret, og hendes mand er død i 1953. Claus Andersen har forpagtet Lysholms jord sammen med sin svoger Eigil Thomsen Flædbækvej 31.
Aftægtshuset er nu restaureret og lejet ud. I 2005 bygger Claus Andersen en stor svinestald, og laver en ny vej over sine marker, fordi der er for snæver plads til lastbiler, der kommer efter svin. I 2006 købte Claus Andersen ejendommen Bokmosedam 1,  Frederiksgård af Egon Chr. Jørgensen.
Børn
1) Kenneth Nicolai Andersen, er f. 27. 8. 1992
2) Jesper Andreas Andersen, f. 20. 6. 1995 – døbt i Egen Kirke sommer 1995
3) Mette Mai Andersen f. 20. 6. 1995 (Mette og Jesper er tvillinger).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *