nr. 3 Elstrup Nederby

Af Christian Knudsens optegnelser

Fæsteboel 132. Nedergård nr. 9
Denne gård har ligeledes fra gammel tid været en fæstegård, den er altid blevet indført som nr. 9 i rækken og ligger ved siden af, den foregående gård. Af bekendte mænd siden 1590 anføres følgende.

1. Jørgen Hansen 1590
1590 findes her på dette boel Jørgen Hansen. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9 skj. havre. I mellemtiden fra 1590 – 1650 findes to følgende mænd

2 Christen Jørgensen.
Christen Jørgensen er vistnok en søn af formanden.

3 Jørgen Hagensen
Jørgen Hansen eller Hagensen. Den sidste findes endnu 1650. Hvornår han er kommet til boelet vides ikke.

4 Jørgen Hansen 1650 – 1657
Fra 1650 – 57 findes Jørgen Hansen ifølge listen over kvægtienden. Dog er det muligt, at han var den samme som foregående. Dog syntes præsten at skelne dem som to personer.

5 Hans Jørgensen 1658 – 1672
1658 – 72 findes Hans Jørgensen ifølge listen over kvægtienden. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg og 9 skj. havre, til præsten 2 skj. byg og 10 skj. havre.  Men da han som de andre, har fået del af præstetienden, at svare af det øde boel, til gengæld, fordi han har fået del i dets nedlagte jorder, så svarer han i virkeligheden til præsten 6 3/4 skj rug og 11 skj. havre, hvilket kvantum han leverede 1667 til købmand Niels Matzen, og 1671 til købmand Samuel Brandt i Sønderborg. 1669 findes han som nr. 9. i den fortegnelse præsten hr. Johannes Brandt indsendte over alle boel og kåd i Egen Sogn til det Kongelige Rentekammer i København.

6. Hans Markussen 1670 – 1673
1670 – 73 nævnes Hans Markussen, ifølge listen over kvægtiender. Hvor længe han har siddet for boelet vides ikke. Vi har måske her et boel i en dårlig forfatning, der af og til har stået ledigt indtil man trænger en mand ind på det.

7 Jes Jespersen 1694
1694 findes atter en anden mand, Jes Jespersen ifølge fortegnelsen over stolestaderne i kirken. Han har det samme mandstolsstade, som boelet endnu har. Jes Mortensen er måske blevet sat fra boelet, men har fået en slags aftægt der, thi Jes Jespersen er vist den samme som Jes Mortensen, der lever endnu senere og kaldes boelsmand. Fra 1709 – 29 er Jes Mortensen i Elstrup, og kan kun passe ind på dette boel. Han er død mellem 1722 – 34. 1751 døde Jes Mortensen, boelsmands enke af Elstrup. Han må være kommet fra boelet før 1702, og har nu efter den tid fået børn, altså været en yngre mand. 1735 døde Jes Mortensen i Elstrup, 84 år gl. Han er vistnok af samme familie.

8 Christen Jørgensen 1702 – 1731
1702 findes Christen Jørgensen her. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg og 9. skj havre. 1713 havde Christen Jørgensen en rytter i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer. Han findes her som boelsmand fra 1709 – 1721. 1732 findes han endnu, af en indmeldelse til amtshuset ses det, at han kan så sit areal 2½ t. rug 4 ½ t. byg, 8 t. havre, 1 t. ærter, 3 skj. boghvede. 1736 døde Kirsten, Christen Jørgensens hustru af Elstrup 61 år gl. 1740 døde Christen Jørgensen, boelsmand i Elstrup 76 år gl.

9 Nikolaj Christensen 1738 – 1762
Nikolaj Christensen er f. 1699, og er rimeligvis en søn af foregående. 1738 er han boelsmand i Elstrup, da han med flere andre af byens mænd indgav et andragende til amtshuset om at få noget egetømmer udvist af deres skov til bygningens reparation, da de var meget simple og brøstfældige. Han er allerede blevet gift førend 1734 og anføres som boelsmand fra 1750 – 1760. 1760 døde Nikolaj Christensen boelsmand i Elstrup 63 år gl. Hun var født i Hundslev

10 Matz Christensen 1772
Matz Christensen er født 1731, og er vistnok en søn af boelsmand Christen Christensen i Elstrup, han fik boelet med konen. 1752 blev Matz Christensen af Elstrup gift med Kirsten Nikolajs datter. En datter af formanden. 1762 – 1771 led han også tab ved kvægsygen. 1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4 1/16 skj. land stort mål, en strækning ved huset, og andet nedad ved skovvejen forbi kroen. De enkelte dele benævnes: Langskift, Tværskift, Roeskift, Vrangager, Fladbjerg og høj og lav Svendholdt og Hovkilde. 1780 sidder han endnu for boelet. 1788 er han derimod på aftægt. 1767 døde Kirsten, Mads Christensens, boelsmands hustru i Elstrup 36 år gl. 1767 blev Matz Christensen boelsmand i Elstrup gift anden gang med Sophie, datter af boelsmand Jes Torre, i Stevning. 1792 døde aftægtsmand Matz Christensen i Elstrup 61 år gl. 1807 levede hans enke Sophie Matzes endnu på aftægtet.

Børn
1) Nikolaj Matzen, fik boelet
2) Kirsten Matz datter gift 1780 med Jørgen Jørgensen Skibbygger, Elstrup.

11 Nikolai Matzen 1780 – 1793
Nikolai Matzen er f. 1752, og var en søn af formanden. 1775 blev Nikolai Matzen, tilkommende boelsmand i Elstrup gift med Marie Jørgens datter. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre. og 8 i kvægtienden. 1793 døde Nikolaj Madsen 41 år gl. Hans enke blev atter gift med eftermanden.

Børn.
1) Matz Nikolaisen, blev 1808 den 18. 10 gift med pigen Anne Jenses datter af Sjellerup
2) Jørgen Nikolaisen f. 1783. Han døde den 8. 9. 1810, som matros på Plymouth Hospital i England. Har formodentlig været i engelsk fangenskab.

2. Frederik Christensen Moos 1794 – 1810
1794 den 12. juli blev Frederik Christensen Moes gift med enken Marie Nikolaisen af Elstrup. Han var en søn af boelsmand Christen Moes på bjerget i Elstrup. 1807 gav han et frivilligt bidrag korn til de betrængte københavnere, som havde lidt under bombardementet. 1810 sad han endnu for boelet. Den 13. 1. døde aftægtsmand Frederik Christensen Moes i Elstrup

13 Matz Nikolaisen 1810 – 1826
1809 blev Mads Nikolajsen gift med pigen Anne Jessen Rende af Sjellerup. 1824 den 30. oktober blev boelsmand i Elstrup gift med Ingeborg Hansen. 1826 den 21. maj døde boelsmand Matz Nikolaisen. Boelet blev i den dårlige tid solgt, hans enke Ingeborg, Matz Klaus eller Matz Nikolaisens enke, levede endnu i mange år på aftægtet, på boelet, og havde det meget småt. Hun var født i Svenstrup

Børn
1) Nikolaj Matzen
2) Anne Kathrine Matzen, hun blev gift med kromand Hans Petersen Egen kro
3) Matzen

14 Hans Christensen Jørgensen 1827 – 1848
Hans Christensen Jørgensen var en søn af boelsmand Christen Petersen eller Jørgensen i Elstrup. (Klaus Jørgensens boel). Han købte dette forgældede boel. Han blev gift med Anne Marie Wrang, en datter af boelsmand. Klaus Klausen Wrang i Elstrup. Han var temmelig høj og svær, og kaldtes da almindeligvis “store Jørgensen”, medens hans bror almindelig blev kaldt ” lille Jørgensen”. Han var i sin tid synsmand. 1831 udgjorde hans areal til boelet 29 tdr. 4/16 skj. land, stort mål a t. 320 ¤. 1846 udgjorde Hans Christensens tiende til præsten 2 skj. rug. 63/4 skj. byg, 11 skj havre 8 i kvægtiende. 1848 den 4. juni døde synsmand og boelsmand Hans Christensen Jørgensen i Elstrup.

Børn.
1) Christen Jørgensen, fik boelet.
2) Hans Jørgensen, fik en del penge ud af boelet, tjente i en del år hos broderen. Uden just at svirre sine penge bort, ville han gerne slå lidt stort på og forminskede derved sin kapital. Under og efter krigen i 1864 spillede han temmelig tysk, og flere havde mistænkt ham for, at han af og til rapporterede et og andet til gendarmen. Han havde tilmed meget indpas hos Kirsten Køhler, der boede til leje i et hus i Elstrupskov, medens hendes mand der egentlig var fra Nordborg foèr til søs. Hos hende der også var meget tysksindet, havde gendarmen ligeledes sit tilhold. Siden rejste Hans Jørgensen til Amerika.

15. Christen Jørgensen 1848 – 1881
Christen Jørgensen, en søn af formanden. 1851 den 12. 10 blev ungkarl og boelsmand, Christen Jørgensen af Elstrup, gift med pigen Anna Kathrine Dreier, en datter af skovfoged Hans Christiansen Dreier på Østerholm. Hun er f. 1830. Christen Jørgensen var en temmelig høj, men mager mand. Han blev derfor almindeligt kaldt “lange Jørgensen” Han var i øvrigt en brav og skikkelig mand. 1873 den 5. juli døde boelsmand Christen Jørgensen i Elstrup. Hans enke blev siddende i flere år for boelet til 1881.

1). Hans Christian Jørgensen, stammede temmelig, han var ellers meget opvakt og læste meget. Han døde ugift, af brystsyge.
2). Christen Jørgensen, fik boelet og er f. 15. 9. 1853.
3). Anne Marie Jørgensen, gift med Christen Jørgensen Wolff, arving til Elstrup kro.
4). Klaus Jørgensen var forlovet med en datter af boelsmand, Peter Klausen, Skov Elstrupskov og skal med hende have dette boel.
5). Marie Kirstine Jørgensen, f. 28. 12. 1861, død den 16. 7. 1930 på Hønshøj.
6). Claus Jørgensen, f. 31. 3. 1870, gift med Christine Marie Christensen, f.  17. 1. 1877 fra Holmskov, de fik gården Hønshøjvej 4.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

16. Christen Jørgensen 1881 – 1919
Han er søn af forrige mand. Han er født den 15. 9. 1853. Han blev gift den 16. 6. 1881 med Mette Marie Moos. Hun er f. 31. 3. 1869 i Elstrup. I dette ægteskab var der en søn Christen Jørgensen, han sad endnu for boelet under første verdenskrig 1914 – 1918. 1919 drog han og hans hustru på aftægt og overlod gården til sønnen. Her døde Mette Marie Jørgensen den 31. 10. 1929. Hendes enke Christen Jørgensen døde den 31. 8. 1938.

17 Christen Jørgensen 1919 – 1970
Han var eneste arving til gården. Han er f.  den 25. 4. 1892, og blev gift den 20. 1. 1911 med Sophie Jørgensen Nymand, en datter af gårdejer Jørgen Jørgensen Nymand, Klyhn Guderup. Hun er f.  30. 5. 1891. Christen Jørgensen måtte som så mange her i landsdelen med i den første verdenskrig. Efter krigen i 1919 overtog han faderens gård. Christen Jørgensen døde den fik en kræftsygdom og døde den 22. okt. 1956, 64 år gl. Sofie døde den 31. dec.1981. 90 år gl.  

Børn
1). Christen Jørgensen, født den 20. 4. 1911.overtog gården i forpagtning.
2). Marie Jørgensen, født den 25. 4. 1912 gift med gartner Jørgen Fogt Egenmølle.
3). Jørgen Jørgensen, overpolitibetjent i Gråsten Hans kone og den yngste søn døde tidligt af en kræftsygdom. Han blev gift 2 gang med en sygeplejerske

18 Christen Jørgensen 1959 – 1960
Christen Jørgensen er søn af forrige mand, og blev f.  20. 4. 1911, han blev gift med Frida Sørensen fra Tandslet, født den 12. 4. 1911. De havde gården i forpagtning, men Christen Jørgensen døde allerede den 5. 1. 1948. 37 år gl. og efterlod enken, Frida, og to mindreårige børn Inge og Christen. Enken fortsatte forpagtningen af gården, ved at ansætte forskellige bestyrere. I 1959 overdrog Sophie Jørgensen, ejendommen til sin svigerdatter Frida Jørgensen. Frida døde den 13. 12 1994. Inge og Senius Nissen købte gården af Ingers mor Frida Jørgensen

Børn
1). Inger Jørgensen gift med Jessenius Nissen fik gården
2). Christen Jørgensen, gift med Jytte, købte huset Damtoften 5

19 Jessenius Nissen 1960
Inge Sofie Jørgensen blev arving til gården, fordi hendes bror ikke havde interesse i at være landmand. Inge Jørgensen er f.  28. 4. 1940, hun blev gift med Jessenius Nissen fra Rødekro, han er f. 21. 10. 1932. Sofie Jørgensen boede endnu på aftægtet, så Inge Nissens mor, Frida Jørgensen blev boende inde på gården, sammen med datteren og svigersønnen. De fik gården overdraget i 1960. De har opbygget et nyt maskinhus og forbedret ejendommen ude og inde. Jessenius Nissen forpagtede jorden ud til Bjarne Petersen, Elstrup Nederby 8, da han gik på efterløn, og bor stadig på gården. Sofie levede i mange år indtil den 31. 12. 1981.og blev 90 år gl. Frida flyttede ud på aftægtet her døde hun den 13. 12. 1994. Senius Nissen renoverede aftægtet efter hendes død, og her bor deres søn Henrik Nissen..  

Børn
1) Alice Nissen er f. 17. 3. 1960, hun var i lære som laborant og er nu i køkkenet på hospitalet i Augustenborg. Hun er gift med Gunnar Staugård fra Snogbæk, der er udlært snedker, de har købt hus i Lambjerg
2) Henrik Nissen er f. 19. 10. 1963. ugift og bor i aftægtshuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *