nr. 5 Elstrup Nederby

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel nr. 131. Gård nr. 8
Denne gård har ligeledes været en fæstegård fra gammel tid af, den ligger ligesom det foregående gård på højre hånd.  Af bekendte mænd på denne gård siden 1590 kunne mærkes følgende.

1 Christen Hansen 1590
1590 findes Christen Hansen her på dette boel. Hans tiende til kirken angives til 5½ skj. byg og 9 skj. havre.

2. Henrik Jørgensen 1590 – 1650
I mellemtiden fra 1590 – 1650 findes Henrik Jørgensen. Hvor længe han har siddet for boelet i disse år kan ikke nøjere bestemmes.

3 Jørgen Petersen 1650 – 1673
Fra 1650 – 73 findes Jørgen Petersen ifølge listen over kvægtienden.1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre, og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 10 skj. havre. Men det ses, at han med de andre mænd har fået del i det øde boel, og udgør i virkelighed hans tiende til præsten derfor, 6 3/4 skj. byg, og 11 skj. havre, hvilket kvantum han 1667 har leveret til købmand Niels Matzen og 1671 til købmand Samuel Brandt i Sønderborg. 1669 anføres Jørgen Petersen som nr. 2 i den fortegnelse præsten hr. Johannes Brandt har indsendt over alle boel og kåd i Egen Sogn til det Kongelige Rentekammer i København. Ellers anføres han altid som nr. 4 i rækken.

4. Jep Klausen 1694 – 1721
1694 anføres Jep Klausen, som mand på dette boel, i en fortegnelse over stolestaderne i kirken. Han har det mandsstade som boelet siden har haft indtil den nyeste tid. 1771 udgjorde hans tiende til kirken 5 skj. rug, 9 skj. havre. 1703 den 19. november overlod byen med øvrighedens consens, et stykke grund til byggested for Jacob Lauritzen Skomager på leergraven ved floden. Kontrakten er på de andre bymænds vegne, er underskrevet af Frederik Christensen og Jep Klausen og stadfæstet af herredsfoged Jens Lassen, Dyndved. Det er det sted som inderster Lorenz Lorenzen, ved at flytte ned til Holmskoven solgte til Jørgen Jørgensen Skibbygger, og hvor denne familie siden har haft en kålhave overfor deres hus. 1713 havde Jep Klausen 2 ryttere og 2 heste i indkvartering af Oberst Schiftedeckers kyrasserer. Han er død i tiden mellem 1721 – 34

5 Jørgen Jepsen 1714 – 1725
Jørgen Jepsen er søn af foregående mand. Han findes allerede gift i 1714 i Elstrup og lever endnu 1721. Han er død før 1732. Hans enke ægtede atter eftermanden.

Børn
1) Jep Jørgensen f. 1714 fik boelet.
2) Christen Jørgensen f. 1717, 1746 døde Christen Jørgensen, ungkarl, salig Jørgen Jepsens søn af Elstrup 29 år gl.
3) Anne Marie Jørgens datter, f. 1725, 1742 døde Anne Marie Jørgens datter, salig Jørgen Jepsens datter af Elstrup 17 år gl.
4) Kirsten Jørgens datter f. 1723. 1746 døde Kirsten salig, Jørgen Jepsens datter i Elstrup 23 år gl.

6 Klaus Jessen 1732 – 1739
Klaus Jessen blev gift med formandens enke. Hans hustru må være en datter af boelsmand, Anders Thomsen, Brandsbøl, døbt 1685 dom trin. 1732 findes Klaus Jessen allerede som mand på dette boel, da han i en indmeldelse til amtshuset siger, at kunne så sit areal til boelet 2 ½ t. rug, 4 ½ t. byg.8 t. havre, 1 t. ærter og 3 skj. boghvede. 1739 den 30. 4. blev der holdt skifte og deling på dette sted. Klaus Jessen overlader boelet til sin stedsøn Jep Jørgensen. Tilstede var kgl. herredsfoged Hans Petersen, tingskriver, Andreas Petersen, sendemand Hans Christensen i Egen, Jes Petersen i Dyndved. Synsmændene Christen Mortensen i Sjellerup og Jørgen Jørgensen i Guderup. Iblandt andet, blev takseret 7 bæster for 44 rdl. 5 køer for 30 rdl. 1 ko for 5 rdl. 2 kvier for 5 rdl. 1 kvie for 3 rdl.. 1 so med otte grise for 3 rdl..16 mf. 5 får for 4 rdl. Til aftægt fik han og hans hustru følgende agre i Holmskoven, 4 skj. land i Lillemarken, Bosted, Røgel 4 skj. land, Søndermarken i Lamhave 4. skj. og det stykke ved Smidemanns toft, til Kalebodeel fik han Katholm, becke skiftet. 1742 døde Klaus Jessen, fordums boelsmand i Elstrup 49½ år gl. 1758 døde Karen, Klaus Jessens, boelsmand i Elstrup født i Brandsbøl 77 år gl.

7 Jep Jørgensen 1739 – 1752
Jep Jørgensen er født 1714, han var en søn af Jørgen Jepsen og en stedsøn af den foregående mand. 1739 tog han imod faderens boel. 1739 blev Jep Jørgensen gift med Anne Marie Hansdatter af Elstrup. 1745 døde tre af Jep Jørgensens børn i løbet af 14 dage. 1752 døde Jep Jørgensen, boelsmand i Elstrup 38 år gl. Hans enke blev gift med eftermanden.

Børn
1) Maren Jeppes datter gift med Klausen Wrang af Guderup, der fik boelet med hende.
2) Kirsten Jeppesdatter. blev 1778 gift med boelsmand Christen Hansen i Elstrup.

8 Hans Jørgensen 1753 – 1769
1753 blev Hans Jørgensen boelsmand i Elstrup, gift med Anne Marie Jeppes. Det er formandens enke. Han kaldes også Hans Jørgensen Høy: Han findes som boelsmand her fra 1753 – 69. I 1759 opbyggede han laden. 1770 i juli begyndte kvægsygen hos ham, han mistede straks 2 kalve. Bønderne hegnede da et stykke jord ind i “Lauersbjerg”, hvor de lod det syge kvæg gå for sig selv. I øvrigt slap han siden godt fra det. 1762 meldes om ham, at han har taget et stykke grund i sin abildgård, og skal herfor give 1 t. øl årlig til minde, for sin lille bitte gadegrund skal han give 2 mf. 1769 har han vistnok afleveret boelet til sin steddatter. 1788 døde aftægtsmand Hans Jørgensens hustru i Elstrup, Anne Marie Hanses 78 år gl. 1790 døde Hans Jørgensen i Elstrup 70 år gl.

9 Claus Clausen Wrang 1769 – 1788
1769 blev Klaus Klausen Wrang af Guderup, gift med Maren Jeppes datter af Elstrup, en datter af boelsmand Jep Jørgensen, her på stedet. Han var en søn af bonde Klaus Klausen Wrang i Guderup og fik således boelet med konen. 1772 fik Klaus Wrang ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/ 16 skj. land stort mål, mod nord ud fra sin gård. De enkelte dele deraf benævnes således: Broskift, Pohave, Wrangager, Tårsmai, Skudager, Piileng, Kilsbøl. lille og store Kvægmosager og Hovkiel. 1775 og 1780 er han boelsmand i Elstrup. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg, 11 skj. havre og 8 i kvægtiende. 1783 døde Maren, boelsmand Klaus Wrangs hustru i Elstrup 37 år gl. 1783 den 7. 11. blev boelsmand, Klaus Klausen Wrang i Elstrup gift anden gang med Mette Marie Christensdatter. 1788 døde Klaus Klausen Wrang i Elstrup. 55 år gl. 17 – -døde hans enke Mette Marie Wang i Elstrup. 

Børn
1) Klaus Klausen Wrang, fik boelet
2) Jep Klausen Wrang, f. 1774. 1797 døde Jep Klausen Wrang af Elstrup, ugift 23 år gl.
3) Hans Klausen Wrang, boelsmand i Egen (boelet nr. 4).
4) Christen Klausen Wrang, kådner i Elstrup.

10 Claus Clausen Wrang 1788 – 1818
1788 den 8. 11. blev boelsmand Klaus Klausen Wrang af Elstrup gift med Margrethe Hanses af Guderup. 1807 og 1810 findes han som boelsmand i Elstrup. 1807 den 20. 10. 1807 døde Margrethe Klauses, boelsmand Klaus Wrangs hustru i Elstrup 36 år gl. 1808 den 5. 3. blev boelsmand og enkemand Klaus Wrang i Elstrup gift anden gang med pigen, Ellen Espensen af Egen, en datter af boelsmand Jørgen Espensen på Egenmark. 1835 den 8. 7. døde Klaus Wrang, forhenværende boelsmand i Elstrup. 186- døde hans enke Ellen Wrang i Elstrup.

Børn:
1) Klaus Klausen Wrang fik boelet
2) Hans Christian Wrang, kådner på Trympelyng
3) Jørgen Klausen Wrang, døde tidlig.
4) Anne Marie Klausen Wrang, gift med boelsmand Hans Jørgensen, synsmand i Elstrup
5) Mette Marie Klausen Wrang, den 21. 8. 1812 døde Mette Marie Wrang i Elstrup, 15 år
6) Kirsten Klausen Wrang.
7) Ellen Klausen Wrang, gift med boelsmand Christen Petersen, Elstrup

11 Klaus Klausen Wrang 1818 – 1835
Klaus Klausen Wrang var en søn af formanden her på stedet. Han blev gift med Ellen Jørgensen, en datter af boelsmand Jørgen Klausen i Sjellerup, og født 1789 (degnen Jacob Jørgensens boel). Klaus Wrang sad for boelet i de dårlige tider og havde svært ved at stå sig, og derfor måtte han sælge betydelige stykker bort af sit areal.1831 udgjorde boelets areal derfor kun 17 t. 2 skj., stort mål. Han døde tidlig. 1834, den 27. maj døde boelsmand i Elstrup. Han kom ulykkelig af dage, idet hesten blev sky derved, at boelsmand Christen Jespersens gæs fløj op i vejret. Hans enke blev en del år siddende for boelet.

Børn
1) Jørgen Klausen Wrang fik boelet.

12. Jørgen Klausen Wrang 1835 – 1874.
Jørgen Klausen Wrang, en søn af formanden, f. 1826. 1849 den 2. november blev boelsmand, Jørgen Klausen Wrang, gift med pigen, Ellen Christensen Moos, en datter af boelsmand Christen Jørgensen Moos på Elstrup Mark. Jørgen Wrang var i flere år tolvmand og fattigforstander for Egen sogn. Han havde i en del år, en del af præstekaldets jord på Elstrup Mark i forpagtning. Han var en god dansksindet, og i det hele en brav og retsindig mand.1866 da Pragfreden blev sluttet og der blev udtalt i § 5, at de nordslesvigske distrikter ved fri afstemning, kunne komme tilbage til Danmark. Dette spredte glade forhåbninger iblandt øens danske folk. Knud Knudsen på Lysholm skrev i et brev, og medbragte ham snart denne efterretning, og gav ham lov til at meddele indholdet til andre i byen, da blev dette straks meldt til gendarmerne, der uden videre en smuk dag afhentede Jørgen Wrang til Nordborg, hvor han en dag og en nat sad i fængsel. Knud Knudsen blev også indskrevet, og da hans forklaring af brevets indhold, kom han igen på fri fod. Det var ikke andet end en af de sædvanlige chikaner for at drille og fortrædige danske folk. Han blev derfor i flere år valgt som valgmand for Egen Sogn for at deltage i valget på Gråsten. Da en kommuneforfatning blev indført 1867, valgtes han til kommuneforstander for Elstrup og Østerholm, men på grund af hans danske optræden, blev hans valg straks kasseret af autoriteterne. Han døde 1874 den 25. oktober i en alder af 54 år. Hans enke blev siddende for stedet. De havde ingen børn. Den 14. juni overlod hun boelet til en søsterdatter. Ellen Wrang døde den 24. 12. 1909 i Elstrup, og var f. 30. 9. 1824.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

13 Christian Frederiksen 1892 – 1927
En søsterdatter af Ellen Wrang, Anne Kirstine Christensen blev boelsarving. Hun er født i Egen den 11. 4. 1870, og er datter af boelsmand Christian Christensen. Hun blev gift med Christian Frederiksen fra Trympellyng. Han er f 8. 3. 1863. Christian Frederiksens gård var ved udskiftningen af samme størrelse som de andre boel i Elstrup. Under Klaus K. Wrangs tid fra 1788 – 1818 blev der solgt en del jord fra til forskellige små ejendomme: 38 ar. 90 qm. Jakob Jakobsen i Hovkilde, 2 hkt. 19 ar fik Jørgen Duus i Skudager, 2 hkt. 19 ar skovlod fik Mathias Vogelsang, 2 hkt. 47ar. 31 qm fik Peter Clausen, 68 ar 58 qm og 1 hkt. 31 ar 35 qm, Skudager gik begge til Hans Christian Wolff. Der blev solgt 19 td. land, rest areal: 13 hkt. 32 ar 45 qm. I Christian Frederiksens ægteskab var der følgende børn. 1927 drog Anne Kirstine og Christian Frederiksen på aftægtet, her døde Anna Kirstine Frederiksen den 31. 3. 1928. Hendes enke døde den 24. 4. 1940 i Elstrup.

1) Ellen Frederiksen, gift med Hans Iskov, Østerholm.
2) Frederik Frederiksen, fik boelet.
3) Anne Marie Frederiksen, gift med bager Petersen, Vollerup.

14 Frederik Frederiksen 1927 – 1950
Den 1. 1. 1927 overtog Frederik Frederiksen faderens ejendom. Han er f. 25. 8. 1895, og blev gift med Marie Magdalene Wrang, datter af aftægtsmand Hans Wrang, Egen. Hun er f. den 23. 4. 1901. Frederik Frederiksen solgte ejendommen til Asmus Thomsen, Elstrup. Frederik Frederiksen drog på aftægt og aftægtsydelse. Frederik Frederiksen tog kørekort, og kørte rundt med grøntsager for Frederik Christiansen, Østergade 7. Det gik ikke længe med den forretning, og Frederik Frederiksen fik arbejde på Danfoss. De opnåede at holde guldbryllup, der stod på forsamlingshuset, hele byen havde lys i vinduerne. Frederik Frederiksen døde 24. 10. 1986. Marie Magdalene Frederiksen døde 20. 5. 1986.

Marie Magdalene Frederiksen og Frederik Frederiksen, havde 4 børn (Christine, Marie, Christian og Hans).
 1) Christian Frederiksen, gift på Sjælland
2) Marie Frederiksen gift med Hans Christensen på Mjanghøj
3) Hans Frederiksen f. 1926, blev gift med Hanne Tomzak Egen Kirkevej 12, de bosatte sig i Ulkebøl, han døde den 29. 3. 2001
4) Christine Frederiksen blev gift med Mads Mølgård Christensen fra Ringkøbing. Boede i Sønderborg indtil de i emmigrerede til CANADA i 1952/53.
5) Henry er en søn af Christine, og født uden for ægteskab. Henry beholdt sin mors pigenavn, nemlig Frederiksen. Henry blev født 25. 5. 1942 på gården i Elstrup og boede som plejebarn ved sin bedsteforældre (Marie Magdalene og Frederik Frederiksen). Blev i 1964 (d. 4.4.) gift med Jytte. Jytte afhændede efter næsten 25 år tøjbutikken i 2003 i Augustenborg..

15 Asmus Thomsen 1950 – 1991
Asmus Thomsen købte gården 1. 2. 1950, han er f. 17. 4. 1925, en søn af Kathrine og Jes Thomsen, Elstrup Overby 12. Asmus Thomsen blev gift med Andrea Salting den 5. nov. 1949, en datter af Peter Salting, Stenkobbel, og er f. 1. 5. 1929. De gik på efterløn i 1991. Ejendommen var misligholdt og jorden var ret forsømt, men lidt efter lidt fik de det hele op at stå. De solgte ejendommen til Bjarne Petersen, deres genbo. Bjarne Petersen lagde jorden ind under sin ejendom og solgte bygningerne og aftægt med 8000 m2 jord til Gynther Schanz, for 225.000 kr. 

Børn.
1). Gert Thomsen Thomsen er f.  20. 8. 1951, han er gift med Lis fra Nordborg. Han er uddannet som mekaniker, og senere værkfører på Danfoss, de byggede hus på Majstoften 4
2). Karin Thomsen er f. 3. 9. 1953 og er udlært farmaceut, er gift med Tommy Nielsen Irmingsvej 7 i Sønderborg

16 Gynther Schanz 1992
Gynther Schanz er f.  30 1. 1944, en søn af slagtermester, Hans Schanz, Nørregade 5 Guderup. Han blev gift med Christa Moos, en datter af Hans Moos Sebbelundvej 28, Egen, hun er født den 19. 1. 1943.  De blev gift den 9. 9. 1967. De havde først slagterforretningen på Nørregade 5, Guderup hvor de var den tredje generation. De købte ejendommen her i 1992, og solgte deres hus i Guderup til Nordborg Kommune, der har indrettet huset til ungdomsboliger.

Gynther er meget interesseret i kødkvæg, og byggede en stald, nede i æblehaven, det første år. De satte nye vinduer i stuehuset og fik nyt badeværelse. Gynther arbejder hos Super Aktiv som slagter, og Christa er ansat i cafeteriet på Super Brugsen i Guderup. Her i 1998 har de fjernet stalden der var sammenbygget med stuehuset. De lod en længe stå til garage, og lagde nyt tag på stuehuset. Aftægtsboligen er lejet ud.

I august måned år 2000, er Gynther Schanz begyndt at fjerne stråtaget af den gamle faldefærdige lade, der er opbygget i 1759. Johannes Diedrichsen fra Nordals, har været her og sat nummer på det forskellige tømmer. Det er Støtteforeningen til Jollmands gård i Holm der blev oprettet i 1999, der er interesseret i det gamle stænderværk og mursten. De har planer om at restaurere gården i Holm, og lave den om til et landbrugsmuseum. Støtteforeningen vil selv fjerne resten af laden, og køre den til Holm. Den 20. oktober år 2000 var laden fjernet. I år 2005 er de begge gået på efterløn   

Børn
1) Hans Richard Schanz f. 18. 9. 1968
2) Dorte Schanz f. 19. 2. 1971, er samlever med Hans E. Berthelsen, Nordborgvej 133, de har købt den gamle lægebolig, Skolegade 7.
3) Mette Schanz f. 11. 9. 1973

En tanke om "nr. 5 Elstrup Nederby"

  1. Henry Frederiksen

    Et par rettelser/tilføjelse:
    Marie Magdalene Frederiksen og Frederik Frederiksen, havde 4 børn (Christine, Marie, Christian og Hans). Henry er en søn af Christine, og født uden for ægteskab. Henry beholdt sin mors pigenavn, nemlig Frederiksen. Henry blev født 25. 5. 1942 på gården i Elstrup og boede som plejebarn ved sin bedsteforældre (Marie Magdalene og Frederik Frederiksen).
    Blev i 1964 (d. 4.4.) gift med Jytte. Jytte afhændede efter næsten 25 år tøjbutikken i 2003 i Augustenborg.
    Christine Frederiksen blev gift med Mads Mølgård Christensen fra Ringkøbing. Boede i Sønderborg indtil de i emmigrerede til CANADA i 1952/53.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *