nr. 8 Fynshavvej

Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel 138. Gård nr. 15
Gården lå før Elstrup Overby 25, da den brændte i 1936, blev den flyttet til Fynshavvej 8. Dette boel har fra gammel tid af været et fæsteboel. Det ligger på den inderste – – overfor det foregående og anføres altid som nr. 15 i rækken. Af bekendte mænd på dette boel siden 1590 kunne mærkes:

1 Christen Matzen 1590
1590 findes Matz Christensen her Christen Matzen Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg, 9 skj. havre.

2 Matz Christensen 1590 – 1650
I tiden mellem 1590 og 1650 findes Matz Christensen på dette boel. Hvor længe han har været her vides ikke. Han må anses for en søn af formanden.

3 Christen Matzen 1650 – 1682
Fra 1590 findes her Christen Matzen ifølge listen over kvægtiende. 1667 ydede han i tiende til kirken 5 ½ skj byg og 9 skj. havre og til præsten 2 skp. rug, 6 skp. byg, 10 skp havre. Anno 1667 og 1671 leverede han sin præstetiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg. 6 skj.  byg, 10 skp. havre.  Det slår ikke fejl at hans præstetiende til kirken må være forhøjet med en lille del, da han har som de andre har fået del i “det øde boels” land. 1669 anses han som nr. 15 i den fortegnelse over, hvad præsten hr. Johannes Brandt har indsendt til det kongelige rentekammer i København, over alle boel og kåd i Egen Sogn. 1665 blev han valgt sammen med flere hæderlige mænd i sognet, til at være medlem af et ottemands eller tolvmandskollegium, som skulle have med at skaffe alle registre, såsom også de kirkelige anliggender at gøre, og våge over sædeligheder. Som sådan måtte han i kirken aflægge ed på at ville forrette denne post med troskab og samvittigheds fuldhed. 1667 var han derfor med til at vælge hr. Johannes Petersen til residerende kapellan for Egen menighed. 1668 har han været sendemand, og var som sådan med til at udstede et skøde på Egen Herredsting, for fogeden Jørgen Christensen på Østerholm, der havde fået en bondegård i Egen. Christen Matzen naturlig må betegnes som en søn af formanden.

4 Frederik Christensen 1686 – 1729
1694 findes Frederik Christensen her ifølge listen over stolestaderne i kirken. Han har det samme mandsstolestade som gården altid har haft. Frederik Christensen var i en lang årrække synsmand. 1688 er han med som vurderingsmand ved et skifte på boelet bagved dammen i Elstrup. 1686 er han med på Egen Herredsting, at udstede et skøde for møller, Hans Klausen på en bondegård i Egen. 1695 stadfæster han som vidne en kontrakt, hvorved mændene i Elstrup tillod Christian Nissen at bygge et hus på leergraven ved dammen. 1700 efter salig møller Hans Clausen i Egen. 1702 er han til stede ved et skifte på Suders boel i Elstrup. 1703 stadfæster han som vidne en kontrakt hvorved mændene i Elstrup Jens Lauritzen skomager, at bygge et hus på leergraven ved dammen, eller som den her kaldes “Floden”. 1700 udgjorde hans tiende til kirken 5 skj. byg, 9 skj. havre. Han nævnes fra 1709 som boelsmand i Elstrup. 1713 havde Frederik Christensen 2 ryttere og 2 heste i forplej-ning af oberst Shiftedeckers kyrasserer. Kongens – -. 1721 den 18. 8. berettes at Niels Jakobsen der er snedker i Elstrup, og døde 1745 gl. 67 år, er for nogle år siden, da han har taget Frederik Christensens datter til ægte, og af denne mand har fået et lille stykke grund til kålhave, 6 faun langt, i den nordlige ende i bredden 4 faun og i den sydlige ende 1 faun, blevet således forenet, at sålænge den gamle mand sidder for boelet, skal han nyde dette uden afgift, men siden skal han til boelets kommende ejer, årlig give deraf 10. sh. 1734 døde Karen Frederik Christensens hustru af Elstrup, gl. 83 år. 1737 døde Frederik Christensen af Elstrup gl. 80 år, altså født 1657.

Børn
1) Christen Frederiksen, fik boelet.
2) Karen Frederiks datter, født 1691, var gift med snedker, Niels Jacobsen, død 1743, 52 år gl.
3) Maren Frederiks datter, hun blev gift med Jacob Lauritzen, skomager i Guderup, siden i Elstrup. Stamfader for den rige skomagerfamilie i byen, boede Elstrup Overby 29

5 Christen Frederiksen 1729 – 1755
Christen Frederiksen, 1722 d. 30. 8. er Christen Frederiksen af Elstrup blevet stævnet, da han ikke alene har haft musik ved sit bryllup, men også ved at holde dette bryllup, har overskredet den højfyrstelige kirkes befaling, idet han har beværtet sine gæster i to dage, og har haft mere end to tønder øl, herfor er han idømt en straf på 21 rdl. Jørgen Nissen af Stolbro har spillet ved dette bryllup og betales herfor 1 rdl. Andreas Peteren Skolemester i Elstrup, har ligeledes haft Jørgen Nissen til at spille til sit bryllup, han betaler i bøde 2 rdl. og Jørgen Nissen 1 rdl. Begge vrøgere af Elstrup, Hans Suder og Hans Christensen har ikke angivet det, hvorfor de begge er idømt en straf på 2 rdl. 1732 var Christen Frederiksen med i en indmeldelse til amtshuset, angående udsæden på boelene i Elstrup, han kan årlig så i sit areal, 2 ½ td. 4 ½ td. byg, 8 td. havre, 1 td. ærter og 3 skj. boghvede. Han nævnes som boelsmand 1750. 1751 deltager han i anskaffelsen af et ligklæde for byen Elstrup. 1764 er han på aftægt. 1767 døde Christen Frederiksen, boelsmand I Elstrup 82 år gl. altså født 1685. 1779 døde Mette Christen Frederiksen, boelsmands enke i Elstrup, 84 år gl. altså født 1695

Børn:
1) Frederik Christensen, boelsmand i Elstrup
2) Mette Christens datter. 1760 blev Christen Christensen Suder, boelsmand Elstrup, gift med Mette, boelsmand Christen Frederiksens datter i Elstrup.

6 Frederik Christensen 1762 – 1772
Frederik Christensen var en søn af formanden født 1723. 1755 d. 24. okt. blev han gift med Maren Hanses, født 1730 en datter af boelsmand. Hans Jørgensen Hansen i Elstrup.  1764 meldes han at have taget et stykke af sin abildgård, og skal derfor årlig give til minde en tønde øl. 1772 fik Frederik Christensen ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 sk. land stort mål. Han fik det ikke udlagt ved gården men en strækning oppe ved byen langs med kirkevejen og vejen til Lillemølle hen til den såkaldte Grønvej. De enkelte dele deraf benævnes: Bjørnemosager, Gustenhom, Røgager, Lamhave, Langmaj, Skadebjerg, Steenager, Bjørnmose, Bjørnmosager, Hønshøjager, Rørstykke, Røgager, Havskel.1772 døde Frederik Christensen, boelsmand i Elstrup gl. 49 år, blev begravet den 18. 10. Enken blev gift med eftermanden.

Børn
1) Frederik f. 1723 blev boelsmand på stedet.
2) Christen f. 1723 død ugift 1796 74 år gl.
3) Karen f. 1727, gift 1754 med boelsmand Jørgen Hansen Hvid Elstrup                           
4) Birthe gift med Claus Petersen, aftægtsmand i Stevning
5) Mette f. 1734. 17. 10. blev 1760 gift den 29. 10. med boelsmand Christen Suder i Elstrup død 1823 den 19 1.og begravet 26. 1.

7 Lauritz Hansen 1773 – 1800
1773 den 11. 9. blev Lauritz Hansen, boelsmand i Elstrup gift med Marie, Frederik Christensens enke. Han var fra Jørgen Skibbyggers andet sted, der er tilbygget til Ærøboer i Elstrup. Fæstebrevet af jan. 1773. 1775 og 1780 nævnes han som boelsmand i Elstrup.— udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. byg, 10 skj havre i kvægtiende. 1792 d. 11. 9. døde boelsmand, Lauritz Hansens hustru i Elstrup, Marie Lauses, 62 år gl. efterlod en datter Marie født i Kettingskov. Han er atter blevet gift med en enke Margaretha af Kettingskov. 1803 den 28. 11. døde Lauritz Hansen, aftægtsmand i Elstrup 54 år gl. 1808 d. 12. 5. døde enken efter salig boelsmand Lauritz Hansen i Elstrup. Margrethe Lauses, 40 år efterlod en datter Marie født i Kettingskov

Børn af første ægteskab
1) Mette Marie Hanses f. 1774, døbt 2 pinsedag den 23. maj.
2) Hans Christian f. 1795 d. 12. juli, døde 1799 d. 26. 5. gl. 4 år.
3) Marie Hanses f. 1799, døbt d. 15. 9. døde d. 14. januar gl. 24 år, begravet d. 19. 1.

8 Jens Hansen Bonde 1800 – 1833
Jens Bondes boel er i jordebogen af 1772 opført som nr. 14 på amtstuen nr.138. Bomærke. nr. 37 Boelet: 28 t. 7 skj. 4 – quantitet 31 t. 4. skj. 7 3/4 –5883 rdl 66. Jens Hansen, også almindelig kaldet Jens Bonde, var en søn af boelsmand Hans Jensen i Elstrup, og blev 1793 d. 24. 5 gift med Mette Marie Lauses, en datter af formanden Lauritz Hansen, hvorved han fik dette boel. 1807 ydede han sit bidrag til de i bombardementet skadelidte i Københavnere. 1810 er han mand på stedet, da boelet havde det samme stolestade i kirken. Efter konens død ægtede Jens Bonde 2. gang parcellist Peter Christensen Suders enke på Bostedvrå. Han blev derefter stedfar til flere børn, og da han tillige avlede børn med denne kone, blev der således tre forskellige kuld børn samlede i hans hus. Jens Bonde var en elsker af jagten, havde også været skytte. Han blev af hertugen indsat som jæger til at passe på jagten, sønnerne gik i samme spor. Den 13. 9. 1833 døde Jens Bonde. Hans enke Kathrine Dorothea døde 1848 den 26. 2. 57 år gl. Jens Hansen Bonde var i en del år hertugelig revirjæger, da han lå på det sidste skrev han 1833 d 27. 8. til hertugen og anbefalede sin familie til ham. Derpå sendte hertugen “Gerne ville jeg selv være kommen hen for at tage afsked med en af mine tro tjenere, men min tid tillader mig ikke at gøre det, derfor gør jeg det herved skriftlig og benytter denne lejlighed for endnu en gang at beordre ham min tilfredshed med ham i denne tid, han har tjent mig, og at sige ham min tak for den venskab og den opmærksomhed, han har vist i tjenesten. Tillige gør jeg ham hermed det løfte, at hvis det skulle være Guds Vilje at tage ham til sig i denne sygdom, da skal hans søn Christian erholde hans tjeneste. Nu lev vel! I et bedre liv ses vi igen!

Augustenborg d. 30. aug. 1833
Hertugen døde d. 11. 3. 1869.

Jens Bondes børn af første ægteskab
1) Hans Jensen f. 1793, døbt d. 22.12. Hans farbroder Hans Jensen, af Sønderborg holdt ham over dåben, han fik boelet.
2) Lauritz f. 1795, døbt d. 12. 7.samme dag som moderens halvbroder Hans Christian, han døde 1815 d. 8.11 gl. 20 år
3) Jørgen, f. 1798, døbt d. 22. 7. døde 1822 d. 30. 6. gl. 24 år.
4) Anne Marie f. 1800, døbt d. 7. 9. blev 1833 d. 4. 5. blev hun gift med boelsmand, Christen Christensen Suder Elstrup
5) Jens f. 1802 d. 23. 12, døbt d. 26.12.blev 1823 d. 25. 1 gift med Anne Marie fra Sjellerup 20 år.
6) Mette Marie f. 1805 d. 25. 2. døbt d. 3. 3. døde d. 4. 3. 1805. begravet d. 10. 3.
7) Christian f. 1806 d. 6. 6., døbt d 13.7., blev 1832 d. 19. 5. gift med Mette Hattes fra Augustenborg. gl. 24 år Han døde 1849 d. 29. 3. begravet d. 5. 4.
8) Frederik f. 1808. døde en time gammel                                           
9) Frederik f. 1910 d. 10. 6. 
10) Jacob f. 1812 d. 6. 9. døbt 13. 9. døde 1838 d. 1. 12. gl. 26 år
11) Laurids f. 1817. d– døbt d. 16. 3. døde 1831 d. 22. 9. begravet d. 27. 9. gl. 16. år.

Andet ægteskab
1) Mette Marie f. 1824 d. 2, døbt d. 8. 2.
2) Jørgen Jensen f. 1827 d. 5. døbt 13. 5. døde 1853. d. 16. 8.
3) Anne Kirstine. f. 1829. d. 1. døbt d. 11. 10.
4) Christian Frederik August f. 1832 d. 30. 4., døbt d.19. 5. døde 1846 d. 5. 7. begravet d. 10. 7 gl. 14. år.

Hans Jensens børn vare.
1) Jens døde 7 timer gl. d. 28. 7. begravet d. 31. 7.
2) Kathrine f. 1829 på Bostedvrå f. 26. døbt d. 31. 5. døde 1820 d. 2. 6. begravet d. 8. 6.
3) Mette Marie f. 1825 i februar, døde 1835 d. 13. 1. gl. 10 ½ år
4) Anne Kirstine f. 1830 d. 9. 6. på Bostedvrå, døbt d. 13. 6. døde 1830 d. 24. 6 begravet d. 27. 6.
5) Jens Hansen f. 1832 d. 8. 12. døbt d. 16. 12. fik boelet
6) Cathrine f. 1834 d. 16. 8. døbt d. 26. 10 gift med kromand i Elstrup, Jørgen Wolff 1863 d. 5. 3
7) Mette Marie f. 1835 d. 15. 11, døbt d. 22. 11. gift 1858 d. 1. 7. med boelsmand Jørgen Jørgensen i Elstrup
8) Niels f. 1837 d. 9. 1. døbt d. 15. 1. døde 1837 d. 8. 2.begravet d.12. 2.
9) Hans Jensen f. 1843 d. 5. 1. døbt d. 15. 1. døde 1843 d. 20.1. begravet d. 25. 1.     
10) Anne Kathrine f. 1844 d. 14. 8. døbt 25. 8. døde d. 22. 3. begravet d.  28. 3

9) Hans Jensen Bonde 1833 – 1849
Hans Jensen var søn af formanden. Han bestyrede i nogle år stedet Bostedvrå på Østerholm for faderen. 1824 d. 30. 10. blev ungkarl Hans Jensen gift med Anne Kathrine Kirstine af Elstrup. 1846 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug. 6 skj. byg. 10 skj. havre 8 i kvægtiende. Hans Jensen Bonde var en mand af middel højde lidt svær og fyldig. 1849 d.1.6. døde boelsmand Hans Jensen Bonde, i Elstrup 55 år gl. Enken blev atter gift med eftermanden.

Børn
1) Jens Hansen Bonde fik boelet.
2) Anne Marie Hansen Bonde blev gift med Peter Jørgensen Christensen Wolff, Elstrup
3) Mette Marie Bonde, gift med boelsmand Jørgen Jørgensen, Elstrup

10 Jørgen Hansen 1849 – 1856
Jørgen Hansen er f. den 23. 10. 1814, en søn af boelsmand Jørgen Jørgensen eller Jørgen Hansen, som han almindeligt kaldtes i Elstrup. 1850 blev Jørgen Hansen af Elstrup gift med formandens enke.1856 gik han på aftægt. Han var en meget høj og temmelig anseelig mand, ligeledes en del tysksindet. Han døde 1882, efterlod ingen børn.

11 Jens Hansen Bonde 1856 – 1883
Han er en søn af Hans Jensen Bonde her fra stedet. 1856 d. 9. 10. blev ungkarl Jens Hansen Bonde i Elstrup gift med Anne Marie Wolff, datter af kromand Christen Wolff i Elstrup. Efter hendes død blev han 1861 d. 16. 5. gift anden gang med Kathrine Marie Wolff, Grønmark på Kegnæs, et søskendebarn til den første kone. Jens Bonde har i flere år været valgt som forstander for kommunen Elstrup og Østerholm. Han er en temmelig høj og anselig mand, forbindes med et kønt udseende og en god forstand, dygtighed og retskaffenhed. Hans første kone døde 1858 d. 22. 5. begravet d. 27. 5. Jens Hansen Bonde døde d. 28. 5. 1917 gl. 84 år..

Børn
1) Anne Kathrine Bonde, født den 17. 11. 1856, død den 22. 3. 1862. begravet d. 26. 2). Anne Marie Bonde, født 1866. d. 18. 2. døbt d 4. 3.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

12 Hans Christian Fogt 1895 – 1913.
Anne Marie Bonde, datter af Jens Hansen Bonde fik sit fødehjem Hun er f. 18. 12. 1866. Hun blev gift med Hans Christian Fogt fra Kegnæs, f. 8. 3. 1866. De fik skøde på ejendommen den 29. 7. 1895. Hans Christian Fogt var ikke en driftig bonde, men hengav sig til druk og kortspil. Resultatet blev, at han solgte jord fra ejendommen, som gentog sig flere gange. I 1910 købte Christen Jørgensen, Elstrup Nederby 8, en mark “Hønshøj” i Elstrupskov, og opbyggede på denne mark en hel ny ejendom, som blev kaldt “Hønshøj”. Hans Christian Fogt var ved giftermålet med Anne Marie Bonde en velhavende mand, men endte i fattigdom. I ægteskabet var der en søn Jens Hansen Fogt f. 7. 8. 1888. død den 15. 7. 1960

13 Jens Fogt 1913 – 1919 
Jens Fogt fik tilskødet gården den 16. 12. 1913. Han blev gift med Juliane, født Juliane Catharina Thomsen,  14.7.1890 i Felstedskov. Hun er enke efter en “Mau” da hun bliver gift med Fogt 6. Jan 1921 i Egen Sogn. Gården var på faderens tid forgældet og forsømt, så Jens Fogt holdt den kun til krigens slutning. Den 31. 12. 1919 blev gården solgt uden aftægtshus for 33.000 mark til gårdejer Christen Moos, Elstrup Overby 1, han lod sin næstældste søn overtage den i forpagtning, indtil han kunne overtage ejendommen Elstrup Overby 1. Aftægtshuset blev beboet af den forrige ejer, Hans Christian Fogt og hustru, og Juliane og Jens Fogt med deres børn flyttede ind til dem.

Forpagter

14 Christen Moos 1919 – 1923
Kommuneforstander Christen Moos, Elstrup Overby 1, fik skøde på Jens Fogts ejendom den 31. 12. 1919. Han lod den ældste søn Christen Moos få den i forpagtning i nogle år, indtil han kunne overtage fædrenegården i 1923. Dette år overlod Christen Moos gården til sin næstældste søn Jørgen Moos

15 Jørgen Moos 1923 – 1964
Jørgen Moos fik skøde på ejendommen den 14. 8. 1923. Jørgen Moos er f. 20. 1. 1897. Han blev gift med Elli F. A. Prasse, datter af stationsforstander Prasse i Møgeltønder, f. 28. 2. 1900. De fik nogle tdr. land tillagt fra Jørgen Moos fødegård, Elstrup Overby 1, jordarealet er nu på 19 tdr. land. Den 21. 2. 1936 nedbrændte hele gården ved kortslutning, aftægtshuset blev reddet.

Jørgen Moos besluttede at flytte ejendommen til Fynshavvej 8. Her blev der bygget et rødt stuehus og en hvidkalket stald og lade. Da Elli og Jørgen Moos nåede pensionsalderen, forhandlede de jord og hus med deres datter og svigersøn Elstrup Nederby 14.  Elly og Jørgen Jacobsen fik en byggegrund fra faderens ejendom, og byggede hus på Fynshavvej 4, og Elly og Jørgen Moos fik huset, Elli Moos døde i den 8. 7. 1978, 78 år gl. Jørgen Moos døde på Pejecentret i Guderup den 10. 10, 1992. 95 år gl.

Børn
1) Ellly Moos, gift med muremester Jørgen Jacobsen, Kegnæs, de bosatte sig i Elstrup
2) Christen Moos, f 9. feb. 1922, gift med Retha Rasmussen, datter af gårdejer Rasmussen, Stolbroløkke. Christen Moos død 19. juli 2005, bisat d. 23.juli 2005 i Sct. Marie Kirkes Kapel., de har en søn Carsten. Der har en boghandel i Haderslev 
3) Anna Moos gift med Jørgen, de bor i Aabenå
4) Jørgen Moos, gift med Johanne, hun kom fra Hjerndrup
5) Edith Moos, gift med Daniel Junker, en søn af Daniel Junker, Voldstedvej 1 Østerholm 

16 Jørgen Moos 1964 – 2002
I 1964 overtog Jørgen Moos ejendommen efter sine forældre.  Jørgen Moos fik en husholder, Johanne Bryhl fra Bjerndrup, som han senere blev gift med. Han drev landbrug i flere år og byggede et ende til ved staldbygningen. Efter nogle års forløb forpagtede de jorden ud, og Jørgen Moos blev portner på Danfoss, indtil han gik på efterløn. Jørgen Moos havde 25 års jubilæum på Danfoss. Johanne Moos var i mange år hjemmehjælper i Nordborg Kommune.  Johanne og Jørgen Moos gik på efterløn, og blev boende på Fynshavvej 8. De holdt sølvbryllup på Nymølle kro i 1994. De solgte deres ejendom til Henry Blom, Lillemølle. Johanne og Jørgen Moos købte hus af Marie og Asmus Lorensen, Parkvej 2 i Guderup, den 12. 8. 2002. Johanne Bryhl havde tre drenge fra første ægteskab. I sidste ægteskab var der ingen børn  

17 Henry Blom 2002
Henry Blom købte ejendommen og lagde jorden til sin ejendom, Lillemølle Hundslevvej 11, og solgte bygningerne med lidt jord til Jette og Torben Høj, ejendomsværdi 1.400.000

18. Jette og Torben Høj 2002
Torben Høj er søn af Annelise og Harald Høj, Runevænget 11. Han blev gift med Jette Nielsen Strelbjergvej 11, Østerholm, en datter af Gurli Nielsen fra første ægteskab. Gurli er gift 2 gang med Heinrich Schneider, Strelbjergvej 11. Jette og Torben boede i en del år på aftægt på Strelbjergvej 11. De købte bygningerne og lidt jord der lå hjemme ved huset, og den lille mark beliggende for enden af Povej ud mod Sjellerupskov. De er hesteinteresseret og har heste. De har renoveret stuehuset.

Der er to børn i ægteskabet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *