nr. 31 Elstrup Overby

Billedet er taget i 2010

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel 135. Gård nr. 12
Dette boel har ligeledes fra gammel tid været et fæsteboel. Der ligger atter på den modsatte side af de foregående, på højre hånd når man går op ad byen, lige før vejen, der drejer om efter Østerholm. Boelet anføres altid som nr. 12 i rækken. Af bekendte mænd siden 1590 kan nævnes:

1 Christen Andersen 1590
1590 findes her Christen Andersen. Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ j. byg 9 skj. havre. 1591 er Christian Andersen med til at vælge en præst til Egen Sogn.

2 Christen Christensen 1590 – 1650
I tiden mellem 1590 – 1650 findes Christen Christensen, der vistnok er en søn af den foregående mand. Hvor længe han har siddet for boelet kan ikke nøje bestemmes.

3 Klaus Christensen 1650 – 1674
Fra 1650 – 73 findes Klaus Christensen her, ifølge listerne over kvægtienden.1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. rug, 9 skj. havre og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg. 10. skj. havre. Da han havde fået part i det øde boel, har han også fået en part at yde dets tiende, både til præsten og kirken. At hans præstetiende er blevet forhøjet, kan ses deraf, at han 1667 og 1671 leverede sit præstetiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg 6 skj. byg 11 skj. havre. 1669 anføres han som nr. 12 i den fortegnelse præsten hr. Johannes Brandt indsendte over alle boel og kåd i Egen sogn til det Kongelige Rentekammer i København. Af de penge amtsskriver Peter Henriksen på Nordborg skylder Egen Kirke for optaget kirkekorn blev 4 mf 1 s anvist Klaus Christensen i Elstrup, som han skulle forrente med 1 af hver mf. Dette meldes 1674.

4 Hans Christensen 1674 – 1709
1694 findes Hans Christensen ifølge fortegnelsen over stolestaderne i kirken. Han har det samme stolestade i kirken, som manden på boelet har haft indtil den nyeste tid. 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg, 9 skj. havre. 1719 døde Hans Christensen i Elstrup. Hvornår han er kommet til boelet vides ikke.

5. Jørgen Mathiesen 1710 – 1722
Jørgen Mathiesen er kommet ind på boelet før, og er allerede gift 1710. 1710 døde Jørgen Mathiesens kone i Elstrup. Hun har formodentlig været formandens datter. 1711 blev Jørgen Mathiesen atter gift 1709 – 21 nævnes han som boelsmand.i Elstrup. 1713 har Jørgen Mathiesen i indkvartering 1 coporal og en hest af oberst Shiftedeckers kyrasserer. 1719 brændte hans boel, da det opstod først i smedien, hvis daværende ejer Klaus Petersen gik fra ilden i smedien. Da han kom hjem om aftenen, lå ikke blot hans eget hus i aske, men ilden havde også fortæret boelsmand, Jørgen Mathiesens gård og et aftægt lige over for, der tilhørte boelsmand, Christen Lauritzen Suders gård. Jørgen Mathiesen fik dette år sin tiende til kirken eftergivet 6 skj. byg, 10 skj. havre. Man ser altså, at kirketienden som en følge af delingen af det øde boel, er bleven forhøjet. Jørgen Mathiesen er død i tiden mellem 1721 og 1732.

6 Jørgen Petersen 1732 – 1736
1732 findes Jørgen Petersen som mand for dette boel. I en indmeldelse til amtshuset angående størrelsen af boelenes årlige udsæd. Han kunne ligesom de andre årlig så i sit areal 2½ t. rug, 4½ t. byg, t. havre, 1 t. ærter, 3 skj. boghvede. 1742 døde Jørgen Petersen fordums boelsmand i Elstrup, 78 år gl.1746 døde Thora salig Jørgen Petersens enke i Elstrup, gl. 68 år. Jørgen Petersen har måske været gift med formandens enke.

7 Jakob Jørgensen 1735 – 1764
Jakob Jørgensen er vistnok en søn af boelsmand Jørgen Mathiesen her på stedet. Han er f. i 1701. 1735 blev Jakob Jørgensen gift med Anne Christensdatter af Elstrup. 1747 døde Thora, boelsmand Jakob Jørgensens hustru 31 år gl. 1747 blev boelsmand Jakob Jørgensen gift 2 gang med enken, Maren Jensdatter af Sjellerup. Den anden kone er vistnok en datter af en Jens Thomsen i Sjellerup, måske en kådner, og født 1714. Han nævnes som boelsmand her fra 1750 – 1762. 1762 mistede han en del lam i kvægsygen. 1764 synes han at være gået på aftægt. 1790 døde opholdsmand Jakob Jørgensen i Elstrup, i en alder af 90 år gl. 1796 døde salig Jakob Jørgensens enke Anne Chr. Jakobs af Elstrup 91 år gl. Den første kone var en datter af boelsmand, Christen Jensen Lindgård i Elstrup, f. 1716. 1762 døde Maren, Jakob Jørgensen, boelsmands hustru af Elstrup, 48 år gl. 1763 den 8. 4. blev Jakob Jørgensen af Elstrup gift 3 gang med Anne Christine Nielses, f. 1705 er måske en datter af boelsmand Niels Petersen, Dyndved (Chr. Mais Boel)

1) Jørgen Jakobsen, boelsmand i Elstrup
2) Peter Jakobsen, boelsmand i Guderup.
3) Anne Jakobs, f. 1736, hun blev gift 1760 med Jørgen Christensen Drejer, kådner i Elstrup på det sted hvor stien går til Sjellerup. Han kaldtes Knåkendrejer og var tillige bøssemager. Anne. Jakobs døde 1783 ved et vådeskud, 47 år gl. Hun var noget fjollet og idet han sigtede på hende med et gevær, blot for at kyse hende sagde han: “An nu skyder jeg dig”, hvortil hun svarede “est du tosset”, og i det samme faldt hun død om. Jørgen Drejer var fader til skovfoged Christian Jørgensen Drejer på Østerholm.

Jørgen Jakobsen 1762 – 1807
Jørgen Jakobsen er søn af den foregående og f. 1738. 1762 blev Jørgen Jacobsen, boelsmand i Elstrup gift med Kirstine, Lauritz Hjulmands datter af Guderup. Brylluppet stod den 8. oktober. 1764 meddeles om ham, at Jørgen Jacobsen har fået lov til at tage et stykke ind af sin toft og skal årlig give 1. t. øl til minde. 1771 sidst i november viste kvægsygen sig atter i Elstrup. Først hos Jørgen Jakobsen, og holdt sig indtil pinse.1772, han led adskillige tab. 1772 fik han ved udskift-ningen 29 tdr. 4/16 skj. land, noget ved huset og andet nedad imod Thingsted ved vejen til Lillemølle. De enkelte dele benævnes: Igehøj, Gostenholm, Køhltoft, Langskift, Tværskift, Dildholm, Peerholm, Skudbjerg. Gammeltoft, Stensager og Hovkilde. Perholm eller Peberholm udtales Pefferholm, har ikke sit navn efter peber, som her angivet, men af “pippe ” om vandet, der her er meget fuldt af kilder, eller fordi jordbunden på grund af sin kvalitet, er blevet kaldt pebret krydret god. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj rug, 6 skj. byg., 10 skj. havre, 8 i kvæg-tiende.1807 levede Jørgen Jakobsen på aftægt. 1805 den 1. januar døde Kirstine, boelsmand Jørgen Jakobsens hustru i Elstrup 70 år gl. 1808 den 24. januar døde boelsmand Jørgen Jakobsen i Elstrup 70 år gl.

Børn
1) Jakob Jørgensen, boelsmand i Elstrup
2) Jørgen Jakobsen Jørgensen, boelsmand i Elstrup.
3) Thora Jørgensdatter. 

9 Jakob Jørgensen 1807 – 1846
Jakob Jørgensen var en søn af formanden, f. den 13. 7. –. 1805 den 13. juli blev ungkarl Jakob Jørgensen af Elstrup, gift med pigen Anne Kirstine af Elstrup. 1807 ydede han tilligemed byens andre mænd et frivilligt offer til de betrængte københavnere, der havde lidt ved englændernes bombardement. 1807 havde boelet det samme stolestade i kirken. 1821 findes hans første kone, at være død, thi 1821 den 4. 8. blev Jakob Jørgensen, gift anden gang med Dorthe Petersen. 1831 udgjorde boelsmand Jakob Jørgensens areal 29 skj 12/16 skj. land, stort mål t. 320 ¤. 1846 udgjorde hans præstetiende 2 skj. rug, 6 skj. byg, 10 skj havre og 8 i kvægtiende 1938 den 21. 7. døde boelsaftægtsmand Jakob Jørgensen i Elstrup.

Børn
1) Jørgen Jakobsen fik boelet, født 1808
2) Mette Marie, døde ugift hos sin broder
3) Kirstine gift med kådner Jørgen Bonde i Sjellerup
4) Anne Kirstine, død som ung pige.

Blade af en Landbys dagbøger Elstrup
1826 – 27 marts skulle vi i dag have malet korn, så allerede på lang afstand at Nørremølles vinger stod i sørgetilstand, og erfarede, da jeg kom frem, at det var møller Hansen, der var død, så der blev intet malet i dag, vi kørte i stedet til min fætter, skovfogden i Havrekobbelhus.

1830 den 24. december efter den vådeste sommer i mans minde er vort foder nu ved at slippe op. Selv brændevinene har det svært. Gud se til os i nåde. 1844 den 24. september

Dorothea og jeg stod ved vores gadedør og så prinsen af Nør køre forbi med en gæst, senere da vi overværede hestevæddeløbet, fik vi at se, at det var den berømte forfatter, H. C. Andersen, der i disse dage besøger hertugfamilien.

10 Jørgen Jakobsen 1846 – 1860
Jørgen Jakobsen var en søn af formanden her på boelet. 1838 den 20. oktober blev ungkarl og tilkommende boelsmand i Elstrup, Jørgen Jakobsen gift med Anne Marie Jørgensen, en datter af kådner og drejer Jørgen Jørgensen Skibbygger i Elstrup. født 1809. Han sad endnu ved boelet i 1864. 1898 havde de guldbryllup. Han er f. 1808 den 12. februar, hun er f. 1809 den 19. september. 1851 den 29 marts. Jeg har fået bevis på, at jeg er boelsmand i Elstrup, og jeg har bekræftet at yde min fader:

1. aftægtslejlighed uden afgift
2. 3 tønder rug, 2½ tønde byg, 1½ tønde boghvede samt to skæpper ærter om året
3. om sommeren en kande om vinteren et krus nymalket mælk.
4. to lispund smør om sommeren to om vinteren.
5. årlig en fed gris som han selv må vælge ud
6. ulden af et får.
7. frit brændsel efter byens skik, der forarbejdes først til aftægtsboligen.
8. fri befordring med gæster og vogn når han forlanger det
9. frivillig opvartning og forplejning i sygdomstilfælde og alderdomssvækkelse
10. min søster Metha skal nyde aftægt så længe hun lever ugift, alle hendes efterladenskaber tilfalder gården.                                                                               

11 Hans Klyhn 1860 – 1890
Hans Christensen Klyhn var en søn af boelsmand Christen Hansen, Klyhn i Guderup. 1860 den 25. oktober blev ungkarl Hans Christensen Klyhn af Guderup gift med pigen Anne Kirstine Jacobsen, en datter af formanden, med hvem han altså fik dette boel. Boelet er nu nyt og pænt opført. De havde en datter, Anna Klyhn

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

12 Jørgen Christensen 1890 – 1935
Anna Klyhn er f. 24. 5. 1868. Hun blev gift den 1. 6. 1890 med Jørgen Christensen fra Holmskov. Han er f. 8. 5. 1866. De fik hendes hjem i forpagtning ved giftermålet og et år efter som ejendom. Hans Klyhn og hustru, Jørgen Jakobsen og hustru samt en faster blev siddende på aftægtet som medgift med boelet. Det var en samlet aftægtsydelse. Dog skal der fremhæves, at Jørgen Christensen, der mere var uddannet som hestehandler, efterhånden blev en habil landmand, og hvad han manglede i kapital, var de gamle i besiddelse af. Resultatet blev at han oparbejdede et mønsterbrug. Under 1. verdenskrig tilkøbte han jord 22 tdr. fra 2 naboejendomme. hvoraf han senere byggede ½ boel i den tilkøbte jord, på Lammehaven 2 i 1935, til den ældste søn Jørgen Christensen, der var gift med Elstrup skoles lærerinde, Abelone Simonsen. Gården blev kaldt for “Lamhave” Jørgen Christensen byggede et nyt aftægtshus, på Fynshavvej 10, ved siden af den nybyggede gård. Datteren skulle efter forældrenes død arve huset, Kjeld Christensen døde den 30. 1. 1947. Anna Klyhn døde den 17. 2 1955.

Børn
1) Jørgen Christensen, f. 9. 9. 1892, død den 13. 5. 1951, gift med Abelone Simonsen, f. 6. 5. 1889.
2) Hans Christensen fik boelet.
3) Anna Christensen, f. 27. 5. 1899, gift med Kjeld Christensen.
4) Marie Christensen, f. 23. 8. 1903, gift med Jørgen Christensen, Egen, de boede i Haderslev. 

13 Hans Christensen 1935 – 1981
Hans Christensen overtog gården i 1935. Han er f. 21. 8. 1896. Boelet bliver kaldt “Storkereden”, fordi der altid om sommeren kom storke der havde bygget rede på taget. Han blev gift med Erna Steffensen, f. 9. 12. 1902. Hun kom som husholderske, og de blev gift nogle år senere. Hans Christensen blev angrebet af børnelammelse i drengealderen, lammelsen var i benet og han blev gangbesværet. Da helbredet svigtede med årene, lejede han jorden ud til gårdejer Svend Andersen, Elstrup Overby 16, og Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej 3 fik Skovloddet ud ad Povej. Erna døde den 5. juli 1979, efter kort tids sygdom, blev begravet den 9. juli 1979 ved Egen Kirke. Hans Christensen kom på Plejehjemmet i Nordborg, og var her indtil sin død, den 28. 1. 1981. Den eneste arving de ville anerkende, var hans bror, Jørgen Christensens søn, Vagn Christensen, fra Lammehaven 2.  I 1953 forulykkede Vagn Christensen som flyverpilot under en øvelse over Lolland den 19. 5. 1853, 24 år gl. Nu var det Vagns Christensens søn, af samme navn der var arving. Han uddanner sig ligeledes som faderen til flyverpilot, og forulykker på samme måde, og næsten på samme sted, som sin far 25 år efter i 1978. Nu var der ingen arvinger til Storkereden. Han solgte gården til Jens Andersen, Elstrup Overby 16. Samtidig fik han en sum penge hensat til et legat, til unge landmænd under uddannelse, som kunne søge, fortrinsvis de unge fra Elstrup eller Egen Sogn, til udbetaling en gang om året.

Der var ingen børn i ægteskabet.

Mindeord
Erna Christensen, Elstrup på Als er død 69 år. Hun var født i Farsø og blev gift med gårdejer Hans Christensen, Elstrup. Hun har været en stor støtte for manden ved driften af landbruget, hvorfra jorden nu er forpagtet ud. Erna Christensen var en dygtig og omsorgsfuld husmoder, vellidt af naboer og venner

14 Jens Andersen 1981 – 1992
Jens Andersen er f. den 19. 6. 1955, søn af Svend Andersen, Elstrup Overby 16.  Jens Andersen købte gården og blev gift med Cindy. De restaurerede hele stuehuset. De blev skilt, og Jens Andersen tog arbejde på Danfoss. Han blev 2 gang gift med Vita. Jens Andersen solgte gården i 1992. Knud Jacobsen Lammehaven 2, købte den største del af jorden, Svend Andersen købte skoven og fire tønder land. Vita og Jens købte huset der engang hørte til Hundslev Mølle, Skovvej 1 a.  De 9 tdr. land ved huset kaldet “Køltoft” blev solgt sammen med bygningerne til Gine og Leif Schmidt. Vita havde to sønner i første ægteskab, og datteren Anne sammen med Jens Andersen

15 Kathrine & Leif Schmidt 1992
Leif Hausted Schmidt er f. 28. 4. 1946 i Ribe. Gift med Kathrine Berthelsen (Gine) f. 20. 7. 1957, datter af vognmand, Tage Berthelsen, Svenstrup. Marken “Køltoft” er forpagtet ud .Parret har selv  heste, og de øvrige marker anvendes til afgræsning / slåning af hø. Leif er  politibetjent i Sønderborg. Kathrine er ansat  i Cimber-Sterling i Sønderborg. Hun er en af de fire kendte “VOS piger” der har sunget og spillet rundt omkring i landet med bl.a. “Tej en tur mæ e spritte”.

Leif har en  2 børn fra første ægteskab, Tonnie Schmidt, der er gift med Claus Good fra Himmark, de bor Hvedetoften 17 i Guderup og Bo Schmidt der bor i Ribe.

Fællesbørn Kathrine og Leif Schmidt
1) Laura Schmidt f. 6. maj 1990, blev konfirmeret i Egen Kirke d. 18. apr. 2004
2) Simon Schmidt f, 25. juni 1992, konfirmeret i Egen Kirke d. 23. April 2006
3) Eva Schmidt f. 22. maj 1995, konfirmeret i Egen Kirke d. 19.april 2009

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *