nr. 14 Elstrup Overby

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel 137. Gård nr. 14
Dette boel har ligeledes fra gammel tid været et fæsteboel, det ligger overfor, ved siden af det foregående, og er gerne blevet opregnet som nr. 13 i rækken. Af bekendte mænd på dette boel kunne mærkes følgende siden 1590.

1 Jes Hansen 1590
Findes her Jens Hansen. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre.

2 Andreas Christensen 1590 – 1650
I tiden mellem 1590 – 1650 findes Andreas Christensen, uden at hans tid nærmere kan bestemmes.

3. Peter Jensen 1650 – 1662
1650 – 62 findes Peter Jensen ifølge listen over kvægtienden. Når han har tiltrådt vides ikke.

4. Hans Petersen 1662 – 1694
Fra 1662 – 72 findes Hans Petersen ifølge listen over kvægtienden. Han er rimeligvis en søn af den foregående mamd. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10. skj. havre. 1667 og 1671 leverede han til præstetiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg 6 skj. byg, 10. skj. havre. Præstetienden er uforandret, altså må han have fået tiende til kirken forøget, da han med de andre har fået del i det øde boel. 1669 opregnes Hans Petersen som nr. 13 i den fortegnelse præsten hr. Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn. Hans Petersen står 1694 por mandestadet, Hans Hansen for konestadet. Denne sidste må da vist allerede 1694 have fået boelet, ifølge en fortegnelse over stolestaderne i Egen kirke. Han har det samme mandestade, som boelet siden har haft indtil den nyeste tid. 1716 døde Hans Petersens datter i Elstrup 6. mf.

5 Hans Hansen 1702 – 1719
1702 findes Hans Hansen, hans kirketiende udgjorde 5½ skj. byg, 9 skj. havre. Han er vistnok en søn af formanden. Han nævnes som boelsmand her fra 1702 – 1719. 1712 blev ham et barn født. 1713 havde Hans Hansen i indkvartering 1 koporal og 1 hest af oberst Schiftedeckers kyrasserer 1719 døde Hans Hansen i Elstrup 6 mf. Enken blev atter gift med eftermanden. 1721 døde Hans Hansens moder i Elstrup, i mf. 8. 6-. 1737 døde Karen, salig Hans Petersens datter 64 år gl.. Det er vistnok hans søster, han kaldtes også Hans Hansen

6 Peter Jørgensen 1719 – 1740
1719 blev Peter Jørgensen trolovet, 2 mf. og copuleret 6 mf. 1719 blev der holdt skifte hos Peter Jørgensen i Elstrup.3 mf.  Dette skifte og deling hos Peter Jørgensen holdtes 1719 den 19. juni. Tilstede var den højfyrstelige hr. amtsforvalter Mathias Christian Junge, sognepræsten hr. Johannes Buguislau Brandt, og den højfyrstelige herredsfoged Lorenz Petersen. Som vurderingsmand var Mathias Christensen af Sjellerup, Klaus Wrang af Guderup. Hans Christensen i Egen, og Christen Klausen af Himmark. Boelet antager Peter Jørgensen af Hundslev med enken og 10 børn. Iblandt de vurderede sager kunne nævnes 2 brune hopper for 24 rdl. 2 føl, 21 rdl., hoppe med føl og to unge plage 20 rdl. 6 køer og 1 kvie 40 rdl. 2 kalve 3 rdl. 4 unge svin 5 rdl. 1 so med 9 grise 2 rdl. 2 gæs med 15 gæslinger 2 rdl. 7 får med 3 lam 6 rdl. harver, plov, vogne m. m 6 rdl.1 kværn. 1 dejtrug m. m. 2 rdl.. en gl. egekiste 1 rdl.3 gl. senge 6 rdl. 1 kobberkedel på – 2 rdl. anden kobber-kedel på – 4 rdl.8.korn til et beløb af 32 rdl. 16. Der er blevet fortalt, at en mand engang er blevet stukket ind på dette boel af herskabet. Det er vistnok denne mand. Herskabet så sig gerne om efter en mand, der havde lidt penge, og fik en sådan, til at ægte enken så hun kunne blive ved boelet. 1732 findes Peter Jørgensen i en indsendelse til amtshuset angående den årlige udsæd på boelene i Elstrup. Han kunne lige som de andre så 2½ t rug, 4½ t byg, 8 t. havre, 1 t ærter og 3 skj. boghvede. Han er vistnok død 1746, thi da døde Peter Jørgensen (Gysen) af Elstrup 69 år gl. 1762 døde Kathrine gift første gang med Hans Hansen. 2 gang med Peter Jørgensen, boelsmand i Elstrup 89 år gl. Hun var altså født 1673.

7. Christen Hansen Moos 1740 – 1783
Christen Hansen Moos født 1720 i Elstrup, er vistnok født i Mosegården, bag dammen.1740 blev Christen Hansen af Elstrup gift med Dorthe Peders datter samme sted. Hun er født 1720, og er vistnok en datter af formanden Peter Jørgensen. Han nævnes som boelsmand her fra 1750 – 1780. Da her dengang, fra den tid findes to familier af navnet Moos i Elstrup, benævnes familien her gerne “på Bjerget”, eller den anden familie “bag Dammen”. 1764 meddeles om ham, Christen Hansen Moos bekom et stykke ind af sin toft og giver derfor 1 tdr. øl, og for aftægtet som står på gade-grund, skal han også give noget til minde. Han slap i det hele vel igennem kvægsygen. 1751 deltog han i anskaffelsen af et nyt ligklæde for byen. 1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 sk. land, stort mål. Han fik det i i en strækning ud fra gården, imod syd ned til Thingstedbæk. De enkelte dele benævnes Skudager, Gostenholm, Langkindmose, Bromaj, Majsager. Maillaas, Vindkindbjerg, Gåseager, Tydkær, Tydkærager og Hovkilde. 1781 døde Dorthe, Christen Hansen Moos hustru i Elstrup 61 år gl. 1782 blev han gift anden gift med Kathrine Christens fra Gammel-gaard. 1783 døde Christen Hansen Moos, boelsmand i Elstrup 63 år gl. Den 6. 3. 1812 Kathrine Christensen, enke i 38 år efter Christen Hansen Moos død. Hun blev 83 år gl.

Børn
1) Christen Christensen Moos boelsmand i Elstrup
2) Jørgen Christensen Moos, boelsmand i Egen
3) Maren Christensdatter gift med boelsmand Jørgen Jensen, Elstrup.
4) Hans Christensen, Christen Hansen Moos, boelsmands søn i Elstrup døde 1766. 25 år gl.
5) Frederik Christensen Moos, boelsmand i Elstrup
6) Peder Christensen, Christen Hansen Moos søn i Elstrup, døde 1764 20 år gl,            

8 Christen Christensen Moos 1840
Christen Christensen Moos er født 1754 og er søn af foregående mand. 1780 blev Christen Christensen tilkommende boelsmand, gift med Anne Marie Hansdatter samme sted. Hun er måske en datter af boelsmand Hans Jensen samme sted. 1788 udgjorde Christen Hansen Moos tiende til kirken 2 skj. rug, 6 skj. byg, 10 skj. havre og 8. I kvægtiende. 1798 døde boelsmand Christen Christensen Moos af Elstrup 43 år gl. Hans enke blev atter gift med eftermanden

Børn
1) Christen Moos boelsmand i Elstrup
2) Jørgen Christensen Moos, kromand i Hundslev.
3) Anna Dorthea Christensen. Moos, den 10. 10. 1801 blev ungkarl Jens Jensen af Elstrup gift med Anna Dorothea Christens datter af Elstrup. Han blev skovfoged i Sjellerupskov.
4) Kathrine Christensen Moos, blev gift med boelsmand, Christen Jespersen på Egenmark

9 Hans Petersen 1803 – 1811
Den 17. november 1797 blev ungkarl Hans Petersen af Stolbro gift med enken, Anne Marie Christens datter af Elstrup, han blev derved Sætte og boelsmand. Han var vistnok fra Klaus Hansens boel. 1807 er han boelsmand, Hans Petersen har giver et frivilligt bidrag til de ved bombardementet skadelidte københavnere. 1810 sidder han endnu for boelet Den 3. 7. 1823 døde aftægtsmand Hans Petersen i Elstrup

10 Christen Christensen Moos 1811 – 1839
Christen Christensen Moos, han var en søn af Christen Moos her på boelet, og en stedsøn af formanden. 1805 den 3. august blev ungkarl Christen Christensen Moos, af Elstrup, gift med Ellen Nielsen af Dyndved. Hun var en datter af boelsmand Niels Nielsen Dam i Dyndved. 1831 havde Christen Moos til sit boel 29 tdr. 2 skj 8 stort mål. 1835 den 24. april døde boelsmand Christen Christensen Moos i Elstrup. Han og hans hustru var meget brave og agtværdige folk. Hun levede endnu mange år efter hans død på aftægt. Christen Moos var en bestemt og alvorlig mand, der tog det strengt med sine børns opdragelse. Da den ældste søn farede med sin kæreste, og derfor undertiden gik bort om natten, var dørene naturligvis lukkede når han kom hjem. Han krøb da hemmelig ind ad en luge. Her passede faderen ham engang op, og da han var kommet godt ind ad lugen, fik han med eet pisken over nakken. Da Christen som dreng engang ikke ville lystre, da dukkede faderen ham et par gange i dammen, indtil han bad om godt vejr.

Børn
1) Niels Christensen Moos gift med Kirsten Klausen Blom, de købte en gård Stenderup i Nordslesvig.
2) Kirsten Moos gift med en søn af boelsmand Klaus Klausen, Høng ved Haderslev
3) Hans Chritensen Moos, boelsmand i Elstrup
4) Chr. Christensen Moos, boelsmand i Dyndved.
5) Anne Marie Moos gift med parcellist Christian Møller, Frederikshof.
6) Mette Marie Moos gift med boelsmand Jørgen Elnef eller Dominikus i Hundslev.

11 Hans Christensen Moos 1839 – 1873
Hans Christensen Moos er født 1813, var en søn af formanden. Den 19. 5 1838 blev Hans Christensen Moos gift med Kathrine Christensen, en datter af boelsmand Christen Hansen i Elstrup, med hende fik han med tiden også sin svigerfaders boel. 1846 og 1864 findes han som boelsmand. Hans Christensen. Moos havde stor lyst til jagt. Han var i øvrigt, lige som sin kone en dygtig, brav og retsindig mand. Den 22. 9. 1873 døde Hans Christensen Moos boelsmand i Elstrup 60 år gl.

Børn
1) Christen Hansen Moos; boelsmand i Elstrup
2) Hans Hansen Moos, boelsmand i Elstrup
3) Ellen Hansen Moos gift med Peter Jepsen af Guderup, hyreboelsmand i Guderup
4) Kathrine Hansen Moos, svagelig døde ugift
5) Niels Hansen Moos, måtte lade sig udskrive som dansk undersåt, gik på Ryslinge Højskole, og  har været forvalter på Fyn
6) Jørgen Hansen Moos.

12 Christen Hansen Moos 1873 – 1817
Christen Hansen er Inster og boelsmand, en søn af formanden, han blev den 31. 5. 1866 gift med Elisabeth Jepsen, en datter af boelsmand Jep Frederiksen i Guderup. Han fik nu sin moders boel foreløbig, indtil han kunne tage imod sin faders boel. Efter konens død, ægtede han efter flere års enkemandsstand, anden gang den 25. 10 1878.  Ellen Hansen, en datter af parcellist Christian Hansen Møller i Frederiksgård. 1873 tog han mod sin faders gård. I første ægteskab havde Christen Hansen Moos en datter, Elisabeth Moos, hun blev diakonisse. I andet ægteskab var der også en datter Kathrine født den 2. 2. 1890. Hun blev gift med Mads Ebbesen Madsen, Sjellerup. Christen Hansen Moos solgte gården den 1. 10. 1901 til Frederik Jensen. Han og hustruen tog bopæl hos datteren i Sjellerup. Her døde han den 21. 11. 1915. Hun døde 16. 10. 1933. Ejendommen blev udparcelleret til forskellige i byen i 1900. Stamparcellen købte Frederik Jensen.

Her slutter Christian Knudsens Optegnelser.

13 Frederik Jensen 1901 – 1907
Frederik Jensen er født den 2. 4. 1853. og blev konfirmeret i Egen Kirke 1869. Han er søn af Anna og Peter Jensen, Strelbjergvej 17. Frederik Jensen giftede sig med Kjestine Knudsen fra Bjerringbro i 1897. Efter at konen havde været syg i otte år døde hun i 1893. Der fulgte nu en trang tid for ham, til han i 1896 fik sit højeste ønske opfyldt: at komme hjem til Sønderjylland, hjem til Egen Sogn. Han blev forpagter af præstegården i Guderup og giftede sig med Anne M. Petersen fra Mjels, som nu overlever ham. Her blev han til han i 1901 købte en gård i Elstrup Overby 14, som han senere afstod til sin søn Christian Jensen. Anne Jensen døde den 14. 5. 1932 Frederik Jensen døde 18. 3. 1930.

Sprogforeningens Almanak for 1931
Frederik Jensen, der nedstammer fra den bekendte Thomenske slægt på Hjortspring var født den 2. 4. 1853. Efter at have besøgt skolen i Elstrup blev han konfirmeret af den gamle biskop Hansen i Egen Kirke 1869. Han tjente derefter på gården “Bommerlund”, men rejste senere til kongeriget, hvor han var elev på Ryslinge Højskole i vinteren 1870 – 1871, hvorfra han kom til sin onkel, der var forpagter på Hovedgården Palstrup ved Aarhus. Her fuldendte han sin uddannelse som landmand. Derefter havde han flere pladser som forvalter og bestyrer, indtil han i 1897 giftede sig med Kjestine Knudsen fra Bjerringbro. Efter at have haft forskellige ejendomme på Viborg- og Aarhus egnen, købte han i 1883 en ejendom i Nyled i sit fødesogn, men glæden var kun kort, han havde glemt at regne med tyskerne.  Langfredag mødte kommuneforstanderen med meddelelse fra amtsforstanderen i Nordborg, at da han var dansk undersåt, måtte han ikke bosætte sig der. Derefter flyttede han igen til Aarhus-egnen, hvor han skiftede ejendom flere gange for så at komme til Aarhus. Der prøvede han forskellige ting, som alle måtte opgives, da hustruen, som imidlertid havde født ham 4 sønner og to døtre, var meget svagelig. Men en stor glæde havde han der, idet han blev medstifter af den første Sønderjydske forening. Efter at konen havde været syg i otte år døde hun i 1893. Der fulgte nu en trang tid for ham, til han i 1896 fik sit højeste ønske opfyldt: at komme hjem til Sønderjylland, hjem til Egen Sogn. Han blev forpagter af præstegården i Guderup og giftede sig med Anne M. Petersen fra Mjels, som nu overlever ham. Her blev han til han i1901 købte en gård i Elstrup, som han senere afstod til Christian Jensen. Den afdøde havde en trofast kærlighed til sit land og sit folk, og aldrig var han gladere, end når han kunne gøre vor folkesag en tjeneste, og mange er de tillidsposter, han har haft. Hans kælebarn var dog Sprogforeningen, hvis tillidsmand han var til sin død.  Han oplevede med ren, ublandet glæde, at det, han havde kæmpet for, sejrede til sidst, og at dannebrog fik lov til at vaje over hans hjemegn

Ære være hans Minde C. C. S. 

14 Christian Jensen 1907 – 1911
Christian Jensen var søn af forrige mand. Han blev gift med Marie Møller den 23. 10. 1907, en datter af Jens Møller, Damtoften i Elstrup. Christian Jensen var ikke stærk, han led af en lungesygdom. Christian Jensen solgte ejendommen til Andreas Andersen fra Notmarkskov i 1911 og de flyttede til Elstrup Overby 9

Børn.
1) Frederik Jensen blev gift med Line, og de arvede huset efter Ellen Jacobsen, Flædbækvej 3
2) Marie Jensen blev gift med Jacob Dreier, de købte kapellaniet Præstevænget, Guderup.
3) Christine Jensen, født den 3 marts 1910, hun blev gift med Jørgen Jørgensen fra Flædbækvej 8. De købte huset da moderen døde
4) Jens Jensen er født den 14. 11. 1921, blev gift med Christine Thomsen. Jens Jensen blev den første borgmester i Nordborg kommune.

15 Andreas Andersen 1911 – 1915
Andreas Andersen kom fra Notmarkskov, han var ugift, og blev indkaldt i verdenskrigen. Han flygtede til Danmark i 1915. Ejendommen blev beslaglagt og solgt i 1915.

16 Hans Christian Christiansen 1915 – 1937
Stamstedet på 5 ha. købte Christian Christiansen, Elstrup, der boede på Fynshavvej 6. Han var gift med Marie Sofie Frederiksen fra Trympellyng. Christian Christiansen overdrog stedet til sønnen Frederik Christiansen i 1937

17 Frederik Christiansen 1937 – 1950
Frederik Christiansen er f. 13. 3. 1909, og blev gift med Anne Kirstine Christensen, f. 14. 12. 1909, en datter af Andreas Christensen, Ruglykkegård, Spandbro 11. Han solgte stedet i 1950 til Vilfred Uhlmann, og byggede et nyt hus på Østergade 7 Guderup. Frederik Christiansen døde pludseligt den 18. 4. 1953. Anne K. Christiansen døde den 1. 7. 1991, og efterlod sig datteren, Esther Marie, der er gift på Sundeved.

18 Vilfred Uhlmann 1950 – 1953.
Vilfred Uhlmann købte ejendommen i 1950. Han blev gift med Marie Frydendal fra Elstrupskov. Vilfred Uhlmann er i født Østerholm på Kåds ejendom. De havde ejendommen Sjellerup Markvej 5, indtil de flyttede til Elstrup.

Børn:
1) Otto Uhlmann født den 31. 7. 1926, døde den 13. 6. 2001, begravet i Broager
2) Hans Uhlmann

19. Jørgen Horne 1953 – 1955
Jørgen Horne blev gift med Ella de kom fra Sydals, de var her kun i to år. De købte en ejendom i Fjeldby i Lysabild Sogn. Der var en søn i ægteskabet

20 Ejnar Tranberg Madsen 1955 – 1960
Ejnar Tranberg Madsen f. 12. 10. 1915, blev gift med Marie Brock f. 1916 fra Majbøllykke. De kørte mælkevogn på gaden i en del år. Da jordfordelingen kom i 1960. solgte de jorden. De byggede et nyt hus på Mejerivænget i Guderup, og havde mejeriudsalg i mejeriets nybyggede butik i Mejerivænget 1. Ejnar Tranberg Madsen døde i Guderup den 6. 5. 1975, og Marie hans hustru døde den 8. 10. 1998. Der var flere børn i ægteskabet.

21 Arne Petersen 1960 – 1962
Arne Petersen blev gift med Gitta, hun var f. 23. 8. 1909, og var fra Tyskland. Arne var kontrolassistent her i sognet en del år. Der lå en stald og lade fra stuehuset ned mod landevejen, den fjernede Arne Petersen i 1960, undtagen en lille ende der blev stående til garage. Arne og Gitta solgte huset, og byggede hus på Møllevej i Guderup. Gitta blev syg og kom til sidst på Plejecentret i Guderup, her døde hun den 27. 9. 1991. Arne er flyttet i de beskyttede boliger ved Plejecentret.

22. Ejlif Rasmussen 1962 – 1967
Ejlif Rasmussen var nygift da de købte huset. Han blev gift med Margrethe Madsen, en datter af Poul Madsen, Holmvej, Sjellerupskov. Da Margrethes bedsteforældre døde, købte de huset på Vesterled 56 i Sjellerup.

Børn
1)  Susanne Rasmussen f. ca. 1967
2)  Torben Rasmussen, de er tvillinger og født i Elstrup.

23 Christen Gregersen 1967
Christen Gregersen er f. 6. 6. 1942, en søn af Johannes Gregersen, Elstrupskov. Han blev gift med Tove Clausen, Ketting, hun er f. 7. 9. 1948. De blev gift 30. 3. 1968, og købte ejendommen den 1. 3. 1969. De har begge arbejdet på Danfoss. I 1996 – 97 har de renoveret deres hus med nye vinduer og tag, så det i dag fremtræder som et nyt hus. Den 6. 6. 2002 fyldte Christen Gregersen 60 år, festen stod på Kværs Kro. Den 9. dec. 2003 har Christen Gregersen været ansat på Danfoss i 40 år.  

Børn.
1) Carsten Gregersen er f. 13. 12. 1969, konfirmeret i Egen Kirke den 8. 5. 1983. Han har købt bedsteforældres hus i Ketting.
2) Tanja Gregersen er f. 27. 10. 1974, konfirmeret i Egen Kirke den 15. 5. 1980, hun er klinikassistent hos tandlægen i Augustenborg, og gift med Preben Andersen, de fik en søn Rasmus f. den 18. 12. 2001, den 21. dec. 2003 fik de en datter Cathrine de bor Gyden 38, Fynshav

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *