nr. 16 elstrup Overby

Af Christian Knudsens Optegnelser

Fæsteboel 136. Gård nr. 13
Denne gård har ligeledes fra gammel tid af været et fæsteboel. Det anføres gerne som nr. 13 i rækken og ligger på venstre hånd, når man går op ad byen overfor vejen til Østerholm. Af bekendte mænd på dette boel siden 1590 kunne mærkes følgende.

1 Thort Petersen 1590
Thort Petersen findes her 1590 Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre. Navnet Tort og Torsten findes hyppigt i sognet i den ældre tid.

2 Christen Jepsen 1590 – 1650.
I mellemtiden mellem 1590 – 1650 findes 2 mænd, en Christen Jepsen, og Nis Jørgensen

3 Nis Jørgensen
Nis Jørgensen, uden at deres tid nærmere bestemmes.

4 Peter Lauritzen 1650 – 1656
Fra 1650 – 56 findes Peter Lauritzen, ifølge listen over kvægtienden. Han har måske ægtet formandens enke.

5. Klaus Nielsen 1658 – 1669

Fra 1658 – 69 findes Claus Nielsen på dette boel ifølge en liste over kvægtienden. Han er måske en søn af Nis Jørgensen, og en stedsøn af den sidste mand. Niels og Nis er samme navne, og bruges i flæng, ligesom Jens og Jes og Jakob og Jep. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5 skj. byg og 5½ skj. byg, 9 skj. havre, og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg, 10 skj. havre, – – leverede han sin præstetiende til købmand Johannes Brandt i Sønderborg 6 skj. byg, 10 skj. havre, således er præstetiende hos ham og de følgende uforandret. Men da de alle fik del i det øde boels land, må han og de følgende mænd, have fået så meget mere af dette boels tiende over på sig – – som nr. 14 (Moos og Jens Bondes boel går foran) I den fortegnelse præsten Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn.

6 Jørgen Christensen 1671
Fra 1671 anføres Jørgen Christensen som den, der leverer tienden for dette boel til købmand Samuel Brandt, i Sønderborg. 6 skj. byg og 10 skj. havre. Da et andet sted at den følgende mand er født til den foregående, hvorved præsten antyder, at han har afløst denne, så er Jørgen Christensen hvis ikke en mand fra boelet, men det er vist ingen anden, end den bekendte foged på Østerholm, Jørgen Christensen Vogt. Boelet er muligvis dette år blevet fæsteledigt, har endnu ikke været besat, hvorfor herskabet selv plejede at tilså grunden, fogeden måtte da sørge for at afgifterne blev betalte

7 Hans Steffensen 1672 – 1694
Fra 1672 – 73 nævnes Hans Steffensen her listen over kvægtienden. Han er vist nok kommen ind på gården ved at ægte Klaus Nielsens enke. På den måde stak man gerne en karl ind på gården, der havde lidt til bedste, og kunne forsørge enken med børnene, eller gifte sig med en datter, når der ingen voksen søn var. 1680 lånte Egen Kirke, Hans Steffensen i Elstrup 16 mf, på rente, som han inden tre år skulle betale tilbage, dog skyldte han dem indtil 1686. Den årlige rente var 1 af 1 mf. 1694 findes Hans Steffensen endnu, ifølge en fortegnelse over stolestaderne i Egen Kirke Hans Steffensen har det samme stolestade i kirken som boelet har haft indtil nyeste tid.  1716 døde hans Steffensen i Elstrup.6 mf. 4. Han er måske stamfader til familien Steffensen i Elstrup.

8 Jens Klausen 1702 – 1733
1702 findes Jens Klausen Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg, 9 skj. havre Man skulle undres over, at hans kirketiende ikke er blevet forandret, det ligger i, at hans tiende for det øde boel i de 3 år 1590, 1667. 1702 er blevet holdt for sig. Dog er det klart, at det i virkelighed er blevet fordelt på de andre, eller i det mindste på en del af byens mænd. Det lader til, at nogle kom til at bære præstetiende, andre fik da kirketiende. Jens Klausen må anses for en søn af Klaus Nielsen og sted-søn af Hans Steffensen. Han nævnes her fra 1709 – 1721. 1713 havde Jens Klausen i indkvartering 1 rytter og 1 hest af oberst Schiftedeckers kyrasserer. 1719 døde Jens Klausens søn i Elstrup 6 mf. 1732 udgjorde hans udsæd i marken 4½ tdr. rug, 2½ t. byg, 8 t. havre, 1 t. ærter og 3 skj. boghvede. Jens Klausen er død mellem 1732 og 1734. 1735 døde Anne, salig Jens Klausens enke af Elstrup 61 år gl.

9 Christen Jensen 1734 – 1764
Christen Jensen er en søn af boelsmand Jens Klausen, han er f. 1700. Han er allerede gift før 1734. Han nævnes som boelsmand fra 1750 – 1760. 1764 er han allerede gået på aftægt. 1765 døde Christen Jensen i Elstrup 64½ år gl. 1777 døde Karen, Christen Jensen boelsmands enke i Elstrup. 72 år gl.

Børn
1) Hans Christensen Jensen boelsmand i Elstrup
2) Anne Marie Christens datter, gift med boelsmand Frederik Jepsen i Guderup.

10 Hans Jensen 1764 – 1796
Hans Jensen var en søn af foregående mand og f. 1730 i Elstrup. 1757 blev Hans Christensen af Elstrup gift med Anne Marie, salig Jørgen Jørgensens datter i Guderup. Jørgen Lindgårds gård i Guderup. Hans egentlige navn efter de tider var Hans Christensen, men da der nok var en af samme navn, kaldtes han gerne Hans Christensen Jensen, eller blot Hans Jensen og således er navnet Jensen, tidlig blevet slået fast i denne familie. 1764 har han boelet, da der meldes om ham, at Hans Jensen giver 6 f. til minde af en liden bitte gadegrund. 1770 – 1771 led han også tab ved kvæg-sygen.1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 skj. land stort mål i Søndermarken i i en strækning ud fra huset ned til Hundslev mark. De enkelte dele benævnes. Gostenholm, Egehøj, Kindsbjerg, Ringkindsager, Maiager, Bromai, Langkindsmos, Vinkelbjerg, Mailås, Maiager og Hovkilde. 1774 er Hans Jensen synsmand og med på Egen Ting, at give Hans Christensen Egen skøde på sin svigerfaders bondegård. 1785 var Hans Christensen Jensen af Elstrup med ved skiftet og delingen i Egen, da Peter Hansen Grav ægtede ovenmeldte Hans Christensens enke. 1788 udgjorde Hans Jensens tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg. 10 skj. havre, 8 i kvægtiende. 1787 døde syns – og boelsmand Hans Jensens hustru i Elstrup, Anne Marie Hanses, 51 år gl. 1796 døde synsmand Hans Jensen af Elstrup 66 år gl.

Børn
1) Kathrine Hans datter blev 1779 gift med bonde Jørgen Lauritzen af Stolbro.
2)  Jørgen Hansen eller Jørgen Jensen, boelsmand i Elstrup
3) Jens Hansen, boelsmand i Elstrup.
4) Hans Jensen eller Hansen, købmand i Sønderborg, kaldtes Norsk Hansen, fader til købmand Hans Norsk og madam Seidler, Sønderborg.
5) Kirstine Hansdatter gift med skovfoged Christian Jørgensen Dreier på Østerholm.

11 Jørgen Jensen 1796 – 1809
Jørgen Hansen eller Jørgen Jensen, som han almindelig kaldtes, var en søn af formanden og f. 1758. 1785 blev Jørgen Hansen, tilkommende boelsmand i Elstrup gift med Marie Moses af Elstrup. 1807 er Jørgen Jensen boelsmand i Elstrup, da han ydede et frivilligt bidrag i korn til de, ved bombardementet, skadelidte københavnere. Han var synsmand. Den 21. 11. 1809 døde synsmand og boelsmand Jørgen Hansen i Elstrup. 50 3/4 år gl. 18 – – døde hans enke.

Børn
1)  Peter Jensen, boelsmand i Elstrup.
2) Anna Elisabeth Jensen.
3) Mette Marie Jensen, gift med boelsmand Jep Frederiksen Jepsen, i Guderup
4) Jørgen Jensen, kådner i Elstrup, forpagter af boelet og ejer af en bondegård i Mastrup.
5) 1806 den 27. april døde Anne Marie Jørgens, en datter af boelsmand Jørgen Jensen i Elstrup, 19  år gl.

12. Peter Jørgensen Jensen 1809 – 1842
Peter Jørgensen Jensen i Elstrup blev gift med Anne Jacobsen, en datter af boelsmand Jakob Christensen i Sjellerup (Chr. Jakobsens boel) Efter hendes død, blev boelsmand Peter Jørgensen Jensen gift 2 gang 1833 den 18. maj med Anne Margrethe Madsen af Sebbelev. Efter hendes død blev han 1839 den 8. juni gift 3 gang med pigen Sofie eller Fikken Jørgensen af Svenstrup Sogn. Hun var født Skov og tjente i mange år på aftægtet på Hjortspring som pige. Peter Jørgensens areal 29 tdr. 4/ 16 sk. land stort mål a t. 320 q roder. Den 20. 4. 1842 døde boelsmand Peter Jensen i Elstrup i en alder –. Hans enke trak sig nu på aftægt, og boelet blev i flere år lejet ud til hans broder, der så måtte påtage sig børnenes opdragelse.

Børn
1) Jakob Jensen fik boelet
2) Anne Marie Jensen, tjente i en del år som husholderske i Dyndved. Hun blev gift med kådner Wrang i Stevning.
3) Hans Jensen døde ugift
4) Peter Jensen, gift på Kegnæs.
5) Christian Jensen blev mand her på boelet.
6) Jensen gift med kådner Dominikus Jørgensen Skibbygger på Frederikshof.

13 Jørgen Jensen 1842 – 1852
Jørgen Jensen var en broder til formanden her på boelet. Han blev gift med pigen Christine Minkus, en datter af boelsmand Jørgen Dominikussen, på Elstrupmark. Han købte først kådner, Christen Wrangs sted i Elstrup, han solgte det atter og købte derpå Peder Anholdts sted, men lagde tillige hertil jorden, fra hint andet sted. Derpå fik han siden, i flere år, dette boel i forpagtning, efter sin brors død, for at opdrage børnene, der endnu var umyndige. Efter den første kones død ægtede han 2 gang Anne Kathrine Frederiksen, en datter af parcellist Frederik Frederiksen på Strelbjerg, ved Østerholm. Da forpagtningen var ude, købte han et boel i Maustrup ved Haderslev. Han blev på det sidste stiv og lam af gigt i alle lemmer, så at han i flere år ikke kunne røre sig til nogen ting

14 Jakob Jensen 1852 – 1865
Jakob Jensen er søn af boelsmand Peter Jørgensen her på stedet. 1852 den 3. juli blev Jakob Jensen, boelsmand, gift med Kirstine Hansen Dreier, en datter af skovfoged Hans Christiansen Dreier på Østerholm. Jakob Jensen var altid meget svagelig, han led af brystsyge. Han var en snild og fiks mand, der gerne ville støvle fremad, og gjorde sig forsøg med at forbedre sit agerbrug, men han høstede ikke videre gavn deraf, da han desværre døde for tidligt. Han var en retsindig, hæderlig og brav, og derhos tillige gemytlig, underholdende og en vittig mand.  Den 27. 1. 1865 døde boelsmand Jakob Jensen i Elstrup i en alder af 40 år gl. Enken blev igen gift med eftermanden.

Børn
1) Peter Jensen, boelsarving.

15. Christian Jensen 1865 – 1883
Christian Jensen, en halvbroder til formanden her på stedet. Den 26. 10. 1865 blev ungkarl Christian Jensen af Elstrup gift med enken Kirsten Jensen født Dreier. Han blev sættebonde. I Kirsten Jensens første ægteskab med Jakob Jensen var der tre sønner, Christian Jensen døde den 27. 2. 1911.

Børn
1) Peter Jensen, boelsarving, Kjesten Jensen f. 25. 4. 1828, døde den 6. 1. 1912.
2) Hans Jensen, f. 18. 6. 1857 døde den 23. 5. 1936 i Elstrup. Han rejste som ung til Amerika, kom senere hjem og købte en gård på Lolland. Da han blev ældre, solgte han ejendommen på Lolland, flyttede til Als, og købte “Bakkehuset” i Elstrup. Han forblev ugift.
3) Jørgen Jensen, var arbejdsmand i Sønderborg, f. 28. 9. 1860. Omkring 50års alderen blev han svagelig, og søgte også hjem til Elstrup, han var ugift og døde den 13. 10. 1913.

Her slutter Christian Knudsens Optegnelser

16 Peter Jensen 1886 – 1919
Peter Jensen overtog ejendommen efter sin stedfar og mor i 1886. Han er f. 17. 12. 1852. Han blev gift med Marie Andersen, født den 10. 9. 1861, en datter af urmager, Jens Peter Andersen, Flædbækvej 4 Elstrup. I Peter Jensens ægteskab var der kun en datter, der blev boelsarving. Peter Jensen overdrog boelet til hende lige efter 1 verdenskrig. Marie Jensen døde den 11. 6. 1932.

17  Jens Andersen 1919 – 1958
Christine Jensen er f. den 3. 7. 1895, hun arvede gården efter sine forældre. Hun blev gift med sin fætter Jens Andersen, født i Elstrup den 30. 7. 1890, en søn af urmager Peter Andersen, Flædbækvej 4. De holdt bryllup den 1. 4. 1919 og overtog samtidig gården. I sommeren 1929 havde han den malør, at en af Peter Jensens opbyggede lade afbrændte i marken. Han byggede så hjemme i gårds-rummet en stor lade, og i 1930 byggede han den store længe af udhuset til syd mod Christiansens gårdsrum. Jens Andersen var med i skolebestyrelsen, og aktiv i mange retninger. Christine Andersen døde den 20. 2. 1966. Jens Andersen døde den 1. 9. 1983.

Børn
1) Marie Andersen f.  20. 5. 1920, blev gift med gårdejer, Christian Bruhn, Sebbelev. Marie blev ikke ret gammel, hun døde den 26. 4. 1961.
2) Cecilie Andersen er f. 22. 6. 1922, blev gift med Lorenz Stollig, han var fra Rinkenæs, de boede hjemme i aftægtet en del år, og byggede hus på Tandsletvej 7 Elstrup.
3) Holger Andersen f.  6. 6. 1925, blev gift og var dyrlæge i Vester Sottrup
4) Svend Andersen er f.  27. 3. 1933, han fik sit fødehjem.

Mindeord
Han var ældste søn ud af en dansk familie, faderen var med i første række for danskhedens sag. Livsbanen for sønnen Jens blev fastlagt efter dette. Han blev uddannet som landmand, skønt hans evner og lysten sikkert havde stået til en højere uddannelse. Han kom på højskole, tjente i det gamle land forskellige steder ved landbruget. Kom hjem for at aftjene sin tyske værnepligt, der fortsatte med krigsdeltagelse. Han kom uskadt hjem og blev gårdmand ved giftermålet med sin kusine, Christine. Jens kom hurtigt med i sognets offentlige arbejde. Blev indvalgt i sogneråd og menighedsråd. Han havde stor andel i rejsningen af mindesmærket for de faldne i Egen sogn, han blev senere formand for D.S.K., et hverv han røgtede med stor ihærdighed. Da de gamle nationale foreninger genoptog arbejdet efter krigen, blev Jens hurtig formand for foredragsforeningen og udførte et stort arbejde der. Det der i de seneste år optog ham mest, var sognets historie. Med hans gode hukommelse og evne til at genfortælle de oplevede og huske det, han havde hørt af forældrene og andre var værd at lyttet til. 

Sprogforeningens Almanak 1984.

18 Svend Andersen 1958 – 1994
Svend Andersen overtog ejendommen i 1958. Han er f. 27. 3. 1933. og blev gift med Rita Jensen fra Broager den 27. mar. 1955. Hun er f. 23. 3. 1931. Svend har bygget til ved svinestalden, han forpagtede jord fra Ugilt Thomsen ejendom, Elstrup Overby 4 a. Han købte jorden af næste ejer, Jens Christian Jensen. Svend Andersen købte betydeligt jord fra Storkereden og lagde den til sin gård i 1992. De har bygget et maskinhus ned mod Fynshavvej. De overlod deres gård i forpagtning til deres yngste datter Kirsten, og svigersønnen Claus Hansen. De fjernede den gamle svinestald langs med Firhøjvej og det gamle sprøjtehus, og byggede et nyt aftægtshus på Firhøjvej.2.

Børn
1) Jens Andersen er f. 19. 6. 1955, blev gift med Vita, Jens købt Storkereden, da ejendommen blev nedlagt, flyttede de til Hundslev Mølle
2) Tove Andersen er f.  21. 10, 1957. hun arbejder på DCT fabrik i Nordborg, og er gift med Peter fra Dybbøl, de bor i Ulkebøl
3) Kirsten Andersen er f.  22. 12. 1964. overtog ejendommen.

19 Claus Hansen. 1994
Claus Hansen er f. i Blans den 27. 7. 1961. Han giftede sig ind på denne gård, med datteren Kirsten Andersen i foråret 1994. Kirsten er f. den 22. 12. 1964. Kirsten og Claus boede en del år på det gamle aftægt der ligger Elstrup Overby 16 a. De flyttede ind på gården i 1997. De har bygget en stor svinestald i forlængelse med den anden svinestald. Claus Hansen og Bjarne Petersen har sammen bygget en stor gyllebeholder ved Østerholmvejen, på den anden side af vejen. Kirsten er uddannet pædagog og er dagplejemor. I 2003 har de forpagtet deres svinestald ud til Claus Clausen, Lillemadevej 5. Claus Hansen er blevet ansat som kirkegårdsmedhjælper efterår 2004 og forpagter sin jord. Ud  

Børn:
1) Marie Cecilie Andersen Hansen er f.  20. 6. 1993.                                      
2) Svend Peter Andersen Hansen er f. 23. 1. 1997.
3) Anne Katrine Andersen Hansen f.  25. 1. 2001

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *