nr. 12 elstrup Nederby

Af Christian Knudsens Optegnelser

Fæsteboel nr. 128. Gård nr. 5
Denne gård har ligesom de andre i byen fra gammel tid af været et fæsteboel. Det opføres som nr. 5 i rækken, og har altid haft sin beliggenhed ved siden af, og over for den sidste gård. Af bekendte mænd på denne gård siden 1590 kunne mærkes følgende.

1 Kristen Klausen 1590
1590 findes Christen Clausen her på dette boel. Hans tiende til kirken udgjorde årlig 5½ skj. byg og 9 skj. havre.

2. Jørgen Klausen 1620
I den nærmest følgende tid findes Jørgen Klausen som mand på boelet. 1620 har Jørgen Klausen og Jes Petersen i Elstrup, tilligemed mænd fra de andre byer, på hele sognets vegne indgået en overens-komst med præsten hr. Nikolaj Brandt angående ydelsen af tienden i et vist mål rent korn, i stedet for at tage det i kernen på marken. Jørgen Klausens bomærke ved denne lejlighed så således ud.

3 Christen Jørgensen 1650 – 1694
Fra 1650 – 73 findes her Christen Jørgensen ifølge listen over præstens kvægtiender. Han er vistnok en søn af formanden. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. byg, 9 skj. havre og til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg og 9 skj. havre. Dog gælder her det samme om ham, hvad der tidligere er anført om de andre mænd, at præstetiende allerede dengang i virkeligheden var blevet forhøjet på grund af det øde boels nedlæggelse. Da det var blevet fordelt mellem bymændene, har også hver af dem måttet tage en part af dette tiende. 1667 og 1671 ydede Christen Jørgensen som præstetiende, til købmand Samuel Brandt i Sønderborg, årlig levere de 6 3/4 skj. byg og 11 skj. havre. 1669 opregnes Christen Jørgensen som boel nr. 5. i den fortegnelse over alle boel og kåd i Egen sogn, som stedets præst hr. Johannes Brandt indsendte, til Konglige Rentekammer i København. 1694 har Christen Jørgensen endnu det samme mandstolsstade i kirken, som boelet endnu har.

4 Jørgen Christensen 1702 – 1716
1702 findes Jørgen Christensen her. Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre. 1713 findes Jørgen Christensen endnu, da han have 2 ryttere og 2 heste i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer. 1717 døde hans enke i Elstrup.

Børn
1) 1712 døde Jørgen Christensens syge søn i Elstrup
2) Anne Jørgens datter f. 1701. 1741 døde Anne salig Jørgen Christensens datter i Elstrup, ugift 40 år gl. 
3) Margaretha Jørgens datter f. 1688 fik boelet og blev gift med eftermanden.

5 Christen Hansen 1716 – 1745
Christen Hansen blev 1712 gift med formandens datter Margaretha Jørgensdatter og kom således ind på dette boel. 1716 holdtes skifte og deling hos Christen Hansen i Elstrup, ved lighed. Præsten fik som sædvanlig fik 3 mf. Han var født i Elsmark 1682, vistnok en søn af boelsmand Hans Rasmussen. (på Peter Petersens boel i Elsmark), han havde en broder Rasmus Hansen, der var inderster i Elstrup og døde i en alder af 59 år. Desuden havde han en broder Peter Hansen, der var boelsmand på fødegården i Elsmark. 1732 kunne han ifølge en indmeldelse til amtshuset, så i sit areal 2½ tdr. rug, 4½ tdr. byg, 8 tdr. havre, 1 tdr. ærter og 3. skj. boghvede. 1745 døde Christen Hansen, boelsmand i Elstrup, født i Elsmark 63 år gl. 1763 døde Margretha, salig Christen Hansen, boelsmands hustru i Elstrup, 75 år gl.

6. Hans Christensen 1745 – 1772
Hans Christensen f. 1717, en søn af den foregående mand. 1744 blev Hans Christensen gift med Karen Petersdatter af Elstrup. Hun var en datter af Peter Jensen og Charlotte i Elstrup. 1745 døde Karen, Hans Christensens hustru i Elstrup, 29 år gl., og til samme tid døde hendes moder Charlotte, Peder Jensens hustru i Elstrup, 50 år gl. 1747 blev Hans Christensen, boelsmand i Elstrup, gift anden gang med Mette, en datter af boelsmand, Jørgen Madsen af Sjellerup. Hans anden hustru var en søster til landmåler, Hans Jørgensen Vogt i Guderup. Denne mand var morbroder til eftermanden, boelsmand Christen Hansen (dagbogen). 1750 findes han som boelsmand i Elstrup. Han er tillige tolvmand. 1764 meddeles om ham, “at han har taget et stykke af sin toft ind i sin abildgård, der er fem faun i den ene, og tre favne i den anden ende, hvorfor han årlig skal give byen ½ tdr. øl til minde”. 1751 havde han part i et ligklæde, som byen anskaffede sig. 1772 fik han ved udskiftningen udlagt til sit boel 29 tdr. 4 skj. land, stort mål. Erdbjerg, Okmosbjerg, Kadholm, Rustergrav, Smedeland, Lysmose, Lysmosebjerg, Skovs Sølager og Hauekiel. Hans jord ligger for det meste ned imod Lysholm, han må derfor have vej igennem den foregående mands mark for at komme til sin jord. Der har så ofte været tale om at flytte boelet ud, hvilket ville have været det fornuftigste. 1779 natten mellem 4. og 5. døde vor kærlige, salige fader Hans Christensen, boelsmand og toldmand i Elstrup, og såsom byen på grund af kvægsygen var indespærret, blev han begravet fredag den 8. januar med følgeskab af hele byen. Da han just var 62 år gl. thi han var født 1716 og døbt på Hellig trekongers dag. “Gud giver ham en ærefuld opstandelse, på den yderste dag, til det evige liv. Amen”! (citat af hans søns dagbog). 1790 døde Mette, salig Hans Christensen, boelsmands enke i Elstrup 72 år g

Børn
1) Christen Hansen fik boelet.
2) Peter Hansen f. 1763. 1782 døde Peter salig Hans Christensens tolvmands søn i Elstrup 19 år
3) Mads Hansen f. 1759. 1777 døde Matz, Hans Christensen, boelsmands søn i Elstrup 18 år gl.
4) Jørgen Hansen, fik et indersted fra gården, han var fader til Hans Jørgensen Dam

7 Christen Hansen 1778 – 1810
Christen Hansen var en søn af den foregående mand f. den 2. 2. 1749. Han har haft et godt lyst hoved, og har været bedre oplyst end de fleste af sin tids jævnbyrdige. Det beviser den dagbog som han har ført fra anno 1762 – 1810. Den er meget udførlig, klart og godt skrevet, og giver ikke så få bidrag til byens og sognets historie fra denne tid. Herom vidner også, at han har været med til at opmåle flere af byens jorder, da udskiftningen begyndte i Nørreherred 1771. Da landmåler Hans Jørgensen Voigt i Guderup var hans morbroder, er han vel på den måde kommet med på opmålingen. 1771 begyndte landmåler Hans Jørgensen Voigt i Guderup den 9. 2. og Andreas Jørgensen fra Asserballe, og Christian August Steingardt, en søn af herredsfogeden på Augustenborg, at opmåle byen, Lundens jorder, og den 11. 2. kom Christen Hansen om til dem. Her var han så fra den 11. 2. til den 27. februar. Fra den 28. februar og til ind i marts måned var han med at opmåle Egen bys jorder. Den 20. marts kom de til Pøl og den 15. april kom de til Holm, hvor de blev færdige den 15. juni. Fra den 3. til den 31. juli var han med dem i Himmark. 1771 den 9. december sendte hr. kaptajn Brygin sin landmåler, Rudolf Greve til Elstrup for at begynde opmålingen i denne by.  Siden kom også Evert til, hvilket sidste ikke forstod et dansk ord, hvorfor han kalder ham “gamle tyske eller den tyske “. Her blev man først færdig 1772 den 2. 1. De havde logi i Elstrup kro og blev den 5. 1. befordrede til Mommark, da de skulle til Ærø. 1772 den 29. 6. kom hr. kaptajn Brygin fra Slesvig i forening med herredsfoged Tielemann udlagde han den 29. juni til 1. juli, enhver mand i Elstrup sin grund i marken. Den 1. juli kom han med sin morbroder Hans Jørgensen Voigt af Guderup til Helved og Notmark på opmåling, hvorfra han også kom hjem den 8. august. Han har også ofte nydt den ære at være budt som skaffer til bryllup, således fungerede han som sådan, første gang 1772 den 21. marts, da Peter Hansen holdt bryllup med Anne Kirstine Louts datter. De fleste af gæsterne sad i deres lo. Præsten hr. Arents var med til bryllup, og hans frue og datter smykkede bruden. Han skilte sig godt ved bestillingen.

Kvægsygen var 1762. 1770 den 3. juli til december i Elstrup, denne sommer havde de indhegnet et stykke grund i deres Kobbelmark, hvor byen lod alt det syge kvæg gå for sig. Den holdt sig endnu 1771 indtil pinse i byen. 1779 den 5. januar kom kvægsygen atter til Elstrup, alt sygt kvæg blev nu nedslagtet og byen afspærret med vagt i 8 uger indtil den 3. marts. I denne tid forsamlede den halve by sig om søndagen til gudstjeneste i skolen, og den anden halve del hos gårdmand Mads Christensen. Man holdt bøn, sang salmer og læste en prædiken af en huuspostil. De holdt også bedetimer hver tirsdag og fredag aften fra kl. 6 til 9. Christen Hansen lader til at være en from, gudfrygtig, brav og retsindig mand. 1778 blev Christen Hansen, tilkommende boelsmand, af Elstrup, gift med Kirsten Jeppes datter, hun var en datter af boelsmand Jep Jørgensen. (Jørgen Wrangs boel) i Elstrup. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6½ skj. byg. 11 skj. havre. 8 i kvægtiende. 18 – – – ydede han med de andre mænd sit bidrag til de betrængte københavnere, og 1810 havde Christen Hansen det samme, boelets gamle stolestade i kirken. 1818 den 3. 11. døde Christen Hansen, forhenværende boelsmand i Elstrup 

Børn
1) Mette Marie Christens datter blev 1801 den 19. 9. gift med ungkarl Hans Jensen af Elstrup.

8 Hans Jensen Dreier. 1810 – 1846
Hans Jensen Dreier, boelsmand på Dreiergården i Elstrup, der herved fik sit navn, er søn af kådner, Jens Jacobsen Dreier, Flædbækvej 8 i Elstrup. Hans Jensen Dreier er født 1778. Han blev gift i 1801 med Christen Hansens eneste barn Mette Marie Christens, og overtog boelet.

Hans Jensen Dreier var kun et navn fra spindesiden, og de nedstammede vistnok fra den bekendte familie af dette navn i Elstrup, derimod drev de ikke dette håndværk, men befattede sig meget at støbe vokslys til kirkerne. Hans Jensen Dreier ejede ligeledes sin faders kådsted, det lå nedenfor. Deierhøjs kåd. Han havde en bror Jakob Jensen Dreier, der havde et sted ved Nordborg, og var gift med Anna, en søster til Møller Hansen på Østerholm, hvem familien arvede 1857, da de døde uden børn. 1831 havde han til sit boel 29. tdr. 2 sk.  8 land stort mål.

1846 udgjorde Hans Jensen Dreiers tiende til præsten 2 skj. rdl. 6 3/4 skj. byg, 11 skj. havre 8 kvægtiende. Ved denne tid omtrent gik han på aftægt. Han var meget kapitelfast i den hellige skrift, og havde lært den flere gange igennem fra ende til anden, men han var dog alligevel temmelig hård og vanskelig at komme tilrette med på sine gamle dage, hvorfor det ikke var let at få nogen til at passe ham. Dog var det vel mere noget, der fulgte med alderdommen, thi ellers havde han i sine yngre dage altid været en stille, brav og skikkelig mand. Han opnåede en meget høj alder, og livsmod, sin sundhed og kraft lige til det sidste. Han døde den 28. 5. 1869.

I ægteskabet var 8 børn:
1) Christen Hansen Dreier fik boelet.
2) Hans Hansen Dreier fik faderens kådsted, flyttede ned i Holmskoven, 185 – Han fik for hus, have og toft i byen en lille mark i “Ulvgrav” kaldet, af kromand Wollf i Holmskoven kromanden fik igen, en toft i byen af hans husgrund.
3) Jens Hansen Dreier, en krøbling der havde tilhold på boelet.
4) Jørgen Hansen Dreier, gift med Anna Elisabeth Moos, boede en del år i Elstrup og købte et sted i Ertebjerg.
5) Kirstine Hansen Dreier, gift med kådner Jens Bonde i Sjellerup
6) Kirsten H. Dreier gift med kådner, Christen Statius i Elstrup.
7) Mette Marie Dreier, gift med smeden, Hans Henrik Møller, Elstrup.
8) Anne Kathrine Dreier, gift med kådner, Christian Karlsen, i Sebbelev

9 Christen Hansen Dreier 1846 – 1862
Christen Hansen Dreier f. 1802, tjente i en del år på Østerholm Mølle, hvor han var meget afholdt som en meget tro og pålidelig karl. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, en datter af snedker Hans Klausen i Elstrup. Christen H. Dreier tænkte engang på at flytte boelet ud, men det blev ikke til noget. Han var en meget flittig mand og tro arbejder.

Børn
1) Hans Christensen Dreier fik boelet.
2) Mette Marie Christine Dreier, død ugift 1885 af tyfus.

10 Hans Dreier 1862 – 1894
Hans Christensen Dreier f. 1834 var en søn af formanden. Han tjente i en del år som avlskarl hos pastor Ahlmann i Svenstrup, der var meget tilfreds med ham. 1862 den 20. 3. blev ungkarl Hans Dreier af Elstrup gift med Mette Marie Jepsen, en datter af boelsmand, Jep Frederiksen i Guderup. Hans Dreier har i en del år haft skolelandet i Elstrup forpagtet, ligeledes leverede han i flere år tilligemed Jens Bonde sin mælk til Lysholm. Hans Dreier er i det hele en lille pæn og vakker mand. 1885 om vinteren grasserede der tyfus i huset. 1865 om sommeren byggede han en del om på gården, da det var gamle bygninger og meget fugtigt i huset. Mette Marie født Jepsen døde i Elstrup den 4. 6. 1901, 60 3/4 år gl. Aftægtsmand Hans Dreier døde den 1. 3. 1927, 92 3/4 år gl.

I ægteskabet var der tre børn
1) Christen Dreier, købte en landejendom og bosatte sig i Tørsbøl.
2) Jørgen Dreier, fik boelet.
3) Mette Marie Christine blev gift med boelsmand Lauritz Christensen, Stolbro.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

11 Jørgen Hansen Dreier 1894 – 1930
Jørgen Dreier overtog gården efter faderen 1894. Han er f. 26. 12. 1868. Den 31. 5. 1894 blev han gift med Ellen Moos, Lindegården i Elstrup. Jørgen Dreier var en agtværdig mand, han såvel som broderen var medlemmer af Indre Missions Trossamfund. I ægteskabet var der kun en datter, Christine Dreier, der er f. 4. 9. 1897. Hun blev gift med Niels Møller i Sjellerup, der overtog fædrenegården i Sjellerup 1919. Gården her i Elstrup blev solgt til en søstersøn af Jørgen Dreier, Hans Christensen fra Stolbro i 1938. Ellen Dreier døde den 30. 9. 1945. Hendes enke døde den 17. 10. 1956 i Elstrup, 88 år gl.

12 Hans Christensen 1930 – 1968
Hans Christensen er f. i Stolbro den 16. 2. 1904, en søn af gårdejer Lauritz Christensen, Stolbro. Han blev gift med Marie Thordsen, en datter af landmand Jørgen Thordsen, Hjortspringskobbel. Hun er f. den 19. 6. 1905. Hans Christensen overtog gården efter sin morbror i 1938. Han drev samtidig sammen med sit landbrug, en ornestation og drev kreaturhandel. Med årene blev hans hustru svagelig og han valgte at trække sig tilbage på aftægtet. Han overlod gården til sønnen Hans Jørgen Christensen. Marie Christensen, døde den 14. 8. 1971. Hans Christensen døde 15. 1. 1976.

Børn
1). Lauritz Christensen, udlært som elektriker, gift med Else Christiansen i Guderup.
2). Mette Christensen, gift med Christen Finmann, fra Flædbækvej 6, de købte ejendommen på Stevningnor 48,den nedlagte kro  
3). Hans Jørgen Christensen, fik boelet.
4). Herluf Christensen blev gift med Annelene Jepsen fra Brandsbøl. De byggede hus Elstrup Overby 15.

13 Hans Jørgen Christensen 1968
I 1968 overtog Hans Jørgen Christensen, Dreiergården efter sin fader. Han er f. den 4. 3. 1935. og blev gift med Sonja Hansen, f. den 9. 3. 1939, en datter af Mathias Hansen, Ulkebøl. Sonja og Hans Jørgen Christensen var begge interesseret i heste og deltog i ringridningsfesterne rundt på Als. Sonja havde været med i Sønderborg i 48 år, og har opnået at blive dronning flere gange. I 1994 solgte Hans Jørgen Christensen, det meste af sin jord til Hans Jørgen Thomsen, Elstrupskov. De tog arbejde på Danfoss, og boede stadig på gården. Sonja døde den 13. juli.1998. 59 år gl. Hans Jørgen flyttede ind i aftægtshuset i 2003 og hans søn René Christensen købte bygningerne ejendomsvurdering 730.000 kr.

Børn
1). René Christensen er f. 19. 1. 1963, blev gift med Jette Friis fra Fjordhotellet i Augustenborg, René arbejder på en gård i nærheden af Esbjerg.
2). Herdis Christensen f. 12. 4. 1970, blev konfirmeret i Egen Kirke den 29. 4. 1984. Herdis er gift med Lars Lorenzen fra Svenstrup. Hun er udlært ekspeditrice hos Nebeling i Guderup. De har købt huset, Elstrup Nederby 14.

Mindeord. Sonja Christensen, Elstrup er død, 59.år. Hun blev født i Ulkebøl som yngste af fire søskende. Livet på gården var hendes et og alt, og særligt hestene fik hendes kærlighed, da hun tidligt mistede sin mor. Som ung tjente hun på flere gårde, og sin far var hun også en god hjælp i bedriften. Ved giftermålet med Hans Jørgen Christensen fra Elstrup, var det her, hun lagde alle sine kræfter som medhjælpende hustru på gården. Hver sommer var hendes store interesse ringridning, som hun begyndte med allerede som 11årig.. Sonja Christensen var altid parat til at give en hjælpende hånd. Hun var vellidt af naboerne, som vil savne hende i deres midte.

14 Rene Christensen 2004
Rene Christensen er søn af forrige ejer f. 19. 1. 1963, blev gift med Jette Friis fra Fjordhotellet i Augustenborg, Rene` fik arbejde på gård i nærheden af Esbjerg hvor han passede svin, de købte ejendommen i 2003. De fjerner de gamle bygninger ud mod vejen i 2004. Rene`s søster Herdis, der bor i nr. 14 får lidt af grunden, og får mere udenomsplads. De lægger nyt tag på stuehuset og holdt rejsegilde den 24. 10. 2004

Børn
1) Merete Friis f. 25. juli 1988
2) Christian Wølke Friis f. sept. 1990. konfirmeret i Egen Kirke den 3. apr. 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *