nr. 2 Elstrup Overby

Af Christian Knudsens optegnelser                                                        

Skolemesterens Kåd nr. 153 Den gamle skole lå før i Elstrup Overby, overfor Elstrup Mølle

Hvornår skolen er oprettet i Elstrup vides ikke bestemt, dog er det sket 1677, thi i sin bestalling til provsten hr. Johannes Brandt i Guderup, pålægger hertug August ham også at virke for sognets skolevæsen og første gang omtaler han en skole i Elstrup.1678 i kirkens regnskab, da der blev bevilliget en årlig hjælp af kirkens midler på 6 mf. til fattige skolebørn for undervisning. Denne post findes årlig i Egen Sogns kirkeregnskab indtil 1742.

1695 omtales skolens beliggenhed i den øverste ende af byen, i et gammelt dokument som endnu findes. Det er det inderstested som ligger først i byen på højre hånd, når man kommer fra kirken. Dette hus var indtil den nye skole blev bygget 1818, byens gamle skole. Stedet er i virkelighed fra først af blevet oprettet i dette øjemed. De mænd som besørgede skoletjenesten havde sikkert været nødt til at erhverve sig dette sted af formanden eller hans familie, og havde da fået fæste på stedet. Det nødsagedes de til, da skolestuen her tillige var indrettet.1706 betalte kirken for 20 tagpander til en kakkelovn i Elstrup skole.1711 udgav kirken til 7 vinduer i skolen a 12 – 5 m – 4 -. 1717 skænker kirken til reparation ved Elstrup skole 12 m – 12 -. 1718 betalte den købmand David Bøg i Sønderborg for materialer til Elstrup skole 13 mf. 1721 betaltes for brædder og lægter. 1722 betales endnu til reparation 2 mf. 7. Man så, således at kirken i den ældste tid måtte tildels underholde skolen, det var for det meste tilfældet med de fleste skoler i den fyrstelige tid, men dette forhold gik ind, da Nørreherred efterhånden fra 1722 – 1730 alle blev kongelig. Nordborg Skole vedblev indtil nyere tid at hvile som en byrde på den Nordborgske kirkekasse for Als Nørreherred.

1818 blev der bygget en ny skole og bolig for læreren lidt uden for Elstrup ved vejen til Østerholm. Planen havde længe været påtænkt, men der herskede megen strid om stedet, hvor den skulle ligge mellem Elstrup og Østerholm, som indlemmedes i dette skoledistrikt. Prins Christian der var guvernør over Fyns stift, valgte pladsen da skolen herved kom til at ligge midtvejs mellem Elstrup udflyttere og Østerholm. Skolen fik navnet “Christians Skole”. Kirken bevilligede distriktet en understøttelse af 240 rdl. skolen kostede i alt 1115 rdl. 2½ m cour. Når herfra, regnes kirkekassens tilskud 240 rdl. sølv eller —- rdl. cour. —- 80 rdl, så er resten blevet udskrevet af distriktet 885 rdl. 2½

Lærer ved skolen.

1 Hans Christensen 1694 – 1722
Af lærere ved skolen kunne mærkes: I 1694 nævnes Hans skolemester i Elstrup i en fortegnelse over stolestaderne i Egen Kirke. Anno – klager Hans Skolemester i Elstrup over, at Christen Jensen (vistnok hans nabo på bondegården) af Elstrup har udskældt ham og hans kone for “Tyve og Horepak”. Christen Jensen må gøre offentlig afbigt og blev straffet med 5 rdl. efter Hr. Hertug Friederich, kendelse.

1709 den 8. august klager Maren Christians af Guderup over, at Hans Skolemester af Elstrup på åben mark har slået hende med en stok “blå og brun”, og havde skældt hende ud. Som grund havde han angivet, at hun havde sagt til hr. Johannes i Guderup, at skolemesterens datter havde stjålet hvedemel hos kapellanen i Nordborg, og sendt det hjem. Skolemesteren har måttet forlige sig med klagerinden. 1722 er han ikke længere skolemester. 1740 den13. november dør Hans Christensen, Skolemester i Elstrup 83 år gl., altså født 1657.

2 Andreas Petersen 1722 – 1752
1722 – 1752 er Andreas Petersen skoleholder i Elstrup, da han holdt bryllup. Her måtte han imidlertid bøde 2 rdl. fordi han, mod den højfyrstelige befaling havde haft musik til sit bryllup. Jørgen Nielsen af Stolbro, som havde spillet til gildet, blev brødet med1 rdl. De 2 vrøgere i Elstrup som ikke havde anmeldt sagen, Hans Suder og Hans Christensen blev idømt 2 rdl.

1727 den 12. maj har Kong Frederik den 4. givet ham bestalling som tingsskriver ved Egen Herred. Derfor ses han fra denne tid som til stede ved flere skifter og delinger, der blev holdt, ligesom ved skøders udfærdigelse på Egen Herredsting. 1752 døde Andreas Petersen, født i Sottrup, skolemester og tingsskriver i Elstrup, 54 år gl. 1755 døde Anna Dorothea, enke efter skoleholder og tingsskriver A. Petersen i Elstrup 71 år gl. Hun var født 1684 og død 11. oktober 1755. Hun har måske været en datter af formanden.

3 Markus Johansen 1752 – 1773
1753 blev Markus Johansen, skolemester i Elstrup, han blev gift med Marie Christine Thomas datter, Hun var måske fra Ulkebøl, thi 1761 døde Karen Tamses, Markus skolemesters svigermoder i Elstrup af Ulkebøl. 1773 døde Markus Johansen, skoleholder i Elstrup, 49 år gl. og samme år døde ligeledes hans hustru Marie Christens i Elstrup, 52 år gl. 1760 blev han årligt bevilliget af kirkekassen 4 rdl.

Børn:
1) Johannes 1755 den 2. søndag efter Hellig tre kongers dag, blev hans søn Johannes døbt. Han fik kaldet.
2) Anne Kathrine 1756 17. søndag efter Trin. blev hans datter Anne Kathrine døbt. Hun døde 1778. 22 år gl.
3) Anne Christine f. 1756. Hun blev gift med skoleholder Jørgen Christensen i Elstrup.

I hans tid i 1772 blev der tillagt stedet som indersted, 4 skj. land og som skolegrund 1 t. 4 skj, land, Gammeltoft ved Thingstedbæk. Der fortælles, at han kunne have haft jord som en kådner, men han gav afkald derpå, og ville nøjes med at få som en inderster, når jorden, hvad der skete, blev udlagt samlet på et sted.

4 Johannes Markussen 1773 – 1776
1755 blev Johannes Markussen født i Elstrup, han var en søn af formanden. Han blev skoleholder; og var det kun i kort tid. Thi allerede 1776. 18 søndag efter Trin. blev Johannes Markussen, skoleholder i Elstrup begravet. Han var ikke gift.

5 Jørgen Christensen 1778 – 1812
1778 blev Jørgen Christensen, skoleholder i Elstrup gift med Anne Christine Markus datter. Hun var formandens søster. 1784 døde Anne Christine, Jørgen Christensen, skoleholders hustru i Elstrup 28 år gl.1785 blev Jørgen Christensen, skoleholder i Elstrup gift 2 gang med Mette Marie Jakobidatter. Hun var en datter af skomager Jakob Lauritzen i Elstrup. 1789 blev han årlig bevilliget en understøttelse af 15 rdl. Ved den residerende kapellan hr. Johannes Petersens død, blev kapellaniet nedlagt til fordel for sognets skolevæsen. Foruden det korn og brød ydedes til kapellanen i distriktet, fik han også en toft på 3 t. land, beliggende ved kirken. 1812 den 3. december døde skolelærer Jørgen Christensen i Elstrup, 57 år gl.

Børn
1) Markus. 1782 blev hans søn Markus født, han døde 1784, 2 år gl.
2) Christen Jørgensen, inderster i Stevning
3) Jakob Jørgensen, degn i Guderup han havde en gård i Sjellerup.
4) Jørgen Jørgensen, seminarist, broderens medhjælper ved skolen.

6 Niels Nielsen 1812 – 1816
Efter Jørgen Christensens død var Niels Nielsen af Elstrup konstitueret. Han var en søn af inderster og bødker Christian Nielsen i Elstrup, født 1767, og konfirmeret af præsten Andreas – – ved Marie Kirke i Flensborg. Han ville være skolelærer og fik 1783 et godt skudsmål af provst Phillip Ernst Lyders i Lyksborg. Han var siden lærer i Flensborg.

7 Matthias Otzen Friis 1816 – 1839
1816 den 28.juni kaldte skoledirektionen Andreas F. A.- – og provst Frederik Ebbesen efter ansøgning seminarist Matthias Otzen Friis til skolelærer i Elstrup på de vilkår, at han i sin tid skulle findes nødvendigt og passende, er tilfreds med skolehusets forflyttelse eller distriktets deling. Alle byrder som måtte hvile på embedet, har han ligesom sine formænd at udrede. Han var fra Tønder Amt. og havde i nogen tid været på herredsfoged Finsens kontor på Nordborg. 1826 den 28. april anbefaler biskop Tetens ham, som en meget driftig og flittig mand, der med held underviser i det ham betroede kald. Han vandel var hæderlig og værdig og i 10 år havde han virket under trange kår i sin nuværende stilling i Elstrup til sine foresattes tilfredshed.

1833 blev ved den nye skoleplan, distriktet bestemt til at omfatte, Elstrup og Østerholm og embedets indtægter nogenlunde på følgende måde: Matthias Otzen Friis havde hidtil oppebåret og – t.  2 skp. land, 2 td. 6 skp. land var af det nedlagte kapellani, det øvrige var udlagt skoleland.  8 t. 5. skj. byg, hvilket var kommen fra kapellaniet. Skoleskilling 80 rdl., frivillige gaver, ud og indskrivningspenge, 15 rdl. Af kirkekassen årlig 12 rdl. 77 m. og et årligt søgt og hidtil tilstået gratiale, 40 rdl. ildebrændsel, hvad børnene daglig brugte til skolen. I fremtiden vil han komme til at nyde 4 t. 2 skj, land og ved given lejlighed så meget tillæg, at han kan græsse 2 køer og 6 får.  Af korn, hvad distriktet er ydet til kapellaniet og degnekaldet 2 t. 1 skj. (der hidtil har lagt til degnekaldet) og 12 t. 5 skj. byg. Penge af skolekassen 76 rdl. 78 m. og ligeledes til han får det fulde land. 8 rdl. af kirkekassen 12 rdl. 77 m., 1/3 af højtidsofret med – af 20 rdl. til kirkesangeren 25 rdl – – 24 rdl.

Ildebrændsel 2 f. bøgebrænde og 5000 tørv. Ved given lejlighed skal købes 6 skj. land. Han var gift med- – Hammer, en datter af degn Hammer i Ulkebøl. 1839 dør Matthias Otzen Friis, skolelærer i Elstrup. Hans enke blev atter gift med hjulmand Iversen i Ulkebøl.

Børn.
1) Maria Friis f. anno 1823, død ung.
2) Doris Friis gift med gårdmand til Engelskov i Ulkebøl Sogn.

8 Matthias Michelsen 1839 – 1860
Matthias Mathiesen er født i Flensborg anno 1805. Hans fader var uldkræmmer. Han gik på Skårup Seminarium, hvorfra han blev dimitteret anno – -Siden har han været ansat som skolelærer i Egernsund og blev 1839 kaldet til skolelærer.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

9 Christen Hansen 1876
Christen Hansen, husejer findes her i 1876 efter matr.nr. 87 

10 Jacob Jacobsen 1904
Jacob Jacobsen er her i 1904, betegnes som landmand.

11 Chr. Henrik Peter Hansen 1928
Findes Chr. Henrik Hansen

Det gamle skolested brændte
Elli Jacobsen, Fynshavvej 4, Elstrup har fortalt om det lille husmandssted, der lå overfor Elstrup Mølle, det havde oprindelig været den gamle skole i Elstrup.  Min far Jørgen Moos, Elstrup har fortalt, at det brændte i sin tid, ilden opstod på grund af tordenvejr. Der lå en gammel syg kone, som de fik reddet ud i sidste øjeblik. Jeg kan huske at Jacob Jacobsen boede der, de havde to børn, men har vist nok haft en datter, der døde af den spanske syge. De havde en søn, Chresten, der ikke blev så gammel, og en datter, Midde der blev gift i Hundslev.

Jacob Jacobsen

Børn
1) Chresten Jacobsen
2) Marie Jacobsen blev gift i Hundslev
3) Enn datter død af den spanske syge

 Christian Hansen til 1941
Christian Hansen var den sidste der drev landbrug her, kommunen ejendommen, inden det blev revet ned i 1941, for at give plads til den ny Fynshavvej

Børn
1) Marie Hansen
2) Ida Hansen
3) Christian Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *