nr. 5 Damtoften

Af Christian Knudsens Optegnelser

Fæsteboel 141. Gård nr. 18
Dette boel har fra gammel tid af været et fæsteboel. Det anføres altid som nr. 18 eller det sidste i byen. Det har sin beliggenhed bag ved dammen, i en mose, deraf har familien fået navn. Af bekendte mænd på dette boel siden år 1510 kunne mærkes følgende:

1 Jørgen Jepsen 1590
1590 findes her Jørgen Jepsen. Hans tiende til kirken udgjorde 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre.

3 Hans Christensen. 1667 – 1688
1667 – 73 findes her Hans Christensen. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ skj. byg 9. skj. havre. Hans tiende til præsten 2 skj. rug 6 skj. byg 10 skj. havre.1667 leverede Hans Christensen sin tiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg, 6 skj. byg, 10 skj. havre, og 1671 leverede Hans Svarrer tiende til samme mand, 6 skj. rug. 10 skj. havre. Her kaldes han Hans Svarrer, men det må være den samme mand, måske er han en søn af Christen Svarrer på boel nr. 6. Da han med de andre, har fået del i det øde boel, må altså også hans tiende til kirken være blevet forhøjet, skønt det ikke kan ses her, da tienden for det øde boel endnu er holdt for sig, ligesom ved 1702. 1669 anføres han som nr. 18 i den fortegnelse præsten hr Johannes Brandt indsendte til det kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn.Han er død 1683. 1694 levede Hans Svarrer endnu idet han står for mandstolestadet i kirken, medens Christen Hansen står for konens stade. Hans Christensen og Hans Svarrer er vistnok forskellige mænd. Den sidste gift med den førstes enke

4 Christen Hansen 1688 – 1700
1688 overtog Christen Hansen, en søn af den foregående mand sin afdøde faders gård. 1688 den 6. december blev der holdt skifte og deling til salig Hans Christensen Elstrup, hvis boel hans søn Christen Hansen igen antager. Tilstede var de højfyrstelige beamter, Jens Lassen, herredsfoged, Jørgen Klausen, foged på Østerholm, og Frederik Diederichsen tingskriver, samt de fire vurderings-mænd, Jørgen Nielsen af Elstrup, Frederik Christensen i Elstrup, Christen Jørgensen i Egen, og Peter Berthelsen i Sjellerup. Af de vurderede genstande kunne mærkes følgende 2 hopper til 18 rdl. 7 unge svin 8 rdl. vogne, plov, harver, slæder med tilbehør.15 rdl, 1 kværn og 1gl.– 12 rdl., 1 disk i pisselen 2 rdl.. Korn til et beløb af 75 rdl. 14 sk. Diverse ting beløb sig til 155 rdl. Gælden gik op til 130 rdl. hvoraf der så blev deling 25 rdl. Hvilket Christen Hansen og hans broder gav afkald på til gunst for deres to søstre, der skulle dele dette forud af bohaven, om de engang kunne gøre deres gode lykke. Moderen skal have til ophold et kammer på framgulvet, 1 ko hos hans egne, både vinter og sommer, 1 godt fedt svin, 1 ort rug, 1 ort byg og en abild, der kaldtes den “bedske abild”.  Når hun dør, skal han skaffe hende en hæderlig og rolig begravelse, hvorfor han skal beholde hendes efterladenskaber, med undtagelse af hendes klæder og kiste, som hendes døtre skulle beholde. 1694 findes Christen Hansen ifølge optegnelser over stolestaderne i Egen Kirke, han har det samme mandsstade som boelet siden har haft. 1702 udgjorde hans tiende til kirken 5 ½ skj. byg og 9 skj. havre. 1713 havde Christen Hansen 2 ryttere og en hest i indkvartering af oberst Schiftedeckers kyrasserer. 1716 blev der deling hos Christen Hansen i Elstrup 3 mf. Han er død mellem 1721 og 1734 måske 1728. 1749 døde Maren, salig boelmand Christen Hansens enke af Elstrup født i Brandsbøl gl. 82 år, altså født i 1667. Hun døde den 5. juni. En datter af boelsmand, Thomas Jørgensen, døbt 1667 den 24. marts

 5 Hans Christensen Moos 1716 – 1764
Hans Christensen Moos f. år 1695, må anses som en søn af formanden. 1716 blev Hans Christensen i Elstrup gift. 5 mf. 1728 blev der holdt skifte og deling for Hans Christensen Moos i Elstrup, det holdtes den 10. april. Tilstede var herredsfoged Nicolaj Lassen, tingskriver Andreas Petersen. Sandemændene Hans Christensen i Egen og Jes Petersen i Dyndved. Synsmændene Christen Mortensen af Sjellerup og Jørgen Jørgensen i Guderup. Foruden andet, fandtes 3 ort sæderug a skj. 8. 5 rdl.  1732 kunne Hans Christensen Moos så i sit areal 2½ t rug, 4½ t. byg, 8 t. havre, 1 t. ærter, 3 skj. boghvede. Han findes 1750. 1757 deltager han i anskaffelsen af et nyt ligklæde for byen til fælles brug. 1764 er Hans Christensen. Moos på aftægt, 1774 døde Maren, Hans Christensen Moos hustru i Elstrup gl. 84 år. 1774 døde Hans Christensen Moos, synsmand i Elstrup gl. 79 år.

Børn
1) Christen Hansen Moos f. 1720 boelsmand i Elstrup.
2) Christine Hans datter født 1721 eller 1722, gift 1747 med Peder Hansen, boelsmand i Dyndved,  (boel nr.7) er vistnok en datter 
3) Hans Hansen Moos f. 1726, boelsmand i Elstrup.

12) Jørgen Hansen Dreier, kådner i Ertebjerg gift med Anna Elisabeth Moos, (Damtoften 5 ) af Elstrup, født den 27. 6. 1850, død 1886

6 Hans Hansen Moos 1764 – 1771
Hans Hansen Moos, født her på boelet. Den 5. oktober 1764 fik han gården i fæste. 1758 blev Hans Hansen gift med Ellen Niels datter begge af Elstrup. Hun må være en datter af boelsmand Niels Christensen i Elstrup. (boel nr.15) 1764 meldes om ham, at Hans Hansen Moos skal af aftægtet som står ved hans led på gadegrund årlig give til minde 8 sk. 1771 døde Hans Hansen Moos, syns- og tolvmand i Elstrup, gl. 45 år. Enken blev atter gift med eftermanden. Han led også adskillige tab i kvægsygen,

Børn.
1) Hans Hansen Moos fik boelet.
2) Nikolaj Hansen Moos, bager på Nordborg.

7 Peter Jessen Moos 1775 – 1796
1775 blev Peter Jessen boelsmand i Elstrup gift med enken Ellen Hanses af Elstrup.1772 havde boelet ved udskiftningen fået udlagt 29 tdr. 4/16 skj land stort mål, bagved gården ned i mod Sjellerup og Guderup mark. De enkelte dele benævnes Gostenholm, Olmer, Egebjerg, Vester-balletoft, Jalsbjerg, Jalsbjergmai, Ribbesmose, Bordsalum, Hell, Skadebjerg og Houkiel. 1777 den 13. december har amtmand Niels D. Hofmann udstedt ham et fæstebrev på dette boel på 21 år. Han gav 18 rdl. i fæstepenge.1788 ydede Peter Jessen Moos i tiende til præsten 2 skj. rug 6 skj. byg. 10 skj. havre 8 sk i kvægtiende. 1807 er Peter Jessen Moos på aftægt, da han ydeded sit bidrag til de ved bombardementet skadelidte københavnere. 1800 den 31. december døde Ellen Peters, aftægts-mand, Peter Jessen Moos hustru i Elstrup gl. 67½ år.1832 den 16. 3. døde aftægtsmand Peter Jessen Moos i Elstrup, gl.67 ½ år. 

8 Hans Hansen Moos 1796 – 1832
Hans Hansen Moos var en søn af ovennævnte Hans Hansen Moos, og f. 17- -.1796 den 21. oktober blev Hans Hansen af Elstrup, gift med pigen Anna Elisabeth Hanses af Sjellerup. Hun var en datter af boelsmand, Hans Christensen Nymand i Sjellerup. Da Hans Nymand var en af de bønder, der på den tid sad bedst i det, hørte hans datter til de gode partier, og det kunne ses derpå, at de steder hvorpå en af dem fandtes, sås rige og velbyggede gårde, der dengang var en sjældenhed i sognet. Således byggede Hans Hansen Moos også sin gård op, og den hørte i lang tid til sognets smukkeste og pæneste gård.1807 ydede han et bidrag til de ved bombardementet skadelidte københavnere. 1810 er han endnu boelsmand ifølge en fortegnelse over stolestaderne i kirken. 1794 har han fået en ny skattebog. Hans kanon er efter den ny ansættelse ansat til 51 rdl. 30 sk.1832 havde han til sit boel 28 t. 6. skj. land og parcelle 1 t. 4 skj land, stort mål. 1841 den 31. december døde aftægtsmand Hans Hansen Moos i Elstrup

Børn
1) Hans Hansen boelsmand i Elstrup.
2). Anna Elisabeth Moos 1829 den 27. oktober blev boelsmand Jens Petersen Smidemand i Elstrup gift med Anna Elisabeth Moos af Elstrup
3) Anne Dorothea Moos, 1826 den 21. oktober blev boelsmand, Jørgen Christiansen i Egen gift med Anna Dorothea Moos af Elstrup (boel nr. 6)

9 Hans Hansen Moos 1832 – 1871
Hans Hansen Moos, en søn af formanden fik boelet. 1824 den 6. november blev Hans Hansen, af Elstrup, gift med Anne Dorothea Jessen, af Dyndved, en datter af boelsmand, Jes Christensen Skrædder, Dyndved. 1846 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug. 3 skj. byg. 10 skj. havre 8 i kvægtiende 1848 – 64 var han endnu boelsmand. 1874 den 23. august døde boelsmand, Hans Hansen Moos ” bag dammen ” i Elstrup. Han var en retskaffen og hæderlig mand. 1885 dør hans enke Anna Dorthea Moos. 

Børn
1) Kirsten Hansen Moos, gift med Christen Smed af Egen de købte i Jylland.
2) Anna Elisabeth Moos, født den 27. 6. 1850, død 1886, gift med Jørgen Hansen Dreier af Elstrup, de har købt et sted i Ertebjerg.
3) Anne Marie Moos, gift med boelsmand Peter Jensen Smidemand i Elstrup.
4) Hans Hansen Moos, døde ung.
5) Anne Dorothea Moos, gift med boelsparcellist Jens Bonde på Hønshøj, Flædbækvej 27
6)  Ellen Moos, gift med Hans Moos eller Hans Dominikussen i Elstrup.
7) Jes Hansen Moos.
8) Jes Hansen Moos, døde ung.

Her slutter Christian Knudsens Optegnelser

10. Jes Hansen Moos 1871 – 1903
Boelet blev overdraget til sønnen Jes Moos. Han er født den 29. 6. 1847. Den 7. 4. 1870 blev han gift med Mette Christine Hansen fra Helved. Hun er født den 1. 12. 1845. Mette Christine Hansen, gift Moos, døde den 24. 4. 1913. Jes Hansen Moos døde den 18. 2. 1936 i Elstrup. 

I dette ægteskab var der tre børn.
1) Anna Dorothea Moos overtog boelet.
2) Christine Elisabeth Moos, gift med gårdejer Jørgen Nymand, Guderup.
3) Margaretha Moos, gift med Chr.Bladt, Lambjergskov.

11. Hans Peter Krogh 1903 – 1927
Anna Dorothea Moos var arving til gården. Hun er f. 2. 5. 1872. og blev gift den 20. 5. 1897 med Hans Peter Krogh, Høgebjerg, Asserballe sogn. Han er f. 25. 12. 1878. De overtog boelet i 1903. Den 5. 3. 1911 kl. 22.30. udbrød der ild i staldbygningen, det hele stod i lys lue, hele ejendommen brændte samt besætning og indbo. Da hele gården skulle bygges på ny, besluttede Hans Krogh at en ny ejendom skulle bygges ved dammen, der fik den en god beliggenhed. Anna Dorothea Krogh, døde den 25. 2. 1927. Hans Peter Krogh giftede sig 2 gang med Johanne Kathrine Hansen, født den 11. 12. 1884 fra Løjt. Hans hustru døde den 22. 11. 1955. Hans Peter Krogh døde den 22. 11. 1958

I ægteskabet var der tre børn
1) Jes Krogh, født den 19. 8. 1897, død den 1. 1. 1918
2) Christine Krogh, født den 7. 1. 1903, død d 25. 6. 1919.
3) Jørgen Krogh fik boelet..

12 Jørgen Krogh 1927 – 1938
Jørgen Krogh overtog ejendommen efter faderen. Jørgen Krogh er f. 30. 11. 1901, han giftede sig i 1927 med Agnete Marie Nielsen. Jørgen Krogh sad forgården indtil 1. maj 1938, da overtog faderen Hans Peter Krogh atter gården. Jørgen Krogh tog flittigt del i Egen Ungdomsforening, han var i mange år leder af gymnastikken. Da de gik fra gården blev de bestyrere på Egen Forsamlingshus. Jørgen Krogh var med i frihedsbevægelsen, og kom i koncentrationslejr i Tyskland under den anden Verdenskrig. De købte hus i Augustenborg og her boede de i en del år. De byggede senere hus i 1964, ved siden af forsamlingshuset i Guderup. Agnete Krogh døde den 16. 2. 1986. Jørgen Krogh døde den 1. 4. 1997

Børn
1) Jørgen Krogh var lærer i Augustenborg
2) Jes Helge Krogh boede i Nordborg og døde 22. 10. 1996
3) Hans Aage Krogh blev gift og rejste til Amerika.
4) Dorthe Krogh lærer og gift
5) Anne Lise Krogh lærer, gift og bor på Sjælland

13 Hans Peter Krogh 1938 – 1947
Hans Peter Krogh overtog ejendommen igen og drev den i ni år, og solgte den igen til Hans Iversen Tandsvehl.

14 Hans Iversen 1947 – 1969
Hans Iversen er f. 3. 9. 1911 på Lebølgård, en søn af handelsmand Hans Iversen, Tandslet. Han blev gift med Kathrine Wehl, f. 10. 9. 1910, datter af gårdejer Wehl, Tandsvehl. Kathrine Wehls fader ejede to gårde i Tandvehl, den ene havde de i forpagtning i en del år, men da hendes yngste bror Jørgen Wehl blev gift, og skulle overtage ejendommen, købte de gården i Elstrup. Tinna blev hun altid kaldt, var meget aktiv inden for Husholdningsforeningen i Egen, og var med i bestyrelsen i mange år. Hun var med til at starte en studiekreds sammen med flere damer i Egen Sogn. Hans Iversen døde den 11. 2. 1963. Hans enke drev ejendommen i nogle år bistået af sønnen. I år 2000 kom Tinna på Plejecentret i Guderup

I ægteskabet er der to børn.
1) Hans Iversen fik gården
2) Marie Iversen blev gift med Bent Zachariasen, fra Nybøl, de købte gården Skårtoft ved Majbøl.

15. Hans Iversen 1969 – 1999
Hans Iversen overtog gården efter faderen den 1. 7. 1969. Han er f. 13. 2. 1940 og blev gift med Kirsten Lydiksen, datter af gårdejer Lydiksen, Københoved, f. den 13. 9. 1949. Hans Iversen er med i flere forskellige bestyrelser, og har været kasserer i Menighedsrådet i Egen i mange år, og med i bestyrelsen af Egen Forsamlingshus. Kirsten er forpraktikant, og i bestyrelsen for Egen Husholdningsforening. De købte huset Elstrup Overby 4 B i 1996, og flyttede ind i 1999. Gården er solgt eller forpagtet ud til deres søn Carsten Iversen.

Børn
1) Carsten Iversen er f. 19. 8. 1971, har lært i Stevning hos Holger Jensens Maskinforretning, og er værkfører, samme sted.
2) Bjarne Iversen er f. 19. 2. 1974 var i lære ved “Als Byggecenter A/S ” Nymølle, hvor han stadig er, og har købt hus på Flædbækvej 9 gift med Mette.
3) Lars Iversen er f. 21. 11. 1979. konfirmeret i Egen Kirke den 18. 4. 1993 udlært som elektriker hos Glenn Bernecker i Guderup, hvor han blev efter sin læretid

16 Carsten Iversen 1999
Carsten Iversen f. 19. 8. 1998, søn af forrige ejer, gården eller forpagtede den, da hans forældre flyttede til Elstrup Overby 4 B. Carsten Iversen har beholdt sit arbejde hos Holger Jensens Maskinforretning i Stevning, som værkfører, og har gården som hobby. Carsten Iversen er samlever med Kirsten Jessen, en datter af Chresten Jessen, Holm. I aftægtsboligen bor den yngste søn Lars Iversen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *