nr. 4a Elstrup Overby

Af Christian Knudsens optegnelser   

Fæsteboel 139. Gård nr. 16
1590 kaldes denne gård en bondegård, den har altså til den tid endnu leveret sin kvægtiende af selvejendom, senere har den mistet den karakter og er blevet et fæsteboel. Det ligger skrå overfor den foregående, på den modsatte side af gaden, på venstre hånd, når man går op ad byen, er derimod den første gård i byen på højre hånd, når man kommer fra kirken. Der er i den dårlige tid solgt en del jord, fra gården. I tidligere tid hed det gerne om denne gård oppe – – grunden til denne talemåde kendes ikke. Af bekendte mænd på dette boel siden 1590 kendes følgende

1 Claus Hansen 1590
1590 findes her Klaus Hansen. Hans tiende ti kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre.Han kaldtes bonde og selvejer.

2 Steffen Klausen 1590 – 1650
Imellem tiden fra 1590 – 1650 findes Steffen Klausen, der vistnok er en søn af den foregående mand. Han siges også at være bonde. Om de følgende bemærkes det ikke at gården vel har mistet denne ret. Senere findes boelsmand Hans Steffensen i Elstrup. 1734 døde Steffen Christensen i Elstrup, der måske er af denne mands afkom.

3 Christen Christensen 1655 – 1673
I mellemtiden fra 1655 findes Christen Christensen som boelsmand her på denne gård. 1667 udgjorde Christen Christensens tiende til kirken 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre og til præsten 2 skj. rug. 6 skj. byg og 9 skj. havre. 1667 leverede han sin præstetiende til købmand Niels Matzen, og i 1671 til købmand Samuel Brandt i Sønderborg, 6 skj. byg 10 skj. havre. Præstetienden er altså uforandret, og derfor må hans kirketiende være blevet forhøjet med etlille kirketiende for det øde boel, da han ligesom de andre mænd fik del i dets udstykning.1669 indføres han som nr. 16 i den fortegnelse som præsten hr. Johannes Brandt i 1669 indsendte til det Kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn

4 Christen Christensen 1692 – 1726 
Christen Christensen også kaldet gamle Christen Christensen, til forskel for andre af samme navn, han må være en søn af foregående mand. Han findes her 1692. 1694 har Christen Christensen det samme mandestolestade i kirken, som boelet siden har haft.. 1702 angives hans tiende til kirken 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre. Han nævnes fra 1709 – 21. 1713 havde gamle Christen Christensen i indkvartering 2 ryttere og 2 heste af oberst Schiftedeckers kyrasserer. Han døde 1726. Hans enke blev gift anden gang med boelsmand, Hans Bondesen i Holm, efter hvis død hun atter vendte tilbage til aftægtet her i Elstrup. 1749 døde Marike, gift 1 gang med Christen Christensen i Elstrup, 2 gang med Hans Bondesen i Holm 87 år gl. altså født 1662

5 Niels Christensen 1726 – 1765
Niels Christensen er en søn af den foregående mand og født 1692. 1732 findes Niels Christensen, som boelsmand., i en indmeldelse til Amtshuset angående det årlige udsæd på hvert boel. Han kunne så i sit areal 2½ tdr. rug, 4½ tdr. byg, 8 tdr. havre, 1 tdr. ærter og 3 skj. boghvede. 1746 den 28. december indgik boelsmand Niels Christensen i Elstrup med en ansøgning til amtmand grev Danneskjold Samsøe, at han måtte vide, at synsmand Jørgen Jørgensen af Guderup for nogle år siden havde forladt dette timelige. Da han nu selv var en temmelig perfektioneret i at skrive og i at læse, og altså skikket til at forestå denne post, indgår han med at underdanigste andragende til Hs. høje Exell.og hr. Amtmand om at benådes ham med denne vakance stilling. Det forholder sig ikke ganske rigtigt som her siges, at Jørgen Jørgensen for nogle år siden, havde forladt det timelige, thi han er først død i det samme år. Niels Christensen må have været meget forklikket på at opnå denne ære, og på grund af sine kvalifikationer, opnåede han også at få denne post. 1747 den 24. 8 kautionerer han tilligemed en mand på Nordborg for Christen Christensen Molt i Elstrup, der indgik ægteskab med Maren Christians datter af Ketting. Denne Christen Christensen Molt havde haft et boel i Ketting, som han måtte gå fra. 1761 døde Maren, Niels Christensens hustru af Elstrup 68 år gl. Hun var hans anden kone. 1760 døde Kirsten, Niels Christensen, boelsmands hustru i Elstrup 63 år gl. Hun var født 1697 på Pommersgård, og var en søster til boelsmand Christen Jørgensen i Elstrup (boel nr. 2) 1760 blev Niels Christensen atter gift 2 gang med ovennævnte Maren Anderses af Lysabild. 1760 døde Niels Christensen boelsmand og synsmand i Elstrup 73 år gl.

Der var tre børn i ægteskabet
1) Christian Nielsen, boelsmand i Elstrup
2) Ellen Nielsdatter. 1758 blev Hans Hansen, gift med Ellen Niels datter af Elstrup. Han var kådner i Elstrup.
3) Anna Christine Niels datter. 1757 blev Jørgen Lauritzen Blytækker af Guderup, gift med Anna Christine Niels datter af Elstrup. De fik Elstrup kro.

6 Christian Nielsen 1765 – 1780
Christian Nielsen, en søn af formanden, født1726, han fik boelet. 1757 blev Christian Nielsen gift med Anna Hanses datter i Elstrup. Han led også adskillige tab i kvægsygen. 1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 sk. land stort mål, for det meste i en strækning ud fra gården, langs med vejen til Lillemølle. De enkelte dele benævnes: Store og Lille Kvægmosager, Gostenholm, Vinkelbjerg, Gåseager, Tøjkær, Tøjkærager, Ravnhøj, Bjørnmoseager og Hovkilde. Han findes som boelsmand her 1775 og 1780. 1788 er han på aftægt. 1793 døde opholdsmand Christian Nielsen i Elstrup 67 år gl. 1802 den 8. 2. døde Anna Nielses fra Elstrup, enke efter boelsmand Christian Nielsen, 75 år gl.

Børn
1) Anne Christine Christians datter
2) Hans Christian Christiansen, boelsmand i Elstrup
3) Marie Christians datter

7 Hans Christian Christiansen 1780 – 1800
Hans Christian Christiansen født 1762, var en søn af formanden. 1780 blev Hans Christian Christiansen gift med Birthe Kathrine Klausdatter, vistnok en datter af boelsmand Klaus Christensen Smidemand i Elstrup. 1788 var hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10 skj havre 8 til kvægtiende.1800 døde boelsmand Hans Christian Christiansen i Elstrup 38 år gl. Enken blev atter gift med eftermanden.

Børn
1) Christen Hansen fik boelet.
2)  Klaus Hansen, almindelig kaldt Klaus Kong, boelsmand i Dyndved han solgte gården og købte en større ejendom i Haderslev Amt.

8 Poul Poulsen 1800 – 1810
1800 den 8. november blev ungkarl Poul Poulsen af Stevning gift med enken Birthe Maria Hanses fra Elstrup. 1807 ydede han sit bidrag til de ved bombardementet skadelidte københavnere. 1810 findes han endnu som boelsmand i byen. Poul Poulsen sad i mange år på aftægt på boelet. 1845 den 12. april døde aftægtsmand Poul Poulsen i Elstrup, han kaldtes gamle Poul.

9 Claus Hansen 1809 – 1814
Klaus Hansen var en stedsøn af formanden. Han blev gift den 28. 10. 1808 med pigen Margrethe Nielses af Dyndved, måske en halvsøster til boelsmand Jes Christensen skrædder i Dyndved. Han havde først boelet her i nogle år i Elstrup, da han overlod det til sin broder og købte et andet i Dyndved. Senere solgte han atter dette og købte igen i Nordslesvig.

10 Christen Hansen 1814 – 1848
Christen Hansen blev den 27. 5. 1814 gift med Anne Dorothea Klausen af Stolbro, en datter af boelsmand Klaus Petersen i denne by. Christen Hansen måtte i den dårlige tid sælge en del jord fra boelet til Krogh i Lillemølle, og 1831 havde han derfor kun 19 tdr. 5 skj., stort mål til sit boel. 1846 udgjorde hans præstetiende 2 skj. rug, 6 skj. byg, 10 skj. havre, 8 i kvægtiende. Den 9. 1. 1848 døde boelsmand Christen Hansen i Elstrup. Hans hustru var fra boelet nr. 2 i Stolbro. Boelet var i nogle år under og efter krigen. lejet ud, men inden tog Hans Moos selv ved det, og lagde det sammen med sit eget boel. Dorothea, boelsmand, Christen Hansens enke i Elstrup døde år—-Aftægtshuset er op ført i 1837.

Børn:
1). Kathrine Christensen, gift med Hans Christensen Moos, boelsmand i Elstrup, der med hende fik boelet.

11 Hans Christensen Moos 1852 – 1866
Hans Christensen Moos. han giftede foregåendes datter Kathrine Hansen 

12 Christen Hansen Moos 1866 – 1873
Christen Hansen Moos, han giftede sig med Anna Elisabeth Jepsen af Guderup, den 31. 5. 1866.

13 Hans Hansen Moos 1873 – 1904
1873 fik Hans Hansen Moos dette boel, da broderen Christen fik sin faders boel.  Hans Moos er f. 2. 11. 1842. Han blev gift med Christine Marie Dreier, f. 20. 9. 1845, datter af tidligere skovfoged Christian Dreier på Østerholm, og med hende fik han svigerfaderens sted på Østerholm. Dette solgte han til Jakob Christensen, en søn af naboen, boelsmand Christian ved Østerholm og overtog dette boel. De blev gift 1871. Hans Hansen Moos solgte i 1904 gården til stedhandlere, og disse udstyk-kede gården Stamstedet blev købt af præstegårdsforpagter Claus Bonde, Notmark. Hans Hansen Moos døde 13. 3. 1912. Hans hustru døde 25. 12. 1921.

Børn
1) Kirsten Moos blev gift med møller Ernst Linow.
2) Hans Moos bosat på Kegnæs
3) Christian Moos blev gift med Kathrine Christensen, Guderup.
4) Christen Moos, købmand i Sønderborg.gift med Frida Schaumann.
5) Marie Moos, gift med slagter Fr. Mikkelsen, Vester Sottrup.

Her slutter Christian Knudsens Optegnelser

14. En Ejendomshandler 1904
Hans Hansen Moos solgte i 1904 gården til stedhandlere, og disse udstykkede gården Stamstedet blev købt af præstegårdsforpagter Claus Bonde, Notmark.

15 Claus Bonde 1904 – 1922
Klaus Bonde kom fra Notmark, hvor han havde været præstegårdsforpagter, han overlod senere ejendommen til sin søn Christen Bonde.

16 Christen Clausen Bonde 1922 – 1935
Christen Bonde er født i Hundslev den 21. 8. 1881, en søn af formanden, han overtog ejendommen efter faderen. Han fik en husholderske Caroline Dorothea Iversen fra Blans, hun var f. 16. 4. 1893, de blev gift den 21. 10. 1922. De solgte ejendommen til Carl Vagner og drog på aftægt, og rejste senere til plejehjemmet “Caroline Amaliehjemmet” i Augustenborg. Der var ingen børn i ægteskabet.

17 Carl Vagner 1935 – 1971
Carl Vagner var udlært manufakturhandler efter faderens ønske. Han er f. 18. 1. 1806 og købte ejendommen i 1935. Han blev gift med Christine Johansen, hun er født den 8. 5. 1907. Ejendommen var for lille og da hans kone døde, den 16. maj 1972, solgte han ejendommen til Ugilt Thomsen. Carl Vagner byggede et Panbohus på Parkgade i Guderup, og tog andet arbejde, her døde han 7. januar 1992.

Børn
1) Bende Vagner blev gift med Hans Fogt, Elstrup Overby 25. De boede først i Elstrup en del år, på Hans Fogts barndomshjem og byggede hus på Runevænget i Guderup.

18 Ugilt Thomsen 1971 – 1976
Ugilt Thomsen købte den gamle landejendom af Carl Vagner. Da han fik en stilling som ingeniør på Danfoss. Han var gift med Ruth, de var fra Koldingegnen, og deres forældre havde begge en gård. Da de købte ejendommen, restaurerede de den fuldstændig, tog udhuset med til stuehus, der blev sat nye vinduer i og lagt nyt stråtag på huset. De faldt godt til i Elstrup. Ruth var hjemmegående og passede børnene. Ugilt Thomsen forpagtede jorden ud til gdr. Svend Andersen, Elstrup Overby 16. Det var Ugilt Thomsen der var foregangsmand for, at vi fik vand fra vandværket i Guderup – Sjellerup. Efter nogle års forløb fik han tilbudt en stilling i Nordjylland, og de flyttede til omegnen af Frederikshavn. Her skete der noget tragisk for familien, det var først i november Ugilt Thomsen skulle på jagt sammen med venner på Sjælland, på vejen hjem var der pletvis glat, og han omkom ved en trafikulykke.

Børn:
1)  Thomas Thomsen
2)  Søren Thomsen
3)  Kirsten Thomsen blev f. i Elstrup

19. Jens Christian Jensen 1976 – 1985
Jens Christian Jensen købte ejendommen. Han var ingeniør på Danfoss. Han blev gift med Jytte Hansen. Jytte var hjemmegående, men underviste i mange år i Yoga, hjemme hos sig selv, og i andre foreninger. Det var i deres tid at Line og Christen Bonde flyttede til Caroline Amaliehjemmet i Augustenborg. Jyttes mor, Edith Hansen kom hertil og boede på aftægtet, og flyttede senere til Møllebakken Guderup. De solgte jorden til Svend Andersen, bygningerne blev solgt til Bent Juhl. Aftægtet blev solgt til Kirstine Iversen og Poul Witt fra Sønderborg. Jytte og Jens Christian købte det nedlagte Tuborg Depot i Sønderborg.  Siden flyttede de til Bosager i en andelslejlighed, hvor de har udsigt til den nye bro. Jytte Jensen mor, Edith Hansen døde på Plejecentret i Guderup d. 17. 10. 1998.

Børn:
1)  Søren Jensen
2)  Mette Jensen

20. Bent Juhl 1985
Bent Juhl er f. 23. 3. 1939, en søn af slagtermester Emil Juhl, Hundslev. Bent Juhl blev gift med Eva Ørum, der er datter Erik Ørum, Herning. Hun er f. 19. 12. 1944. Bent Juhl er ingeniør på Danfoss, de kom fra Asserballe hvor de havde et nyt hus. De faldt for dette gamle hus og købte det i 1985. Da de købte huset tækkede de hele ejendommen med nyt stråtag, fik kviste sat på taget, så det ser meget flot ud. Bent Juhl var i nogle år formand for Super Brugsen i Guderup. Den 1. nov. har Bent Jakob Juhl været ansat ved Danfoss i 40 år.

Børn
1) Elsebeth Juhl er f.  22. 6. 1969,
2) Carsten Juhl er f.  14. 3. 1972, konfirmeret i Egen Kirke den 20. 4. 1986

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *