nr. 3 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel nr. 126. Gård nr. 3
Dette boel har ligeledes fra gammel tid af været en fæstegård. Det ligger på den modsatte side af gaden, omtrent lige overfor, hvor den forrige gård har stået. Den har gerne været udgivet som nr. 3 i rækken. Af mænd på dette boel fra 1590 kendes flg: 

1 Laus Jørgensen 1590
1590 findes her Las Jørgensen. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 6 skj. havre.  Tienden var dengang som for dem som alle, senere blev den forandret, da de fik part i det øde boel. 1581 Las Jørgensen.

2 Hans Jørgensen 1590 – 1650
I den nærmest følgende tid, fulgte efter ham, Hans Jørgensen, han har været i tiden mellem 1590 – 1650.

3 Hans Thygesen 1650 – 1652
Hans Thygesen findes her i følge listen over kvægtienden. Han kan godt have været en del år tidligere og er måske en søn af en kådner Viggo Nielsen, der nævnes i byen fra 1650 – 1652.

4 Klaus Matzen 1652 – 1662
Fra 1652 – 62 findes Klaus Matzen ifølge listen over kvægtienden, som præsten har ført.

5 Jørgen Thordsen 1663 – 1673
Fra 1663 – 1673 findes Jørgen Thordsen på dette boel. Han er formentlig blevet gift med formandens enke. 1667 udgjorde Jørgen Thordsen tiende til kirken 5½ skj. byg, 9 skj. havre, og hans tiende til præsten 2 skj. rug 6 skj. byg og 10 skj. havre. Den angives blot således, da tienden i denne liste står opført særskilt for sig, for det øde boel, men han må dog have fået sin andel af tienden af dette boel, ligesom han med de andre mænd fik sin part ved delingen, af dets grund i marken. At han har fået sin andel og præstetiende for det øde boel, kan ses deraf at da Jørgen Thordsen.1667 leverede sin præstetiende til købmand Niels Matzen, og 1671 til Samuel Brandt i Sønderborg, ydede han 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre. 1671 opregnes Jørgen Thordsen som nr. 3 i den fortegnelse over boel og kåd i Egen Sogn, som præsten Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København. Af de penge som amtskriver Peter Henriksen skylder Egen Kirke ved det i Nordborg huset konkurs, skylder Egen Kirke for optaget tiendekorn, bliver 12 mf. anvist 1674 på Jørgen Thordsen i Elstrup, hvilket sum han skulle forrente. med 1 af hver. Disse penge skyldte han endnu fra 1680 – 86. Ved denne tid omtrent er han vel død eller gået på aftægt.

6 Jes Klausen 1694 – 1719
1694 findes Jes Klausen som mand på dette boel, da han har det samme mandsstolestade i kirken, som boelet endnu har. Han er muligvis en søn af Klaus Matzen og en stedsøn af Jørgen Thordsen.1694 den 21. august overlod han ved en kontrakt et stykke jord af sin toftegrund til Jens Jørgensen af Elstrup, til at bygge sig  et lille hus på. Dette stykke grund udgjorde længden fra syd til nord, 18 faun, og i bredden i den ene ende 6 faun, og i den anden 10 faun. Herfor skulle Jens Jørgensen årlig betale til boelet i rede penge til jul 1 rdl. og gøre 2 dages arbejde i høstens tid, med en støtte til herskabet skulle han årligt betale, fordelspenge 12. I øvrigt havde Jens Jørgensen og hans arvinger ret til at nyde og bruge dette stykke grund, og til at skalte og valte dermed, som de bedst syntes. Kontrakten blev underskreven og stadfæstet af herredsfoged, Jens Lassen i Dyndved, fogeden Jørgen Klausen på Østerholm, tingskriveren Frederik Diederichsen og to tilkaldte vidner, er de 2 ude, boelsmænd af Elstrup, Jes Christensen Elstrup og Klaus Petersen. Jens Jørgensen har måske været en søn af Jørgen Thordsen, og en halvbroder til Jes Klausen, og således fået dette stykke grund til at bygge på af boelets tilliggende. 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre. Han nævnes fra 1709 – 21 som boelsmand i Elstrup. 1713 havde Jes Klausen 1 rytter og en hest i i Indkvartering af oberst Schiferdichers kyrasserer kommando. 1719 døde Jes Klausen i Elstrup den 6. 6. 1735 døde Anne, salig Jes Klausens enke af Elstrup 61 år gl. Hans datter blev gift med eftermanden.

7 Peter Lauritzen 1721 – 1735
Peter Lauritzen 1721 den 8. marts udi højfyrstelige beamters nærværelse er der blevet holdt skifte og deling i Elstrup, på den salige mand Jes Klausen Bondes boel, hvilket Peter Klausen af Lunden med datteren Anna Jesses igen antager. 1721 blev Peter Lauritzen derfor også gift med formandens datter, Anna Jes` datter. 1732 findes Peter Lauritzen som boelsmand i Elstrup på dette boel i en fortegnelse til amtshuset over udsæden på boelenes marker i Elstrup, udsæden på hvert boel angivet til 2½ tdr. rug 4½ tdr. byg 8 tdr. havre, 1 tdr. ærter og 3 skæpper boghvede. 1735 døde Peter Lauritzen af Elstrup 54 år gl. Han var en søn af Lauritz Petersen, på Hans Jørgensen Schmidts gård og var født 1681. Enken blev atter gift med den følgende mand.

8 Christen Jørgensen 1735 – 1759
Christen Jørgensen blev 1735 gift med Anna Peters af Elstrup. Han var født på Pommersgård 1703, han havde en søster Kirstine, der var gift med synsmand og boelsmand Niels Christiansen i Elstrup, fra 1750 – 59. 1759 den 13. 7. døde boelsmand Christen Jørgensen af Elstrup f. i Pommersgård 56 år gl. 1779 døde Anne gift 1 gang med Peter Lauritzen, anden gang med Christen Jørgensen, boelsmand af Elstrup, 80 år gl.

Børn
1). Peter Christensen fik boelet
2). Jørgen Christensen født 1740 døde 1765. ugift i en alder af 25 år.
3). Lauritz Petersen, en stedsøn af den sidste mand, og en søn af Peter Lauritzen født 1723. 1783 døde Lauritz Petersen, en ung karl, salig Peder Lauritzen, boelsmands, søn i Elstrup 60 år gl.

9 Peter Christensen 1761 – 179
Peter Christensen eller Peder Jørgensen, som han også kaldes, var født 1736 og en søn af formanden. 1761 den 9. oktober blev Peter Christensen, boelsmand i Elstrup, gift med Anne Klausdatter, en datter af boelsmand Klaus Christensen Smidemand i Stolbro. Peter Christensen nævnes som boelsmand i Elstrup fra 1760 – 1788. 1772 fik boelsmand Peter Christensen ved udskiftningen til sit boel, 29 tdr. 4/16 skj. stort mål udlagt i “Gostenholm”, “Pohave”, “Tangmai”. “Brobjerre”, “Kielsbøl”, “Kragemosager” og et engskifte i Havkiel. 1788 udgjorde Peter Christensens tiende til præsten 2  skj. rug 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre, og i kvægtiende. 1800 døde boelsmand Peter Christensens hustru i Elstrup, Anne Peters 62 år gl. 1802 den 13. april døde Peter Christensen, forhenværende boelsmand i Elstrup, aftægtsmand og enkemand 66 år gl.

Børn
1). Christen Jørgensen fik boelet
2). Klaus Jørgensen boelsmand i Sebbelev
3). Marie Jørgensen.
4). Anne Peders datter, eller Anne Jørgensen, gift med boelsmand Jacob Jørgensen i Sjellerup. Han er død 1788. 27 år gl.

10 Christen Pedersen 1791 – 1844
Christen Pedersen, også almindelig kaldet Christen Jørgensen, var en søn af formanden, Peter Christensen eller Jørgensen, som han almindelig kaldes i daglig tale. 1791 blev ungkarl Christen Petersen af Elstrup gift med Mette Marie Hansdatter af Elstrup. Brylluppet stod den 29. 7. 1807. 1810 og 1831 nævnes Christen Jørgensen eller Pedersen som boelsmand i Elstrup. 1831 udgjorde Christen Pedersens areal 29 tdr. 2 skj. 8, stort mål. 1844 den 15. 4. døde boelsmand Christen Pedersen Jørgensen. i Elstrup. Hans enke blev siddende for boelet og døde 18 –i en alder af – år

Børn
1). Peter Christensen Jørgensen f. 1793. Han døde 1804, 11 år gl.
2). Hans Christensen Jørgensen boelsmand i Sebbelev.
3). Christen Petersen Jørgensen, boelsmand i Elstrup
4). Marie Christine Christensen gift med boelsmand Jørgen Jørgensen Lindgård i Elstrup.
5). Mette Marie Jørgensen gift med boelsmand Jes Nielsen Møller i Sjellerup
6). Klaus Jørgensen, boelsmand i Sebbelev
7). Anne Marie Jørgensen, gift med boelsmand Peder Wrang i Sebbelev
8). Kirstine Jørgensen. gift med boelsmand, Rasmus Lindgård, på Hundslev mark.

11 Christen Jørgensen 1844 – 1856
Christen Pedersen, eller kaldet Christen Jørgensen fik faderens boel i Elstrup. Han kaldes almindelig ” lille Jørgensen” til forskel fra sin brodersøn, Christen Jørgensen der blev kaldt “lange Jørgensen” og en tredje Christen Jørgensen blev kaldt “midt Jørgensen”. Christen Jørgensen sad for boelet 1846 – 1849. Han var gift med Ellen Klausen, en datter af boelsmand Klaus Klausen Wrang i Elstrup. Christen Pedersen blev i de senere år noget forfalden til druk og døde 1856, den 27. februar i en alder af — år. Enken sad i flere år for boelet indtil hun atter den 1. 12. 1864 trådte i andet ægteskab med Peter Christensen Have.

12 Peter Christensen Have 1864 – 1873
Peter Christensen Have, f. 1820 i Brandsbøl, hvor hans fader Christen Have var boelsmand, men måtte i de dårlige tider gå fra boelet. Peter Have tjente i en del år som avlskarl i Havnbjerg præste-gård, hos den gamle pastor Knudsen, og da denne 1862 resignerede, kom han til at tjene hos Pastor Schmidt, Oksbøl. Da han var en meget ordentlig og sparsommelig karl, havde han ikke sparet sig så lidt sammen, hvorfor det var godt for enken, der just ikke sad i de bedste omstændigheder, at hun fik ham ind på gården. Han var både en velstående og tillige en meget duelig og dygtig karl, der passede godt på gårdens drift, dertil var han meget føjelig og brav, og stod derfor altid i et godt og kærligt forhold til sin kone og sine mange voksne stedbørn. Han sad for gården indtil 187 -, da sønnen selv fik den.

Med sin første mand havde Ellen Wrang følgende børn:
1). Klaus Jørgensen født 1851
2). Christen Jørgensen døde ung
3). Mette Marie Jørgensen, døde ung.
4).  Jørgensen gift med Jørgen Nymand, parcellist i Hjortspringkobbel, en stedsøn af parcellist Jørgen Keinæs
5). Leonore Jørgensen gift med Jørgen Petersen, skovfoged ved Elstrup.
6). Jørgensen gift med en søn af boelsmand Christen Jessen, Kær.

13 Claus Jørgensen 1873 – 1883
Claus Jørgensen, en søn af ovennævnte Christen Jørgensen, født 1851 lod sig efter krigen 1864 melde som dansk undersåt, opholdt sig en tid lang frem på en bondegård på Fyn. Efter 1872 fik han lov til at opholde sig hjemme, og tog 1873 imod boelet og blev samme år den 2. juli gift med Anne Kirstine Iversen, en datter af parcellist Christian Iversen på Engsletgård i Oksbøl Sogn Han solgte i 1884 sit boel for 40.000 mf. Han skal have været en meget dygtig mand, men af og til gjort nogle slemme farter. Han har købt igen i egnen ved Kolding.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

Optegnelser fra Landsarkivet i Åbenrå af Astrid Thorsen

1). Claus Jørgensen Hyfner in Elstrup. Eingetragen auf grund der Er: lungsacte vom 25. februar 1864 und der Gezetses vom 27. mai 1873 resp 31. jan. 1879 am 30.juni 1884. (Rasmussen)

2). Andreas Iversen, Hyfner i Elstrup. Auf grund des Kaufvertragens vom 2. februar 1885 aufzulassen am 23. marts 1885 und eingetrægen am 26. marts 1885-. (Rasmussen).

3). Hyfner Jørgen Krogh, fryher in Hundsleben, Klein  Myhle, jetzt in Elstrup. Ausgelassen und eingezetzen am 31. Marts1891 (Rasmussen)

Nr. 2 des Titels ist aufgelassen am 28 marts 1901 und von band 1 blatt 15 deeses Grundbudes hierker als bestand theil ybertragen am 7. maj 1901.

14 Jørgen Krogh 1891 – 1923
Jørgen Krogh er født i Lillemølle, Ketting Sogn, den 30. 7. 1862. Han blev gift med Kathrine Marie Duus, født i Asserballe den 27. 8. 1859. De to af børnene er født i Lillemølle. Ejendommen i Lillemølle solgte Jørgen Krogh til Peter Blom, Notmarkl og købte gården i Elstrup. Jørgen Krogh overlod gården til sin søn Hans Krogh i 1923, men da han døde på grund af en ulykkke, fik hans datter og svigersøn, Christine og Jørgen Thorsen gården i forpagtning. Omkring 1920 købte Jørgen Krogh Elstrup Kro, han drev kroen i nogle år. Nogle år senere solgte Jørgen Krogh kroen til Alfred Petersen og flyttede ind på boelets aftægt. I ægteskabet var der tre børn
1). Christine Krogh f.  20. 11. 1887 gift med Jørgen Thorsen
2). Hans Krogh f. 21. 7. 1892.
3). Anna Krogh f. i Elstrup den 20. 10. 1899.

16 Hans Krogh 1923 – 1925
Hans Krogh var eneste søn, og blev tilskødet gården den 21, indført den 26. marts 1923. Ejendomsskyld værdi 54.000 kr. Han er født den 21. 7. 1892. Da han var ugift, sørgede moderen og den yngste søster for husholdningen. Han Kroghs virke her på boelet blev kort, 1924 blev han sparket af en hest, det fik alvorlige følger, han måtte overføres til et hospital i København, her døde han den 28. 6. 1925. Faderen Jørgen Krogh arvede sønnen, men lod gården overføre til den yngste datter, Anna Krogh. Aftægtsmand Jørgen Krogh døde i Elstrup den 18. 3. 1938. Hans hustru Kathrine Marie Krogh født Duus døde den 16. 12. 1943 i Elstrup.

17. Christen Christensen Thorsen 1925 – 1961
Anna Krogh, der er f. 20. 10. 1899, datter af Jørgen Krogh. Hun blev gift den 18. 11. 1925 med Christen Thorsen, en søn af gårdejer Christen Thorsen Flædbækvej 31 Elstrupskov. De overtog gården i almindeligt formuefællesskab. Christen Thorsen er født i Lebølløkke den 18. 10. 1901. Det er altså to brødre fra Flædbækvej 31, der blev gift med hver en datter af Jørgen Krogh, Flædbækvej 3. Anna og Christen Thorsen byggede aftægtshus, for enden af stuehuset i haven i 1961, og her nød de deres alderdom. De nåede at holde guldbryllup i 1995, hvor det først var i kirke og senere i Egen Forsamlingshus. Da Anna Thorsen var 80 år holdt hun fødselsdag i Egen Forsamlinghus, da var Christen, hendes mand mærket af sygdom, og han døde 4 dage efter, den 24. 10. 1979, blev begravet den 29. okt. 1979. Anna Thorsen døde 31. 7. 1984, blev begravet den 3. august 1984.  I ægteskabet er der en søn, Jørgen Thorsen født 14. 7. 1931

18 Jørgen Thorsen 1961
Jørgen Thorsen overtog gården efter sine forældre, han er f. 14. 7. 1931, og blev gift den 5. dec. 1954 med Astrid Bonefeld f. 25. 3. 1932, datter af Jørgen Bonefeld, Lebølgård, Tandslet Sogn. De havde en periode Lassens gård i Skovby, Lysabild sogn i forpagtning, og overtog gården i 1961, og indrettede det gamle aftægt til svinestald. Ingen af deres to drenge ville være landmand, og derfor gjorde de ingen større investeringer i gården. De har solgt flere byggegrunde, en til Henning Thomsen, Flædbækvej 7, en til Hans Jacob Jørgensen, Flædbækvej 5.og den tredje til Bjarne Iversen og Henning Thomsen i fællesskab. Da Jørgen gik på efterløn fjernede de den gamle stald og lade, og kørte alle murbrokkerne ud på “Povej”. De anlagde en fin have og solgte møddingpladsen, og det gamle svinehus til Ejnar Andersen, Flædbækvej 5. De blev boende på gården og forpagtede deres jord ud. I 1961 til Matthias Bonefeld, Sebbelundvej 6, i 2003 til Eigil Thomsen, Flædbækvej 31, begge er i slægt med dem.

Den 9. juli 2005 sætter Jørgen Thorsen 22. ha. incl. ca. 1 ha. fredskov til salg, med overtagelse 1. september 2005. Arealerne kan erhverves til sammenlægning eller som ejendom uden bygninger.De blev købt af Eigil Thomsen, Flædbækvej 31.

Børn
1). Chresten Bonefeld Thorsen, er f. 18. juni 1955, og blev gift med Kirsten fra Fyn. Christen er udlært snedker, og ansat som lærer, de bor Slesvigvej 25, Dybbøl.
Chresten Bonefeld Thorsen er udlært mobelsnedker, blev uddannet faglærer på Husflidshøjskolen i Kerteminde, kom som faglærer på Lomborg ungdomsskole, hvor han lærte Kirsten at kende, som også var faglærer. De købte hus i Dybbøl i 1986. Han har siden arbejdet med unge som har det lidt svært.
Gift med Kirsten Storm Hansen fra Millinge på Fyn, udlært skrædder, og har siden de kom til Dybbøl været Skolehjemsassisrent i EUC i Sønderborg. De har 2 bør, Jens og Mette.
2). Jørgen Thorsen, er f. 10. marts 1959, og blev gift med Bodil Hansen fra Nordals, han er reklamekonsulent ved Sydbank i Aabenrå, de bor Bønnekilde 11. Dybbøl.
Jørgen Bonefeld Thorsen, er efter en H.H., uddannet som Grafisk designer på Sydbank i Aabenraa. Jørgen og Bodil lærte hinanden at kende da de gik i skole i Sønderborg. De købte hus i Dybbøl i 1986.
Gift med Bodil Hansen fra Nordborg, uddannet som Børnepædagog og leder af Kernehuset i Dybbøl. De har to børn Anders og Thomas

19. Klaus Iskov og Heidi Christensen 2011
Klaus og Heidi overtog ejendommen D. 15-3-2011, efter Astrid Thorsen som havde valgt at flytte i noget mindre i Guderup. Klaus og Heidi foretog en mindre istandsættelse af indhuset inden de flyttede ind D. 23-4-2011. De boede inden da sammen i aftægtet ved Jette og Claus (Hønshøjvej 4A), siden september 2008.
De har siden indflytning fjernet det gamle maskinhus på siden af laden, og fjernet en del træer og buske i haven. Der blev i sommer/efterår 2011 også etableret strøm i laden, samt den ene side blev udskiftet, da den gamle ikke længere var eksisterende.
I Efteråret gik de i gang med at brække alt ud af aftægten Flædbækvej 3A, får at få det istandsat så det kunne lejes ud. Det var en større omgang, da de valget at lave det meste af arbejdet selv. Huset stod klar til fremleje midt oktober 2013, men inden det nåede at blive udlejet, blæste taget af i en storm D. 28-10-2013.
Det lykkedes dog i det efterfølgende år at få huset udlejet, samt få et nyt tag på, så nu var det kun mursten og spær der er tilbage af det gamle hus.
I efteråret 2013/ Foråret 2014 Gik de i gang med at istandsætte den sidste del af indhuset, hvor bl.a. kælderen blev lukket da den alligevel altid var fugtig. Nu stod huset fint og beboeligt indtil en større renovering venter i fremtiden.
Heidi er født 28-3-1987 og kommer fra Elstrupskov. Hun er datter af Arne og Henny Christensen, Flædbækvej 28.
Klaus er født 26-9-1984 og kommer fra Augustenborg. Han er søn af Svend Aage og Annemette Iskov.

Børn:
1) Theis Iskov Født: 11-07-2012 Døbt:28-10-2012
2) Villads Iskov Født: 24-12-2014 Døbt: 1-3-2015 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *