nr. 8 Elstrup Nederby

Af Christian Knudsens optegnelser   

Fæsteboel nr. 130. Gård Nr. 7
Dette boel har ligeledes fra gammel tid været et fæsteboel. Det opregnes altid som nr. 7 og ligger skråt over for det foregående, tidligere beliggenhed overfor nr. 8

Af bekendte mænd på dette boel siden 1590 kunne mærkes følgende

1 Gl. Asmus Hansen 1590
1590 findes her Gl. Asmus Hansen, således kaldet til forskel fra unge Asmus Hansen på det senere øde boel. Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre. I tiden mellem 1590 indtil 1650 fandtes følgende 2 mænd.

2 Andreas Lauritzen. 1590 – 1650

3 Christen Jørgensen. 1590 -1650

4 Christen Svarrer 1650 – 1673
Schwarre eller Svarrer ifølge listen over kvægtiende. 1667 udgjorde Christen Svarres tiende til kirken 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre, og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10 skj. havre. Dog havde han med de andre fået del i det øde boel, og måtte altså påtage sig en del af dets tiende, og derfor leverer Christian Svarrer 1667 til købmand Niels Matzen og 1671 til købmand Samuel Brandt, i Sønderborg sin præstetiende, der udgjorde 6 3/4 skj byg og 11 skj. havre. 1669 opregnes Christen Jørgensen som nr. 7  i en fortegnelse over alle boel og kåd, som præsten hr. Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København.

5 Peter Simonsen 1680 – 1694
1680 fik boelsmand Peter Simonsen til låns af Egen Kirke 30 mf., hvoraf han hvert år, foruden renterne skulle tilbagebetale 6 mf. Han skyldte endnu pengene 1686. 1694 har han det samme mandestolsstade i kirken, som boelet endnu har i Egen Kirke

6 Hans Simonsen 1702 – 1715
1702 findes Hans Petersen på dette boel, hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg, 9 skj. havre. Han må være en søn af formanden, hvilket er meget sandsynligt, som han også kaldtes Hans Simonsen. Han findes endnu 1709. 1713 havde Hans Simonsen 2 ryttere og 2 heste i indkvartering af oberst Schiftedecker kyrasserer.1715 den 16. 9. forebragte vrøgeren Hans Petersen i Elstrup, at Anna, Peter kådners hustru var en heks. 1715 den 7. marts er i hofråd Beckelmanns høje nærværelse ved Peter Kyedt og de andre dertil forordnede vurderingsmænd, som vare Mathias Christensen af Egen, og Klaus Wrang af Guderup, holdt skifte og deling i Elstrup til Hans Petersen, som boelet overlader til sin broder Klaus Petersen. Dernæst var der skifte og deling hos Hans Simonsen i Elstrup, ved hvilken lejlighed præsten fik 3 mf. Han er død mellem 1721 og 1734. 1738 døde Maren Hanses, salig Hans Petersens enke af Elstrup. 67 år gl.

Børn
1) Peter Hansen født 1706. 1737 døde Peter salig Hans Petersens søn af Elstrup 31 år gl.
2) Karen Hansdatter. 1748.døde Hans Simonsens datter, Karen af Elstrup

7 Klaus Simonsen 1715 – 1721
Klaus Simonsen, en søn af den ovennævnte Peter Simonsen, tog 1715 imod boelet, som hans broder, ovennævnte Jørgen Hansen overlod ham. Jørgen Hansen har været knyttet til denne gård, og de følgende mænd har fået dette navn i daglig tale, om de også ikke bar det navn. Det hed sig gerne “nede hos Jørgen Hansen” hvorved man skelnede dem bedre fra andre mænd af navnet Jørgensen. Anno 1717 døde Klaus Simonsens søster i Elstrup.

8 Jørgen Hansen 1732 – 1772
1732 nævnes Jørgen Hansen som boelsmand her, i en indmeldelse til amtshuset, angående udsædens størrelse i byens marker. Han kunne ligesom de andre så 2 ½ t. rug 8 t. havre, 1 t. ærter og 3 skj. boghvede. 1738 indgav han med flere af byens mænd, med et andragende til amtshuset, om at få noget egetømmer udvist i deres skov til bygning og reparation af deres huse, da de var meget dårlige og brøstfældige. 1735 døde Ellen Jørgen Hansens hustru i Elstrup. 1735 blev Jørgen Hansen gift anden gang med Margaretha Hansdatter. Hun er måske datter af Hans Petersen Suder i Elstrup. Jørgen Hansen nævnes her i 1750 – 1764. 1764 melder han, at han har lagt et lille stykke grund til hans abildgård, hvorfor han årlig skal give 1/4 tdr. øl til minde. 1751 har han deltaget i anskaffelsen af et nyt ligklæde for byen. 1762 mistede han en ko ved kvægsygen. 1773 er han gået på aftægt. 1776 døde Margaretha, hans hustru 78 år gl. 1781 døde Jørgen Hansen 84 år gl. Hvorvidt han er en søn af Hans Simonsen, eller han som formand er kommet ind på boelet, kan ikke afgøres. Fra hans tid har navnet Jørgen Hansen været knyttet til denne gård.

9 Jørgen Jørgensen 1772 – 1806
1762 den 22.oktober blev Jørgen Jørgensen boelsmand i Elstrup gift med Marie, Jørgen Hansens datter i Stolbro. Han fik således boelet med konen. 1772 har han taget imod boelet, da fik han ved udskiftningen tillagt 29 tdr.4/16 skj. land stort mål i Lillemarken. De enkelte dele nævnes her Lindemos, Gårdstedt, Østertoftmose, Røgelager og Hanekiel. Han fik dem meget bekvemt beliggende i en strækning mod øst ud fra sin gård. 1788 udgjorde Jørgen Jørgensens præstetiende 2 skj. rug, 6 3/4 skj. byg, 11 skj. havre 8 i kvægtiende. Han kaldes også Jørgen Hansen. 1807 var Jørgen Hansen på aftægt, da han gav en frivillig skjærv til København, der havde lidt ved det engelske bombardement. 1817 den 18. september døde boelsaftægtsmand Jørgen Hansen.

Børn
1). Jørgen Jørgensen fik boelet.
2). Christine Margrethe, gift første gang med Hans Christensen Hjulmand, anden gang med Jørgen Christensen Smed begge parcellister i Kismishøj ved Elstrupskov.

10 Jørgen Hansen 1806 – 1834
Jørgen Jørgensen eller Jørgen Hansen, er en søn af formanden her på stedet. 1807 var Jørgen Jørgensen boelsmand på stedet, da han ydede med byens andre mænd, en frivillig gave til de skadelidte københavnere. 1810 er Jørgen Jørgensen ligeledes boelsmand, da han har boelets gamle stolestade i kirken. 1831 udgør Jørgen Jørgensens areal 29 t. 2 skj. 8 r. stort mål a 329 qr. 1846 udgør Jørgen Hansens korntiende til præsten 6 3/4 skj. byg, 11 skj. havre, 2 skj rug, 8 kvægtiende.

Børn
1) Christen Jørgensen fik boelet
2) Hans Jørgensen, hyreinderste i Elstrup, rejste 1882 til Amerika.
3) Jørgen Hansen, boelsmand i Elstrup. (Jens Bondes boel)
4) Mette Marie Jørgensen, gift med kådner Hans Deierhøj i Elstrup.
5) Anne Marie Jørgensen gift med en Balling i Tårup.

11 Christen Jørgensen 1834 – 1864
Christen Jørgensen er f. den 14. marts 1804, søn af den foregående, er blevet kaldet både ” midt Jørgensen og Jørgen Hans Christen”. Han blev gift med Anne Kirstine Christensen af Stolbro. en søster til boelsmand Laurits Christensen i Stolbro. Han sad for boelet 1848 og 1864. Han byggede sig et lille pænt aftægt, teglhængt og med en brandmur ud til gaden. Han døde 14. april 1887 i april. 

Børn
1)  Jørgen Jørgensen fik boelet.
2) Hans Jørgensen bor på Kegnæs.

12.  Jørgen Jørgensen 1856 – 1893
Jørgen Jørgensen eller Jørgen Hansen fik faderens gård., og blev gift med Mette Marie Bonde, en datter af gårdmand Hans Jensen i Elstrup.

Børn
1). Christen Jørgensen gift med Anne Marie Smidemand, datter af boelsmand, Jørgen Smidemand i Stolbrolykke. De ejede først et kådsted ved pælværket og købte siden et halvboel i Mjels.
2). En søster blev gift med kådner Jørgen Jørgensen Skibbygger Elstrup.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

13 Christen Jørgensen 1893 – 1911
Christen Jørgensen er en søn af forrige ejer. Han er f. 23. 12. 1859, og blev gift med med Marie Kirstine Jørgensen den 6. 12. 1883, en datter af gårdejer Christen Jørgensen “store Jøsses” Elstrup Nederby 3. Hun er f. 28. 12, 1881. I 1911 købte Christen Jørgensen af gårdejer, Hans Christan Fogt marken Hønshøj, og byggede en ny landejendom til den yngste søn, Christen Jørgensen. Der blev også købt en skov af Christian Bragh og senere en engparcel af Hans Christian Fogt. Sønnen Christen blev gift med Anne Kirstine Jacobsen fra Sjellerup (Poul Madsens boel) Christen Jørgensen skulle deltage i verdenskrigen fra 1914 – 1918. Her faldt han den 9. 11 1915 ved Vouziers, efterladende enke og en lille søn på Hønshøj. Faderen, Christen Jørgensen var flyttet fra Elstrup, ud på Hønshøjs aftægt. Svigerdatteren Anne Kirstine, måtte afstå ejendommen til svigerfaderen, der igen overlod den til sin datter, Mette Marie og svigersønnen Claus Jørgensen fra smedestedet, Skadebjergvej 3. Elstrup, de overtog Hønshøj i 1921. Claus er f.  25. 1. 1895. Hans hustru, Mette Marie Jørgensen er f. 30. 10. 1896. Her på aftægtet på Hønshøj døde Christen Jørgensen den 2. 10. 1920, 60 3/4 år gl. Hans hustru Marie Kirstine Jørgensen døde den 16. 7. 1930, 68 år gl. Stamstedet i byen overlades til den ældste søn, Jørgen Jørgensen i 1910.

Børn
1) Jørgen Jørgensen overtog ejendommen i Elstrup
2) Christen Jørgensen faldt i den 1 verdenskrig den 9. 11. 1915, efterlader hustru og en søn f. 6. 5. 1909, han hed også Christen Jørgensen, boede i Broballe i mange år, det sidste stykke tid boede han i Runevænget i Guderup, her døde han den 25. 6. 2001. Blev begravet i Oksbøl, hvor hans kone Ingeborg er begravet. En søn bor i Holballe, og ansat ved politiet i Sønderborg.
3) Mette Marie Jørgensen, Hønshøj, blev gift med Claus Jørgensen, hun døde den 3.    3. 1966

14 Jørgen Jørgensen 1910 – 1961
Jørgen Jørgensen overtog ejendommen efter sine forældre, der bosatte sig på Hønshøj. Han blev f. 14. 3. 1884, og blev gift med Katharina Marie Hansen fra Sundsmark den 29. 10. 1910. Hun er f. 30. 11. 1885. De havde den store sorg at miste deres eneste søn Christen Jørgensen, der druknede i mosen ved Skadebjerg den 10. 7. 1920. Han blev 9 år og er f.  22. 8. 1911. Nogle år efter fødtes en lille datter, Christine, hun blev senere gift med Jens C.  Wind, søn af lærer Carl Wind, Elstrup. Han blev førstelærer ved Kegnæs Centralskole. Jørgen Jørgensen forpagtede gården ud til sin søstersøn, Christen Jørgensen, Hønshøj. Jørgen Jørgensen solgte gården i 1961 til Herluf Petersen. Jørgen Jørgensen døde den 8. 9. 1970, 86 år gl., hans hustru Katharina døde på Kegnæs hos datteren den 29. 6. 1972, 86 år gl.

Børn
1) Christen Jørgensen født den 22. 8. 1911, død 10. 7. 1920
2) Christine Jørgensen blev gift med lærer Jens Wind

Forpagter

Christen Jørgensen ca. 1949.
Christen Jørgensen er en søn af Mette Marie og Claus Jørgensen Hønshøj, f. 2. juni 1921, en søstersøn af ejeren, Jørgen Jørgensens. Han blev gift med Anne Clausen, f. 3. 11. 1920, datter Christian Clausen Broballemark. De blev gift 1946. De havde gården forpagtet. I 1961 overtog de Hønshøj, og gården blev solgt til Herluf Petersen.

Børn
1) Mette Marie f. marts 1950
2) Claus Jørgensen  

15 Herluf Petersen 1961
Herluf Petersen er f. 17. 12 1919 i Oksenvad, søn af gårdejer Petersen. Herluf Petersen, blev gift med Anine Andersen, f. 27. 9. 1928, datter af gårdejer Peter Andersen, det gamle skovfogedsted, Flædbækvej 34. De var forpagter af gården på Hønshøjvej 8, og havde begge gårde om vinteren indtil forpagtningen var udløbet, og flyttede til Elstrup i 1962. De har restaureret stuehuset og bygget svinestald, lagt nyt tag på stuehuset. Da deres søn, Bjarne kom hjem, begyndte de at dyrke kål, og solgte til Gartnernes Salgsforening, i Sønderborg.  Bjarne indrettede kølerum til kålen i laden. Da Herluf og Anine overgav gården til deres ældste søn, købte de hus i Elstrup Overby 4 b.,  men de nåede aldrig at flytte ind, da Herluf Petersen blev ramt af en blodprop den 3. april 1996 på vej op til huset. Han blev begravet fra Egen Kirke d. 10. april 1996. Anine hans hustru solgte huset igen til Hans Iversen, Damtoften 5 Elstrup, og flyttede ind på aftægtet der tilhørte gården.

Børn
1) Bjarne Petersen f. 24. 5. 1953. fik gården
2) Eigil Petersen født den 29. 3. 1959, revisor på Sjælland, har købt firmaet

16 Bjarne Petersen
Bjarne Petersen er søn af Anine og Herluf Petersen, f. 24. maj 1953, han overtog gården efter sine forældre. Han opbygger maskinhus og svinestalde og gylletank. Bjarne overtager sin mors fødehjem, Kismushus, Flædbækvej 34, og sælger bygningerne til Vita og Torben Kock. Bjarne Petersen køber hele Asmus Thomsens ejendom, Elstrup Nederby 5 i 1992, og sælger stuehuset med aftægt til Gynther Schanz. Han køber tillige “Kasmusgård”, i Østerholm, og Midde Jensens ejendom i Nyled 2. han lægger jorden ind til sin ejendom. Bjarne har tillige købt en mark af Erik Jessen Flædbækvej 2 i Elstrup, han forpagter Senius Nissens jord, Elstrup Nederby 3 og tillige hans svinestald. Han samarbejder meget i marken med sin fætter, Aage Wrang Andersen, Sebbelund 31 Egen. De har købt store maskiner sammen. Bjarne har i 1997- 98 restaureret stuehuset grundigt indvendig, fået nye vinduer og nyt tag på huset, og facaden på stuehuset er blevet vandskuret og malet. Ca. 2003 bygger han en ny svinstald, og laver garage i den gamle stald  

Han blev gift med sin samlever igennem mange år, Anette Jensen, den 5. juni 2004.

Anette havde fra første ægteskab 2. børn
1) Kirsten Schytt Jensen, konfirmeret i Egen Kirke den 26. april 1998
2) Thomas Schytt Jensen blev konfirmeret i Egen kirke den 22. 4. 2001

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *