nr. 1 Firhøjvej

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel nr. 134. Gård nr. 11
Dette boel har ligeledes fra gammel tid været et fæsteboel. Det ligger overfor det foregående, tidligere beliggenhed, på hjørnet, hvor vejen drejer af efter Østerholm. Det har altid været nr. 11 i rækken. Af bekendte mænd fra 1590 kunne mærkes følgende:

1 Anna Peers 1590
Anna Peers findes her i 1590. Hendes tiende udgjorde til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre. Hendes mand har altså heddet Peter. Han er død før 1590.

2 Jes Petersen 1620
I mellemtiden mellem 1590 – 1650 findes Jes Petersen hvor længe han har været her vides ikke. Han må anses for en søn af den foregående

3 Hans Jensen 1650 – 1656
Her findes Hans Jensen ifølge listerne over kvægtienden. Han kan godt have været her en del år forud. Han er måske en søn af formanden, da Jens og Jes i grunden er det samme navn og bruges i flæng, eller også er han blevet gift med formandens enke.

4 Jes Pedersen 1658 – 1694
Fra 1658 – 73 findes Jes Pedersen her ifølge listerne over kvægtienden. Han er formodentlig opnævnt efter Jes Petersen ovenfor og er måske en søn af Hans Jensen.  1667 udgjorde hans tiende til kirken 5 ½ skj, byg og 9 skj. havre og til præsten 2 skj. rug, 6 skj byg, 10 skj. havre. Derimod leverer han i 1667 og 1671 præstens tiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg, og yder da 6 skj. byg, og 11 skj. havre, så at han har fået meget pålagt, fordi han har fået part i det øde boel. 1669 anføres Jes Pedersen som nr. 9 i en fortegnelse over alle boel og kåd i Egen Sogn, som præsten Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København. 1694 findes Jes Petersen ifølge fortegnelse over stolestaderne i kirken Han har det samme. Mandsstade, som boelet har haft indtil den nyeste tid.

5 Hans Jensen 1702
1702 findes Hans Jensen, hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj havre. Han må rette anses, for en søn af den foregående, og vare opkaldt efter ovennævnte Hans Jensen, der vistnok er hans farfader. Det er klart, at der er familieskab mellem den hele række. Eller ville det være underligt, at hver anden person fører det samme navn. Hans Jensen er død 1702, thi dette år er der holdt skifte efter ham. Enken fik eftermanden.

6. Christen Lauritzen 1702 – 1729
1702 den 16. april blev der holdt skifte og deling i Elstrup til salig Hans Jensen. Til dette vare højfyrstelige Durchl. høje og velbetroede amtsforvalter, hr. Peter Poulsen, Jens Lassen og fyrstelige herredsfoged Frederik Dietrichen, tingskriver Jørgen Clausen, foged på Østerholm, samt de to dertil forordnede vurderingsmænd Peter Bertelsen af Sjellerup, og Mathias Christensen af Sjellerup, Frederik Christensen Elstrup og Claus Wrang af Guderup. Boelet har Christen Christensen af Stevning igen antaget. Christen Christensen var en søn af boelsmand. Christen Lauritzen i Stevning, hvor han var f. 1665. Han må altså fået boelet i fæste ved at ægte Anne, Hans Jensens enke. Til forskel fra de andre samtidige Christen Christensen i Elstrup, benævnes han gerne Christen Lauritzen. Han fandtes her som boelsmand fra 1709 – 1729. 1713 havde Christen Lauritzen 2 ryttere og to heste i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer. 1715 døde Chr. Lauritzens datter i Elstrup den 1. 4. 1720. Den 26. 9. Blev Christen i Elstrup stævnet og straffet på grund af “sabattens overtrædelse”, fordi hans folk en søndag morgen havde gjort bånd. Man ser heraf at høsten dette år er indtruffet sent, måske det har været en vanskelig tid. 1729 holdt han skifte og deling på dette boel. I skiftebrevet bestemtes følgende ager til aftægt, i Søndermarken, Lamhofsager i Lillemarken Bosted, Ryggelager i Holmmarken. Pohøjager og et engskifte i Lillemarken der kaldtes Wølken May, til ildebrændsel anvistes ham 1 stubs i Søndermarken. Dog har han endnu ikke aftrådt boelet til eftermanden, thi 1732 nævnes Chr. Lauritzen endnu som boelsmand i en indmeldelse til amtshuset, om størrelsen af den årlige udsæd på boelene. Han kunne årlig ligesom de andre så i sine marker, 2½ tdr. rug, 4½ t. byg, 8 tdr. havre, 1 tdr. ærter og 3 sk. boghvede. Ved denne tid er han vistnok gået på aftægt. 1747 døde Anna, gift 1 gang med Hans Jensen, 2 gang med Christen Lauritzen boelsmand i Elstrup 82 år gl. altså født 1665¸ og 1750 Christen Christensen fordums boelsmand i Elstrup, født i Stevning, kaldes Christen Lauritzen, gl. 85 år

7 Christen Hansen Suder 1732 – 1755
Christen Hansen Suder er født 1703, og kan altså ikke godt være en søn af ovennævnte Hans Jensen.  Han er snarere en søn af boelsmand Hans Petersen Suder i Elstrup (Peter Skovs boel). Hans hustru Anne er født 1703 og har muligvis været en datter af formanden Christen Lauritzen. 1738 har boelsmand Christen Hansen Suder indgivet med flere andre af byens mænd et andragende til amtshuset om at få egetømmer udvist af deres skov til deres huses bygning og reparation, da de var meget brøstfældige. 1750 nævnes han som boelsmand. 1755 døde Christen Hansen Suder,  boelsmand  i Elstrup, 52 år gl. 1779 døde Anne, Christen Hansens Suders, boelsmands enke i Elstrup76 år gl.

8 Christen Christensen Suder 1758 – 1780
Christen Christensen Suder, var en søn af formanden, og født den 17 –. 1758 indgik han med en ansøgning til amtshuset om at få et fæstebrev, på sin for to år siden afdøde fader Christen Hansen Suders boel, imod at erlægge de sædvanlige 18 rdl. 1760 bliver Christen Christensen Suder i Elstrup gift med Mette, boelsmand Christen Frederiksens datter (Jens Bondes boel).  Hans hustru Mette er f. 1734, døbt den 17. oktober, gift 1760 den 28. oktober, døde 1823 den 19. januar begravet den 26. januar, gl. 88 1/4 år. Han led også tab ved kvægsygen fra 1762 – 1778. 1771 til St. Vitus dag blev Christen Suder forstander i Elstrup, i boelsmand Jens Smidemands sted. 1772 fik han ved udskift-ningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 skj. land, stort mål. Han fik det godt beliggende ud for sit boel i en strækning på begge sider af vejen til Østerholm, lige hen til Trympelyng. De enkelte marker benævnes: Gostenholm, Sundemose, Tvisbjerg, Lyngstykager, Lyng, Bostedt, Rindkinds-ager og Hovkild. Han nævnes som boelsmand 1775 – 1780. 1788 indgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg, 11 skj, havre i kvægtiende. 1807 lever han på aftægtet, da han giver sit bidrag til København, der havde lidt skade ved de engelske bombardement. 1822 den 4. 10 døde aftægtsmand Christen Christensen Suder i Elstrup.

Børn
1) Christen Christensen Suder

9 Christen Christensen Suder 1780 – 1831
Christen Christensen Suder var en søn af formanden her på boelet.1780 blev Christen Christensen, tilkommende boelsmand i Elstrup gift med Anne Marie Hansdatter i Elstrup. 1807 ydede boelsmand, Christen Christensen Suder i Elstrup ligesom de andre mænd i byen en frivillig gave til de betrængte Københavnere, der havde lidt ved det engelske bombardement på byen. 1810 havde han boelets sædvanlige stade i kirken. 1831 var han gået på aftægt. 1846 den 26. juli døde boelsaftægtsmand Christen Christensen Suder

Børn
1) Christen Chr. Suder fik boelet
2) Anne Marie Suder, gift med boelsmand Hans Hansen Finmand, Dyndved.

10 Christen Christensen Suder 1831 – 1873
Christen Christensen Suder var en søn af formanden her på boelet. Han var gift med Anne Marie Bonde, en datter af boelsmand Jens Bonde. Hans hustru Anne Marie Bonde er f. 1800, døbt 7. sept. gift 1833 den 4. maj med Christen Christensen Suder i Elstrup.1831 udgjorde hans boels areal 29 tdr. 2/16 skj.  land stort mål q t 320 q R.  Desuden havde han endnu sin parcel i Kirmishøj 1. 4 skj L..1846 udgjorde hans årlige tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj byg og 11 skj havre og 8 i kvægtiende. 1848 blev Christen Christensen Suder synsmand, hvilken post han vedblev at beklæde indtil forandringen 1867. Da han var tysksindet. men dog altid forholdt sig ærlig, og kom godt ud af det med alle, blev han dog ikke valgt til forstander, men man valgte dertil Jørgen Wrang, hvis valg imidlertid blev forkastet. Man blev da enige om, at leje Chr. Suder til at besørge forstander -tjenesten. Han stod derfor i flere ar som forstander da ingen havde lyst til at aflægge eden.1873 den 14. juli døde boelsaftægtsmand Christen Christensen Suder

Børn
1) Christen Christensen Suder fik boelet

Christen Christensen Suder 1873 – 1900
Christen Christensen Suder er en søn af formanden her på boelet. Han blev gift med Marie Kirstine Høj, en datter af boelsmand Peter Høj, i Hundslev. Christen Christensen Suder var i mange år synsmand. På grund af sit tyske sindelag, var han en anset mand, mellem tyskerne. Christen Suder var også engang gæst på godset “Primkenau” som tilhører hertugen af Augustenborg. En æres-bevisning som var enestående. Da han kom hjem derfra lod han lave en Wienervogn med kaleche og kørte rundt med kusk på bukken. Ligeledes var han en god ven af herredsfogeden, og kunne dermed af og til gøre sine sognebeboere en tjeneste. Christen Chr. Suder opholdt sig ½ år på gods “Prinknenau”, en oplevelse enestående i sin art. Han var på mange måder særpræget, og defor huskes han nok bedst af en yngre generation. Christen Chr. Suder levede så længe og blev viden til genforeningen i 1920. Den 9. 10. 1923 døde Christen Christensen Suder, 88 år gl. Hans hustru døde den 11. 12. 1915. Der var en søn i ægteskabet.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

12 Christen Christensen Suder 1900 – 1925
Da ovennævnte mand døde, var ejendommen forlængst overtaget af sønnen. Han er født i Hundslev den 22. 8. 1857, og blev gift med Margrethe Hansen fra Frederiksgård. Hun var f.  1. 2. 1862. Christen Suder var i modsætning til faderen en rolig og stille mand, havde kun øje for sin egen bedrift. Christen Christensen Suder døde den 12. 3. 1940. Hans hustru døde den 6. 6. 1941 i Elstrup.

I ægteskabet var følgende. børn.
1) Christen Suder fik boelet
2) Christian Suder f. 17. 11. 1891, gift med Elisabeth Esbensen, Klingbjerg, købte 1929 § 5.
3) Christine Suder f. 8. 8. 1897, blev gift med gårdejer. Peter Eriksen, Hundslev.

13 Christen Suder 1925 – 1950
Den 24. 1. 1925 overtog Christen Suder fædregården. Han er f. 29. 3. 1890. Han var ligeledes en stille og rolig mand som faderen og var vellidt. Christen Suder var forlovet med Karhrine Jørgensen, en datter af Christian Jørgensen Fruerhøj 9, hun døde inden de blev gift. Christen Suder forblev ugift, og havde i mange Doris Phillipsen, Damtoften 3, til at hjælpe i huset og lave mad. Doris var krigsenke. Christen Clausen boede Flædebækvej 11, var karl hos ham i mange år ved siden af sit husmandssted. Christen Suder overlod sin ejendom 1950 til sin søsterdatter Margrethe Eriksen og Jes Dreier. Aftægtsmand Christen Suder døde den 16. 12 1972

14 Jes Dreier 1950 – 1977
Margrethe Eriksen er født den 2. 11. 1920, datter af gårdejer Peter Eriksen, Hundslev. Hun blev gift med Jes Dreier, f. 28. 12. 1913, søn af husmand Dreier, Stenkobbel. De overtog gården i 1950 samtidig med huset Elstrup Nederby 6, der tilhørte gården. Suder navnet er bevaret, da sønnen Tage Suder Dreier, fik Suder med i dåben. Marga og Jes Dreier har lavet det gamle aftægtshus fint i stand, hvor de flytter ind. Huset beliggende på Elstrup Nederby 6, der tilhørte gården bliver solgt i 1975. til Henning Johanning.

I ægteskabet er der to børn.
1) Gunver Dreier f. 22. 2. 1947, gift med Peter Jacobsen, en søn af Peter Jacobsen, Dyndved Gade 24, de har bygget hus på Møllebakken 38
2) Tage Suder Dreier f. den 2. 12. 1952 fik gården

15 Tage Suder Dreier 1977
Tage Suder Dreier overtog gården efter sine forældre. Tage Suder Dreier er f. 2. 12. 1952. Tage Dreier er samlever med Verana Kiauka, hun er fra Berlin, hun har en søn Torsten der er udlært slagter, og ansat hos en slagter i Sønderborg. Torsten har købt hus i Ketting. Verena er rengøringsassistent på skolen i Guderup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *