nr. 31 Flædbækvej

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel nr. 12 Gård nr. 2
Dette boel har fra gammel tid været et fæsteboel. Det lå før udskiftningen som, nr.1 inde i byen, der hvor nu urmager Jens Andersens ejendom lå. Sålænge det øde boel endnu bestod, fulgte det altid som nr. 2, af ejere siden 1590 kan nævnes:

1 Mads Hansen 1590
1590 findes her Matz Hansen. Hans kirketiende udgjorde årlig 5 skj. byg 9. skj. havre.

2 Peter Clausen 1640
Peter Clausen, døde før 1650. 1640 findes Peter Clausen her på dette boel. 1650 – 52 Peter Clausens enke, ifølge listen over kvægtienden. Peter Clausen var død før 1650.

3 Claus Petersen 1653 – 1694
Fra 1653 – 73 findes Claus Petersen her ifølge en liste over kvægtienden. Han er vistnok en søn af den foregående mand. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre. Til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10 skj. havre. 1667 leverede Claus Petersen præstens tiende til købmand Niels Matzen i Sønderborg, 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre, og 1671 leverede han den til købmand Samuel Brandt i Sønderborg. Heraf ses det, at tienden fra det øde boel er blevet lagt over på de andre mænd eller i det mindste nogle af dem. De må da have fået lov til at dele jorden imellem sig indbyrdes. 1669 nævnes Claus Petersen som nr. 1 af boelsmændene i Elstrup i den Jordfortegnelse, efter præsten hr. Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer over alle boel og kåd i Egen Sogn. 1668 skylder amtsskriver Peter Henriksen for en del tiende korn til Egen Kirke. Han gik imidlertid konkurs og 1674 skriver han da, at han af denne sum er 96 mf. har Peter Henriksen betalt, og resten 40 mf. som endnu skyldes, blev anvist på 3 mænd i Elstrup, hvoriblandt Claus Petersen der skulle forrente 24 mf. af denne sum. 1694 har Claus Petersen det samme mandestolsstade i kirken, som boelet endnu har. Altså lever han endnu dette år, han er dog død før 1709. 1711 døde salig Claus Petersens enke i Elstrup. den 6. 3. 1694 har boelsmand, Claus Petersen som vidne underskrevet en kontrakt, hvorved boelsmand Jes Clausen, overlader af sin toft et stykke grund, til Jens Jørgensen i Elstrup, hvorpå denne kan bygge sig et hus.

4 Hans Petersen Suder. 1702 – 1732
1702 findes Hans Petersen Suder, som boelsmand på dette boel. Hans kirketiende udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre. I virkeligheden må den være større, thi her er hans andel for det øde boel ikke beregnet. 1711 har præsten været hos Hans Suders syge svend i Elstrup. 1720 lå der indkvartering i Elstrup, det var under oberst Schiftedeckers kommando, boelsmand Hans Petersen Suder havde en cornet og to heste. 1720 blev Hans Suder og Hans Christensen begge vrøgere i Elstrup, hver idømt en bøde på 2 rdl. fordi de ikke havde angivet boelsmand, Christian Frederiksen, der havde overtrådt den Højfyrstelige anordning, der forbød at holde overdådige bryllupper. 1732 nævnes Hans Petersen Suder som nr. 1 i en fortegnelse over byens boel og melder da tillige, at enhver boelsmand i byen Elstrup kan så i sin jord, 2½ td. rug, 4½ td. byg, 8 td. ærter og 3 skj. boghvede. 1739 døde Hans Petersen Suder, 71 år gl. 1755 døde Leonore, Hans Petersen Suders enke i Elstrup 85 år gl. Hun har muligvis været en datter af formanden.

Børn:
1). Claus Hansen Suder, boelsmand i Elstrup.
2). Peter Hansen Suder 1695, døde 13. 3. 1761 i en alder 66 år gl. i Elstrup. Han var vistnok ugift.
3). Christen Hansen Suder, boelsmand i Elstrup

5 Klaus Hansen Suder 1734 – 1751
Claus Hansen Suder, en søn af formanden, f. 1697. Han er blevet gift før 1734, da kirkebogen først begynder. 1745 døde Kathrine, Claus Hansens Suders hustru af Elstrup, 31 år gl. 1746 blev Claus Hansen, boelsmand i Elstrup, gift 2 gang med Anne Marie Daniels datter af Notmark. 1751 døde Claus Hansen Suder, boelsmand i Elstrup 54 år gl.

Børn:
1). Hans Clausen Suder f. 1735, død 1754 i en alder af 19 år
2). Elenora Clausdatter Suder, gift med Jørgen Petersen Skov, boelsmand her på stedet.

6 Jørgen Christian Hvid 1752 – 1753
1752 den 19.1 meddelte Amtshuset følgende tilladelse: Dersom bekendt enken Anne Marie Clausens i Elstrup, på grund af det hidtil fæsteboel, står i svære restancer til den Kongelig kasse og hun ingen anden råd ved til at afdrage denne gæld, end igen at gifte sig, tilmed at hun efter det sidste skiftebrev kan sidde endnu 17 år for boelet, og hun nu har fundet en løsning på dette idet Jørgen Christian Hvid ikke blot vil ægte denne enke, men også straks berigtige alle restancer når han nu bliver siddende for det nævnte boel i 17 år, tillades det ham herved o.s.v. Ifølge denne tilladelse blev Jørgen Christian Hvid boelsmand i Elstrup, gift 1752 med enken Anne Marie Clauses. Han var fra nabogården og søn af Christian Petersen Hvid i Elstrup. Allerede i 1759 døde Jørgen Christian Hvid, boelsmand i Elstrup 45 år, som havde bryllup i fjor.

7 Jens Holgersen 1754 – 1765
Enken fik vel atter tilladelse til at gifte sig og blive siddende for boelet, thi 1754 blev Jens Holgersen gift med Anne Marie Jørgens boelsfolk af Elstrup. Han var vistnok fra Elstrup og en søn af Holger Jensen, der var død 1734 og hvis enke Karen, døde 1748.i en alder af 76 år gl. 1765 døde Anne Marie Holgersen, Jens Holgersen, boelsmands hustru 54 år gl. 1765 den 10. 11. blev Jens Holgersen, forrige boelsmand i Elstrup gift anden gang med Ellen Jørgensen, enke fra Hundslev. 1771 døde Ellen, gift første gang med Jørgen Good i Almsted, anden gang med Jens Holgersen i Elstrup, 55 år gl. 1771 blev Jens Holgersen, forhenværende boelsmand i Elstrup, gift tredje gang med Kathrine Lauritz datter. 1773 døde Jens Holgersen, forhenværende boelsmand i Elstrup, 71 år gl. 1778 blev husmand Jens Hansen Krogh i Elstrup gift med Kathrine, Jens Holgersens enke.

8 Jørgen Petersen Skov 1763 – 1798
1763 blev Jørgen Petersen, boelsmand i Elstrup, gift med Lenore Claus datter af Elstrup, en datter af boelsmand, Claus Hansen Suder, og en steddatter af de to foregående mænd. Jørgen Petersen var en søn af skovfoged, Peder Jørgensen Kismushus, og kaldes derfor gerne Jørgen Petersen Skov. Han fik altså boelet med konen. 1771 den 10. december begyndte man på opmålingen af byen, Elstrups jorder, og blev færdig dermed den 2. 1. 1772. Samme år den 29. juni den 1. juli foretages udskiftningen, så at hver mand fik sin jord udlagt i marker, hver fik 29 tdr. 4/16 skj., stort mål. Boelsmand Jørgen Petersen Skov fik sin andel udlagt i Lillemarken nedad mod den Kongelige skov og Kismushus, Pohøj, Elljem, Langeljem, Quastikker, Rovlingsager skov og lille Nauertvit, Vailkær og Burog. Det blev bestemt, at han skulle flytte ud af byen, om mandagen den 10. 8. 1772 var andre mænd ad Sønderborg, efter tømmer og brædder for ham, da de skulle hjælpe ham med kjørsler. Han byggede ved “Kvausdam”, og har vist nok fået den færdig allerede i løbet af 1772. Denne bygning stod imidlertid ikke længe. Lørdag den 5. februar opkom der ildebrand i gården og lagde alle bygninger i aske. Ilden opstod i bryggerhuset, hvor de den dag var i færd med at brygge øl. Jørgen Skov var selv oppe i byen til smedje, og førend ham og andre folk, kom til stede for at slukke og bjærge godset, havde ilden allerede fået godt fat i stuehuset. Det varede derfor ikke længe, førend det hele var brændt ned, med undtagelse af nedertømmeret af kælder, og hermed 6 fag, som dog ellers kunne bruges igen. Fårene som havde deres sti i bryggerset brændte alle, og det var en ynk at se lammene allerede fuldt udviklede at ligge mellem fårene. Noget af indboet blev frelst, hvorfor der om natten måtte sættes folk til at holde vagt. Kreaturerne kom i stald i byen, og folkene kom over til hans fader i Kismishus. Han tog igen fat på at bygge og flyttede den da hen til at ligge ved Døffel, medens den tidligere bygning havde ligget nord for Knudsdam. Her havde han derfor også sin frugthave. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug 6 3/4 skj. byg, 11 skj. havre og 8 i kvægtiende 1807 boede han på aftægt, 1811 den 21. oktober døde hans hustru. Elenore Jørgens, født Clauses 73 år gl. og 18..døde aftægtsmand Jørgen Petersen Skov ved Elstrup

Børn
1). Peter Jørgensen Skov fik boelet.
2). Anne Kathrine Jørgensdatter Skov
3). Lenora Jørgensdatter Skov f. 1771. Hun var gift 1 gang med Jørgen Jørgensen Fangel, 2 gang med boelsmand Hans Jensen i Lavensby.

9 Peter Jørgensen Skov 1798 – 1826
Peter Jørgensen Skov var en søn af formanden, og fik boelet. 1798 blev ungkarl Peder Jørgensen af Elstrup, gift med pigen, Anna Jørgensdatter af Lavensby. Brylluppet holdtes den 19. oktober. 1800 døde boelsmand Peter Jørgensen hustru i Elstrup, Anne Peders 28 år gammel. 1800 den 26. juli blev enkemand Peter Jørgensen af Elstrup gift 2 gang med pigen, Dorothea Sofie Klauses fra Stolbro, hun var vistnok en datter af boelsmand Claus Wrang, Elstrup. 1807 gav han bidrag i korn til de skadelidte københavnere, til hvem der blev indsamlet over hele sognet. 1810 har han det samme stolestade i kirken som boelet altid har haft. 1819 den 4. december blev boelsmand, Peter Jørgensen Skov i Elstrup gift 3 gang med Ingeborg Bruhn. 1826 den 13. juli døde Peder Jørgensen Skov i Elstrup.

10 Claus Petersen Skov 1827 – 1853
Han var søn af formanden og fik boelet. 1827 den 16. juni blev Claus Petersen Skov i Elstrup, gift med Anne Kathrine Petersen, en datter af skovfoged, Peter Jensen Skov ved Elstrup. 1831 havde han til sit boel 29 tdr.2 skj., stort mål. 1846 udgjorde hans tiende 2 skj. rug, 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre og 8 i kvægtiende. 1853 den 6. juli døde Claus Petersen Skov, i Elstrup. Hans enke sad et par år for boelet.

Børn
1). Peter Clausen Skov, boelsmand i Elstrup
2). Claus Clausen Skov, boelsmand i Sjellerup.

11 Peter Clausen Skov 1856 – 1876
Peter Clausen Skov, en søn af formanden, fik boelet og blev 15. 5. 1856, gift med Kathrine Marie Wolff, en datter af kromand Christen Jørgensen Wolff i Elstrup. Peter Skov er en brav og skikkelig mand. I ægteskabet var der en datter født 1. 9. 1856. Hun blev gift 1886 med ungkarl Jørgen Jørgensen fra Elstrup. Men da Peter Skov var meget imod partiet kom de aldrig til at eje dette boel.

Datter
1).  Anne Kathrine Skov f.17. 7. 1887. hun blev gift med Jørgen Jørgensen, Elstrup, i ægteskab var der en datter, Kathrine Marie f. 17. 7. 1887. Hun døde 13. 5. 1890. 3 år gl. Den 23. 8. 1890 døde moderen, Anne Kathrine Jørgensen født Skov 34 år

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

12 Jørgen Christensen Thorsen 1902 – 1914
Christen Thorsen er f. 31. 5. 1853 i Lebøllykke, Tandslet Sogn. Han blev gift med Marie Nør. Hun er f. 4. 12. 1859 i Lysabildskov. Christen Thorsen købte gården i 1902, og holdt gården til 1914 og flyttede ind på aftægt med sin hustru. Her døde Kathrine Marie, født Nør, den 7. 10. 1926. Christen Thorsen døde den 5. 7. 1935.

Børn
1). Jørgen Thorsen fik gården og blev gift med Christine Krogh, Elstrup
2). Christen Thorsen blev gift med Anna Krogh en søster til Christine, og fik gården med konen på Flædbækvej 3.

13 Jørgen Thorsen 1914 – 1948.
Jørgen Thorsen overtog gården efter faderen. Han er f. 21. 6. 1887 i Lebøllykke. Han blev gift 1. april 1910 med Christine Krogh, f. 20. 11. 1887 i Lillemølle, en datter af gårdejer, Jørgen Krogh Flædbækvej 3 Elstrup. Christine og Jørgen Thorsen havde den sorg at miste deres søn, Christen Thorsen, f. 16. 2. 1920, døde den 28. 2. 1943, 23 år gl. Christine Thorsen døde den 8. 5. 1960 i Elstrupskov. Jørgen Thorsen døde 15. 7. 1982.

I ægteskabet var der to børn
1). Kathrine Thorsen f. 16. 7. 1910, blev gift med Jørgen Thomsen, Nyled, de fik gården.
2). Christen Thorsen f. 16. 2. 1920 død den 28. 2. 1943. 23 år gl.

14 Jørgen Thomsen 1944 – 1967
Kathrine Thorsen, en datter af formanden, blev nu arving til gården, hun er f. den 16. 7. 1910. Kathrine Thorsen blev gift med Jørgen Thomsen, f. 10. 8. 1906, søn af Peter Thomsen, Nyled 3. De havde først overtaget Jørgen Thomsens fars gård i Nyled 3, og der var de til 1943. men i 1944 overtog de gården i Elstrupskov. Kathrine og Jørgen Thomsen, flyttede på aftægt i 1967, hvor de delvis havde indrettet to lejligheder, da Kathrines far Jørgen Thorsen levede endnu. Jørgen Thomsen døde 4. 1, 1974. Kathrine Thomsen døde 11. 11. 1981. Den gamle fader; Jørgen Thorsen overlevede dem begge, og det sidste stykke tid var han på Nordborg Plejehjem og døde den 15. 7. 1982

Børn
1) Astrid Thomsen blev gift med Leo fra København, Leo var ansat ved telefonvæsenet og de var i en del år på Grønland. De flyttede senere Guderup. Leo døde først. Astrid døde den 19. okt. 2002.
2) Hans Jørgen Thomsen født den 25. 1. 1942 overtog gården

15 Hans Jørgen Thomsen 1967 – 2003
Hans Jørgen Thomsen er f. 25. 1. 1942 en søn af forrige ejer, han overtog gården efter sin fader. Han blev gift med Edith Clausen datter af murermester, Jacob Clausen Ketting. Hans Jørgen Thomsen byggede de første år en stor løsdriftsstald til køer, men gik senere over til svineavl. Han har i tidens løb købt mere jord til ejendommen, fra Christen Petersen Fladbækvej 32, Jacob Andersen Flædbækvej 29, Jørgen Wolff Flædbækvej 13, Jens Jessen Flædbækvej 2, og Hans Jørgen Christensen Elstrup Nederby 12. Edith og Hans Jørgen renoverer aftægtet og flytter ind i 2003 og overlader ejendommen til deres søn.

Børn:
1). Jette Thomsen født den 10. 4. 1967, gift med Claus Andersen fra Mjang de købte Helga Kjeldgårds gård, Hønshøjvej 4 i 1994
2). Egil Thomsen født den 8. 7. 1970, overtog gården
3). Rikke Thomsen er f. 30. 10. 1974, hun blev gift i Egen Kirke, den 1. 4. 2000, med Gert. Krogh Thomsen, de købte ejendommen Flædbækvej 2 Elstrup

Eigil Thomsen 2003
Eigil Thomsen, en søn af Edith og Hans Jørgen Thomsen, han er f. 8. 7. 1970, han blev gift i Egen kirke den 19. april 1997 med Marianne Hansen fra Stevning. De købte huset Flædbækvej 1 i Elstrup, hvor de boede, selvom Eigil havde forpagtet Daus ejendom, Hesselgård ved Augustenborg.  Den 1, juli 2003 overtog Marianne og Eigil Ejendommen. Marianne er i forretning ved Holger Jensens Maskinforretning A/S i Stevning. Eigil Thomsen har forpagtet Lysholms jord sammen med sin svoger, Claus Andersen på Hønshøjvej 4. I 2005 køber Eigil Thomsen jorden fra ejendommen, Flædbækvej 3, og lægger den til sin ejendom

Børn
1) Jonas Thomsen f. den 11 marts 1996
2) Julie Thomsen f.  den 2. januar 1999.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *